Home

Verordening (EEG) nr. 1991/79 van de Commissie van 10 september 1979 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van katoen, gereed voor de verkoop in het klein, van post 55.06, van oorsprong uit Joegoslavië waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 1195/79 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1991/79 van de Commissie van 10 september 1979 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van katoen, gereed voor de verkoop in het klein, van post 55.06, van oorsprong uit Joegoslavië waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 1195/79 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1991/79 van de Commissie van 10 september 1979 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van katoen, gereed voor de verkoop in het klein, van post 55.06, van oorsprong uit Joegoslavië waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 1195/79 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 229 van 11/09/1979 blz. 0014 - 0014


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1991/79 VAN DE COMMISSIE

van 10 september 1979

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van katoen , gereed voor de verkoop in het klein , van post 55.06 , van oorsprong uit Joegoslavië waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening ( EEG ) nr . 1195/79 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1195/79 van de Raad van 12 juni 1979 betreffende de opening , de verdeling en de wijze van beheer van communautaire tariefpreferenties voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden en -gebieden ( 1 ) , met name op artikel 4 ,

Overwegende dat de schorsing van de invoerrechten krachtens artikel 2 , leden 1 en 3 , van genoemde verordening voor elke categorie van produkten wordt toegestaan binnen een communautair plafond , dat voor de in bijlage C van genoemde verordening vermelde produkten gelijk is aan 96 % van het bedrag dat voortvloeit uit de som van , enerzijds , de hoeveelheid in tonnen van de invoer in de Gemeenschap in 1968 van de betrokken produkten uit de in bijlage D genoemde onafhankelijke landen , met uitzondering van die waarvoor reeds andere door de Gemeenschap toegekende preferentiële tariefstelsels gelden en , anderzijds , 5 % van de ingevoerde hoeveelheid uit andere landen in 1970 , alsmede uit die waarvoor de genoemde stelsels reeds gelden ; dat in het kader van dit plafond de afboekingen van de produkten van oorsprong uit een van de in genoemde bijlage D vermelde landen en gebieden beperkt dienen te blijven tot een communautair maximumbedrag dat gelijk is aan 50 % van dit plafond , met uitzondering van bepaalde produkten , waarvoor het maximumbedrag is gebracht op het in bijlage C van genoemde verordening vermelde percentage ; dat overeenkomstig artikel 3 , lid 2 , van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit een van de genoemde landen of gebieden , met uitzondering van de in bijlage E genoemde landen , op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra het betrokken maximumbedrag op het vlak van de Gemeenschap is bereikt ;

Overwegende dat voor garens van katoen , gereed voor de verkoop in het klein , volgens de op bovenaangehaalde basis verrichte berekeningen het plafond 7,4 ton bedraagt en dat derhalve het maximumbedrag 3,7 ton bedraagt ; dat op 5 september 1979 de invoer in de Gemeenschap van garens van katoen , gereed voor de verkoop in het klein , van oorsprong uit Joegoslavië waarvoor de tariefpreferenties gelden , door afboeking het betrokken maximumbedrag heeft bereikt ; dat derhalve , gezien de doelstelling van genoemde Verordening ( EEG ) nr . 1195/79 die het in acht nemen van een maximumbedrag voorschrijft , wederinstelling van de invoerrechten voor de betrokken produkten ten aanzien van Joegoslavië geboden is ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Met ingang van 14 september 1979 wordt de heffing van de invoerrechten , geschorst krachtens Verordening ( EEG ) nr . 1195/79 van de Raad , wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit Joegoslavië :

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

55.06 * Garens van katoen , gereed voor de verkoop in het klein *

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 10 september 1979 .

Voor de Commissie

Etienne DAVIGNON

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 154 van 21 . 6 . 1979 , blz . 1 .