Home

Verordening (EEG) nr. 2792/79 van de Raad van 10 december 1979 houdende invoering van een stelsel van algemene preferenties ten behoeve van de ontwikkelingslanden voor sommige produkten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 2792/79 van de Raad van 10 december 1979 houdende invoering van een stelsel van algemene preferenties ten behoeve van de ontwikkelingslanden voor sommige produkten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 2792/79 van de Raad van 10 december 1979 houdende invoering van een stelsel van algemene preferenties ten behoeve van de ontwikkelingslanden voor sommige produkten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 328 van 24/12/1979 blz. 0083 - 0109


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2792/79 VAN DE RAAD

van 10 december 1979

houdende invoering van een stelsel van algemene preferenties ten behoeve van de ontwikkelingslanden voor sommige produkten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het gemeenschappelijk douanetarief

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1059/69 van de Raad van 28 mei 1969 tot vaststelling van de handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen , verkregen door verwerking van landbouwprodukten ( 1 ) , inzonderheid op artikel 12 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 4 ) ,

Overwegende dat de Europese Economische Gemeenschap in het kader van de UNCTAD een aanbod heeft gedaan met betrekking tot de toekenning van tariefpreferenties voor bepaalde verwerkte landbouwprodukten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het gemeenschappelijk douanetarief , van oorsprong uit de ontwikkelingslanden ; dat de voorkeursbehandeling waarin dit aanbod voorziet voor sommige goederen vallende onder de bij vorengenoemde Verordening ( EEG ) nr . 1059/69 vastgestelde handelsregeling bestaat in een verlaging van het vaste element van de krachtens genoemde verordening op die goederen geheven belasting en voor de aan het eenmalige douanerecht onderworpen produkten in een verlaging van dit recht ; dat de preferentiële invoer voor de betrokken produkten zonder kwantitatieve beperking zal kunnen geschieden ;

Overwegende dat aan het betrokken aanbod een clausule is verbonden die bepaalt dat de Gemeenschap dit aanbod heeft gedaan in de veronderstelling dat alle belangrijke industrielanden die lid zijn van de OESO deelnemen in de toekenning van de preferenties en zich hiervoor in vergelijkbare mate inspannen ; dat uit de conclusies overeengekomen binnen de UNCTAD blijkt dat dit aanbod , hoewel van tijdelijke aard , geen verplichting is en later in zijn geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken ; dat deze mogelijkheid onder andere kan worden aangewend om verbetering te brengen in ongunstige situaties die in de ACS-Staten zouden kunnen ontstaan ten gevolge van de toepassing van het stelsel van de algemene preferenties ;

Overwegende voorts dat de Conferentie van Staatshoofden of Regeringsleiders van de Lid-Staten en toetredende Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen , gehouden te Parijs van 19 tot en met 21 oktober 1972 , de Instellingen van de Gemeenschap en de Lid-Staten heeft verzocht geleidelijk een globaal beleid van ontwikkelingssamenwerking op wereldniveau ten uitvoer te leggen , dat met name een verbetering van de algemene preferenties inhoudt met het doel een regelmatige toeneming te bewerkstelligen van de invoer van industrieprodukten uit de ontwikkelingslanden ;

Overwegende dat het stelsel van algemene preferenties , overeenkomstig Protocol nr . 23 dat gehecht is aan de Toetredingsakte ( 5 ) sinds 1 januari 1974 integraal van toepassing is in de nieuwe Lid-Staten ;

Overwegende dat het derhalve dienstig is dat de Gemeenschap toestaat dat de produkten welke voorkomen in bijlage A , van oorsprong uit de landen en gebieden vermeld in bijlage B , in 1980 in de Gemeenschap worden ingevoerd tegen de bij elk van deze produkten aangegeven douanerechten ; dat deze voorkeursbehandeling uitsluitend dient te gelden voor de produkten van oorsprong uit de betrokken landen en gebieden , waarbij het begrip " produkten van oorsprong " moet worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 802/68 van de Raad van 27 juni 1968 betreffende de gemeenschappelijke definitie van het begrip " oorsprong van goederen " ( 6 ) ;

Overwegende echter dat de Gemeenschap tijdens de multilaterale handelsbesprekingen , overeenkomstig lid 6 van de Verklaring van Tokio , opnieuw heeft verklaard dat , telkens wanneer zulks mogelijk is , voor de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden een bijzondere behandeling moet worden toegepast ; dat derhalve de in lijst A vermelde produkten van oorsprong uit de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden die voorkomen op de bij resolutie 3487 ( XXX ) van de Verenigde Naties van 12 december 1975 opgestelde lijst niet aan douanerechten moeten worden onderworpen ;

Overwegende dat voorzieningen moeten worden getroffen waardoor ernstige verstoringen in een sector van de economische activiteit van de Gemeenschap worden vermeden en dat daarom aan de Commissie de bevoegdheid moet worden verleend om de heffing van de douanerechten geheel of gedeeltelijk weder in te voeren ten einde dergelijke verstoringen te voorkomen ;

Overwegende dat de Commissie in staat moet worden gesteld kennis te nemen van de invoer in het kader van de algemene preferenties ; dat daartoe de Lid-Staten driemaandelijks de Commissie mededeling dienen te doen van de invoer die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden , naar het land van oorsprong ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Met ingang van 1 januari en tot en met 31 december 1980 mogen de in bijlage A vermelde produkten in de Gemeenschap worden ingevoerd tegen de douanerechten die daarin naast elk produkt zijn aangegeven .

2 . De in lid 1 bedoelde regeling geldt uitsluitend voor produkten van oorsprong uit de in bijlage B genoemde landen en gebieden .

Het begrip " oorsprong van de produkten " worden voor de toepassing van deze verordening vastgesteld volgens de procedure van artikel 14 van Verordening ( EEG ) nr . 802/68 .

3 . De in bijlage A vermelde produkten van oorsprong uit de in bijlage C genoemde landen mogen in de Gemeenschap met vrijdom van douanerechten worden ingevoerd .

Om voor de voorkeursregeling , vastgesteld voor " Tequila " van post 22.09 C V ex a ) in aanmerking te komen , moet een verklaring van echtheid , vermeld in het certificaat van oorsprong , worden overgelegd die is opgesteld volgens de procedure bedoeld in de tweede alinea .

Artikel 2

Wanneer produkten die onder de in artikel 1 bedoelde regeling vallen , in de Gemeenschap worden ingevoerd in zodanige hoeveelheden of tegen zodanige prijzen dat daardoor en * tig nadeel wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de producenten van de Gemeenschap welke gelijksoortige of rechtstreeks daarmee concurrerende produkten voortbrengen , kan de heffing van de douanerechten voor de betrokken produkten gedeeltelijk of volledig worden hersteld ten opzichte van de landen of gebieden die het nadeel hebben veroorzaakt . Deze maatregelen kunnen eveneens worden getroffen indien het ernstige nadeel of het gevaar daarvoor beperkt blijft tot één enkel gebied van de Gemeenschap .

Artikel 3

1 . Met het oog op de toepassing van artikel 2 kan de Commissie bij verordening besluiten , de heffing van de douanerechten voor een bepaalde periode weder in te voeren .

2 . Indien een Lid-Staat om deze maatregel van de Commissie verzoekt , spreekt deze zich uit binnen een termijn van ten hoogste tien werkdagen na ontvangst van het verzoek en deelt aan de Lid-Staten mede welk gevolg hieraan is gegeven .

3 . Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Commissie binnen de tien werkdagen volgende op de dag van mededeling daarvan aan de Raad voorleggen . Het beroep op de Raad heeft geen opschortende werking . De Raad komt onverwijld bijeen . Hij kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de betrokken maatregelen wijzigen of teniet doen .

Artikel 4

Het bepaalde in de artikelen 2 en 3 laat de toepassing van de vrijwaringsclausules die krachtens artikel 43 van het Verdrag in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of krachtens artikel 113 van het Verdrag in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek zijn vastgesteld , onverlet .

Artikel 5

De Lid-Staten doen driemaandelijks , naar land van oorsprong , de Commissie mededeling van de invoer op grond van deze verordening .

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1980 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 10 december 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

T . HUSSEY

( 1 ) PB nr . L 141 van 12 . 6 . 1969 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . C 234 van 17 . 9 . 1979 , blz . 87 .

( 3 ) PB nr . C 309 van 10 . 12 . 1979 , blz . 57 .

( 4 ) PB nr . C 297 van 28 . 11 . 1979 , blz . 14 .

( 5 ) PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 .

( 6 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 1 .

BIJLAGE A

Lijst van produkten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van oorsprong uit ontwikkelingslanden en -gebieden die algemene tariefpreferenties genieten ( a ) ( b )

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

01.01 * Levende paarden , ezels , muildieren en muilezels : * *

* A . Paarden : * *

* II . Slachtpaarden ( c ) * 2 % *

* III . andere * 12 % *

02.01 * Vlees en eetbare slachtafvallen , van de dieren bedoeld bij de posten 01.01 tot en met 01.04 , vers , gekoeld of bevroren : * *

* A . Vlees : * *

* III . van varkens : * *

* b ) ander * vrij *

02.04 * Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen , vers , gekoeld of bevroren : * *

* ex A . van tamme duiven * 7 % *

* ex B . van lopend wild , bevroren * vrij *

* C . ander : * *

* ex I . Kikkerbilletjes * vrij *

* II . overig * vrij *

03.01 * Vis , vers ( levend of dood ) , gekoeld of bevroren : * *

* B . Zeevis : * *

* I . in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden : * *

* e ) Haaien * 4 % *

* g ) Heilbot ( Hippoglossus vulgaris ) en kleine heilbot ( Reinhardtius hippoglossoides ) * 4 % *

* ex q ) andere : * *

* - Siervis * vrij *

* II . Filets : * *

* b ) bevroren : * *

* ex 7 . andere : * *

* - van haaien en van heilbot * 10 % *

* C . Vislevers , kuit en hom * 5 % *

03.02 * Vis , gedroogd , gezouten of gepekeld ; gerookte vis , ook indien voor of tijdens het roken gekookt : * *

* A . gedroogd , gezouten of gepekeld : * *

* I . in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden : * *

* d ) Heilbot ( Hippoglossus vulgaris ) * 10 % *

* e ) Zalm , gezouten of gepekeld * 2 % *

* ex f ) Hilsa sp.p . , gepekeld * 8 % *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

03.02 ( vervolg ) * II . Filets : * *

* ex d ) andere : * *

* - Hilsa sp.p . , gepekeld * 10 % *

03.03 * Schaal - , schelp - en weekdieren ( ook indien ontdaan van schaal of schelp ) , vers ( levend of dood ) , gekoeld , bevroren , gedroogd , gezouten of gepekeld ; schaaldieren in de schaal , enkel gekookt in water : * *

* A . Schaaldieren : * *

* I . Langousten * 7 % *

* II . Zeekreeften van de Homarus-soorten : * *

* a ) levende * 7 % *

* b ) andere : * *

* 1 . in gehele staat * 7 % *

* 2 . overige * 7 % *

* III . Krabben en rivierkreeften * 7 % *

* IV . Garnalen : * *

* a ) Garnalen van de Pandalidae-soorten * 6 % *

* ex c ) andere : * *

* - Garnalen van de Palaemonidae-soorten * 6 % *

* - Garnalen van de Penaeidae-soorten * 6 % *

* ex V . andere ( langoestines enz . ) : * *

* - " Peurullus " sp.p . * 7 % *

* B . Schelp - en weekdieren : * *

* II . Mosselen * 7 % *

* IV . andere : * *

* a ) bevroren : * *

* 1 . Pijlinktvissen : * *

* aa ) van de soort Ommastrephes sagittatus en van de Loligo-soorten * 4 % *

* 2 . Inktvissen van de soorten Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti * 6 % *

* 3 . Achtarmige inktvissen van de Octopus-soorten * 4 % *

* 4 . andere * 4 % *

* b ) andere : * *

* 1 . Pijlinktvissen van de soort Ommastrephes sagittatus en Loligo-soorten * 4 % *

* 2 . overige * 4 % *

04.06 * Natuurhonig * 25 % *

04.07 * Eetbare produkten van dierlijke oorsprong , elders genoemd noch elders onder begrepen * 6 % *

05.03 * Paardehaar ( crin ) en afval van paardehaar , ook indien in vliezen , al dan niet bevestigd op een onderlaag of tussen twee lagen van andere stof : * *

* B . ander * vrij *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

05.07 * Vogelhuiden en andere delen van vogels , met veren of dons bezet , veren en delen van veren ( ook indien bijgesneden ) en dons , ruw , gereinigd , ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf , doch niet verder bewerkt ; poeder en afval , van veren of van delen van veren : * *

* A . Bedveren en dons : * *

* II . andere * vrij *

* B . andere * vrij *

05.13 * Echte sponsen : * *

* B . andere * vrij *

06.03 * Afgesneden bloemen , bloesems en bloemknoppen , voor bloemstukken of voor versiering , vers , gedroogd , gebleekt , geverfd , geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd : * *

* A . vers : * *

* ex I . van 1 juni tot en met 31 oktober : * *

* - Orchideeën ( familie Orchidaceae ) en anthuriums * 15 % *

* ex II . van 1 november tot 31 mei : * *

* - Orchideeën ( familie Orchidaceae ) en anthuriums * 15 % *

07.01 * Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld : * *

* ex T . andere : * *

* - Okra of comboux ( Hibiscus esculentus L . of Abelmoschus esculentus ( L . ) Moench ) ; Moringa oleifera ( " Drumsticks " ) * vrij *

* - Pompoenen en dergelijke , van 1 januari tot en met de laatste dag van februari * 9 % *

* - overige , met uitzondering van bladselderij en peterselie , van 1 januari tot en met 31 maart * 9 % *

07.03 * Groenten en moeskruiden , in water , waaraan voor het voorlopig verduurzamen , zout , zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd , doch niet speciaal bereid voor dadelijke consumptie : * *

* ex E . andere groenten en moeskruiden : * *

* - Okra of comboux ( Hibiscus esculentus L . of Abelmoschus esculentus ( L . ) Moench ) * vrij *

07.04 * Groenten en moeskruiden , gedroogd , gedehydreerd of geëvaporeerd , ook indien in stukken of in schijven gesneden , dan wel fijngemaakt of in poedervorm , doch niet op andere wijze bereid : * *

* ex B . andere : * *

* - Paddestoelen , met uitzondering van gekweekte paddestoelen * 8 % *

* - Mierikswortel of peperwortel ( Cochlearia armoracia ) * vrij *

07.05 * Gedroogde zaden van peulgroenten , ook indien gepeld ( spliterwten , enz . ) : * *

* B . andere : * *

* I . Erwten , kekers daaronder begrepen ; bonen van de " Phaseolus " -soorten : * *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

07.05 ( vervolg ) * - Bonen van de soort " Phaseolus mungo " * vrij *

* - Erwten van de soort " Cicer arietimum " * vrij *

* - andere * 3 % *

* III . overige : * *

* - Peulachtigen van de soort " Cajanus cajan " * vrij *

* - andere * 3 % *

07.06 * Maniokwortel , arrowroot ( pijlwortel ) , salepwortel , aardperen , bataten ( zoete aardappelen ) en andere dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline , ook indien gedroogd of in stukken ; merg van de sagopalm : * *

* B . andere * vrij *

08.01 * Dadels , bananen , ananassen , manga's , advokaten , guaves en manggistans , kokosnoten , paranoten en casbewnoten , vers of gedroogd , al dan niet in de dop , schil of schaal : * *

* ex B . Bananen : * *

* - gedroogd * 6 % *

* D . Advokaten * 6 % *

* E . Kokosnoten * vrij *

* H . andere : * *

* - Manggistans en guaves * vrij *

* - Manga's * 5 % *

08.02 * Citrusvruchten , vers of gedroogd : * *

* ex E . andere : * *

* - Lemmetjes ( Citrus aurantifolia var . lumio en var . limetta ) * 9,6 % *

08.04 * Druiven , rozijnen en krenten : * *

* B . Rozijnen en krenten * vrij ( d ) *

08.05 * Noten ( andere dan die bedoeld bij post 08.01 ) , amandelen , kastanjes en pingels , vers of gedroogd , ook zonder dop of schaal , al dan niet gepeld : * *

* D . Pimpernoten ( pistaches ) * vrij *

* E . Pecannoten * vrij *

* F . Arecanoten ( of betelnoten ) en colanoten * vrij *

* ex G . andere , met uitzondering van hazelnoten * vrij *

08.07 * Steenfruit , vers : * *

* E . ander * 7 % *

08.08 * Aardbeien en bessen , vers : * *

* F . andere * 6 % *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

ex 08.09 * Ander vers fruit : * *

* - Rozebottels * vrij *

* - Watermeloenen van 1 november tot en met 30 april * 6,5 % *

* - andere , met uitzondering van meloenen en watermeloenen * 6 % *

08.10 * Fruit , ook indien gekookt , bevroten , zonder toegevoegde suiker : * *

* ex B . blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtillus ) , bramen of braambessen en moerbeien * 9 % *

* ex D . andere : * *

* - Kweeperen * 11 % *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 8 % *

08.11 * Vruchten , voorlopig verduurzaamd ( b.v . door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan zout , zwavel of andere stoffen voor het voorlopig verduurzamen zijn toegevoegd ) , doch als zodanig ongeschikt voor dadelijke consumptie : * *

* C . Papaja's * vrij *

* D . blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtillus ) * 4 % *

* ex E . andere : * *

* - Kweeperen * 4 % *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.02 D , 08.08 B en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * vrij *

08.12 * Fruit ( ander dan dat bedoeld bij de posten 08.01 tot en met 08.05 ) , gedroogd : * *

* A . Abrikozen * 5,5 % *

* E . Papaja's * vrij *

* ex G . ander : * *

* - Tamarinde ( peulen , pulp ) * vrij *

08.13 * Schillen van citrusvruchten en van meloenen , vers , bevroren , gedroogd , dan wel in water , waaraan , voor het voorlopig verduurzamen , zout , zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd * vrij *

09.01 * Koffie , cafeïnevrije koffie daaronder begrepen , ook indien gebrand ; bolsters en schillen van koffie ; koffiesurrogaten , welke koffie bevatten , ongeacht de mengverhouding : * *

* A . Koffie : * *

* I . ongebrand : * *

* a ) waaruit geen cafeïne is verwijderd * vrij ( d ) *

* b ) waaruit cafeïne is verwijderd * 10 % *

* II . gebrand : * *

* a ) waaruit geen cafeïne is verwijderd * 12 % *

* b ) waaruit cafeïne is verwijderd * 15 % *

* B . Bolsters en schillen * 10 % *

* C . Koffiesurrogaten , welke koffie bevatten * 15 % *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

09.02 * Thee : * *

* A . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 3 kg of minder * vrij *

09.04 * Peper ( Pipersoorten ) ; piment ( Capsicumsoorten en Pimentsoorten ) : * *

* A . niet fijngemaakt en niet gemalen : * * *

* I . Pipersoorten ( zwarte peper , witte peper en lange peper ) : * *

* b ) andere * 5 % *

* II . andere : * *

* c ) overige * 5 % *

* B . fijngemaakt of gemalen : * *

* I . Capsicumsoorten * 7 % *

* II . andere * 7 % *

09.06 * Kaneel en kaneelknoppen : * *

* A . gemalen * 5 % *

* B . andere * 4 % *

09.07 * Kruidnagels , moernagels en kruidnagelstelen * 12 % *

09.08 * Muskaatnoten , foelie , amomen en kardemom : * *

* A . niet fijngemaakt en niet gemalen : * *

* II . andere : * *

* a ) Muskaatnoten * 2 % *

* B . fijngemaakt of gemalen : * *

* I . Muskaatmoten * 3 % *

* II . Foelie * vrij *

09.09 * Anijszaad , steranijszaad , venkelzaad , korianderzaad , komijnzaad , karwijzaad en jeneverbessen : * *

* A . niet fijngemaakt en niet gemalen : * *

* I . Anijszaad * vrij *

* II . Steranijszaad * 11 % *

* III . Venkelzaad , korianderzaad , komijnzaad , karwijzaad en jeneverbessen : * *

* b ) ander : * *

* 2 . overig * vrij *

* B . fijngemaakt of gemalen : * *

* I . Steranijszaad * 12 % *

* III . ander * vrij *

09.10 * Tijm , laurier , saffraan ; andere specerijen : * *

* F . andere specerijen , mengsels bedoeld bij Aantekening 1 , letter b ) , van Hoofdstuk 9 daaronder begrepen : * *

* I . niet fijngemaakt en niet gemalen * 4 % *

* II . fijngemaakt of gemalen : * *

* b ) andere * 5 % *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

11.04 * Meel van gedroogde zaden van peuigroenten bedoeld bij post 07.05 of van vruchten bedoeld bij Hoofdstuk 8 ; meel en gries van sago en van wortels en knollen , bedoeld bij post 07.06 : * *

* A . Meel van gedroogde zaden van peulvruchten bedoeld bij post 07.05 * 5 % *

* B . Meel van vruchten bedoeld bij Hoofdstuk 8 : *

* I . van bananen : * *

* - gedenatureerd ( e ) * vrij *

* - ander * 6 % *

* II . andere : * *

* - Kastanjes * 7,5 % *

* - overig * 5 % *

12.03 * Zaaigoed , sporen daaronder begrepen : * *

* C . Zaden van voedergewassen : * *

* II . Klaverzaad van de Trifoliumsoorten * vrij ( f ) *

12.07 * Planten , plantedelen , zaden en vruchten , hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie , in de geneeskunde of voor insekten - of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden , vers of gedroogd , ook indien gesneden , gebroken of in poeder : * *

* B . Zoethout * vrij *

* C . Tonkabonen * vrij *

12.08 * Cichoreiwortels , vers of gedroogd , ook indien gesneden , ongebrand ; sint-jansbrood , vers of gedroogd , ook indien gebroken of in poeder ; vruchtepitten en plantaardige produkten , hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke voeding , elders genoemd noch elders onder begrepen : * *

* C . Sint-jansbroodpitten : * *

* I . niet gepeld , niet gebroken of niet gemalen * vrij *

* II . andere * 6 % *

* D . Pitten van abrikozen , van perziken of van pruimen , al dan niet in de steen * vrij *

13.02 * Gomlak ( schellak ) , ook indien gebleekt ; gommen , gomharsen , harsen en balsems , van natuurlijke oorsprong : * *

* A . Harsen van naaldbomen * vrij *

13.03 * Plantesappen en plantenextracten ; pectinestoffen , pectinaten en pectaten ; agar-agar en andere uit plantaardige produkten verkregen planteslijmen en bindmiddelen : * *

* A . Plantesappen en plantenextracten : * *

* III . van kwassiehout ( bitterhout ) * vrij *

* IV . van zoethout : * vrij (*) *

* V . van pyrethrum en van wortels van rotenon bevattende gewassen * vrij *

* VII . Plantenextracten , onderling vermengd , voor de vervaardiging van dranken of van produkten voor menselijke consumptie * vrij *

* VIII . andere : * *

* a ) voor geneeskundig gebruik * vrij *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

13.03 ( vervolg ) * B . Pectinestoffen , pectinaten en pectaten : * *

* ex I . in droge toestand , met uitzondering van pectinestoffen van appelen , peren en kweeperen * 12 % *

* ex II . andere , met uitzondering van pectinestoffen van appelen , peren en kweeperen * 7 % *

* C . Agar-agar en andere uit plantaardige produkten verkregen planteslijmen en bindmiddelen : * *

* I . Agar-agar * vrij *

* II . Planteslijmen en bindmiddelen , uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten * vrij *

14.01 * Plantaardige stoffen , voornamelijk gebruik in de mandenmakerij of voor vlechtwerk ( teen , riet , bamboe , rotting , bies en raffia ; gezuiverd , gebleekt of geverfd stro van graangewassen ; lindebast en dergelijke ) : * *

* A . Teen : * *

* II . andere * vrij *

* B . Stro van graangewassen , gezuiverd , gebleekt of geverfd * vrij *

15.03 * Varkensstearine , oleostearine , spekolie en oleomargarine , niet geëmulgeerd , niet vermengd en niet anderszins bereid : *

* A . Varkensstearine en oleostearine : * *

* II . andere * 3 % *

* B . Talkolie , bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie ( c ) * vrij *

* C . andere * 5 % *

15.04 * Vetten en oliën , van vis of van zeezoogdieren , ook indien geraffineerd : * *

* A . Oliën uit vislevers : * *

* I . met een gehalte aan vitamine A van 2 500 of minder internationale eenheden per gram * vrij *

15.05 * Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen , lanoline daaronder begrepen : * *

* A . ruw wolvet of wolzweet * vrij *

* B . ander * vrij *

15.06 * Andere vetten en oliën , van dierlijke oorsprong ( klauwolie , beendervet , afvalvet , enz . ) * vrij *

15.07 * Plantaardige vette oliën , vloeibaar of vast , ruw , gezuiverd of geraffineerd : * *

* B . Chinese houtolie , andere houtolie , tungolie en oïticicaolie ; Myricawas en Japanwas * vrij *

* C . Ricinusolie : * *

* II . andere * 6 % *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

15.07 ( vervolg ) * D . andere oliën : * *

* I . voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie ( e ) : * *

* a ) ruwe : * *

* 1 . Palmolie * 2,5 % *

* ex 3 . andere , met uitzondering van lijnolie , grondnotenolie , zonnebloemolie en koolzaadolie * 2,5 % *

* b ) andere : * *

* ex 2 . overige : * *

* - Palmpittenolie en kokosolie * 6,5 % *

* II . andere : * *

* a ) Palmolie : * *

* 1 . ruwe * 4 % *

* 2 . andere * 12 % *

* b ) overige : * *

* 1 . vast , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder * 18 % *

* 2 . vast , in andere verpakkingen ; vloeibaar : * *

* ex aa ) ruwe : * *

* - Palmpittenolie en kokosolie * 7 % *

* ex bb ) andere : * *

* - Palmpittenolie en kokosolie * 13 % *

15.10 * Industriële vetzuren , bij raffinage verkregen acid-oils en industriële vetalcoholen : * *

* A . Stearinezuur ( stearine ) * 2 % *

* B . Oliezuur ( oleïne ) * 5 % *

* C . andere industriële vetzuren ; bij raffinage verkregen acid-oils * vrij *

* D . Industriële vetalcoholen * 6 % *

15.11 * Glycerine , glycerinewater en glycerinelogen daaronder begrepen : * *

* A . ruwe glycerine ( glycerinewater en glycerinelogen daaronder begrepen ) * vrij *

* B . andere , synthetische glycerine daaronder begrepen * vrij *

15.12 * Dierlijke en plantaardige oliën en vetten , geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd of op andere wijze gehard of in vaste toestand gebracht , ook indien gezuiverd , doch niet verder bereid : * *

* A . in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder * 16 % *

* B . andere * 11 % *

15.15 * Walschot ( spermaceti ) , ruw , geperst of geraffineerd , ook indien gekleurd ; bijenwas en was van andere insekten , ook indien gekleurd : * *

* A . Walschot ( spermaceti ) , ruw , geperst of geraffineerd , ook indien gekleurd * vrij *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

15.15 ( vervolg ) * B . Bijenwas en was van andere insekten , ook indien gekleurd : * *

* II . andere * vrij *

15.16 * Plantaardige was , ook indien gekleurd : * *

* B . andere * vrij *

15.17 * Degras ; afvallen , afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was : * *

* A . Degras * vrij *

* B . Afvallen , afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was : * *

* II . andere : * *

* a ) Droesem of bezinksel van olie ; soapstocks * vrij *

* b ) overige * vrij *

16.02 * Andere bereidingen en conserven , van vlees of van slachtafvallen : * *

* A . van levers : * *

* I . van ganzen of van eenden * 14 % *

* B . andere : * *

* II . van wild of van konijn : * *

* - van wild * 9 % *

* - van konijn * 14 % *

* III . overige : * *

* b ) andere : * *

* 1 . Vlees of slachtafvallen van runderen bevattend : * *

* ex bb ) overige : * *

* - Bereidingen en conserven van rundertongen * 17 % *

* 2 . overige : * *

* aa ) van schapen * 18 % *

* bb ) andere * 16 % *

16.03 * Vleesextracten , vleessappen en visextracten , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van : * *

* B . meer dan 1 kg doch minder dan 20 kg * 1 % *

* C . 1 kg of minder * 9 % *

16.04 * Bereidingen en conserven van vis ( kaviaar en kaviaarsurrogaten daaronder begrepen ) : * *

* A . Kaviaar en kaviaarsurrogaten : * *

* I . Kaviaar ( kuit van steur ) * 12 % *

* II . andere * 16 % *

* B . Zalm en zalmvissen * 4 % *

* ex F . Bonieten , makreel * 19 % *

* G . andere : * *

* I . Filets , rauw , enkel omgeven door beslag of door paneermeel ( gepaneerd ) en bevroren * 10 % *

* II . overige * 10 % *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

16.05 * Bereidingen en conserven , van schaal - , schelp - of weekdieren : * *

* A . Krabben * 6,5 % *

* ex B . andere , met uitzondering van garnalen van de Grangonsoorten en van slakken * 6 % *

17.04 * Suikerwerk zonder cacao : * *

* A . Zoethoutextract ( drop ) , bevattende meer dan 10 gewichtspercenten saccharose , zonder andere toegevoegde stoffen * 9 % *

* B . Kauwgom * 3 % + ve doch hoogstens 23 % *

* C . witte chocolade * 5 % + ve doch hoogstens 27 % + ais *

* D . ander * 7 % + ve doch hoogstens 27 % + ais *

18.03 * Cacaomassa ( cacaopasta ) , ook indien ontvet * 11 % *

18.05 * Cacaopoeder zonder toegevoegde suiker * 11 % *

18.06 * Chocolade en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten : * *

* A . Cacaopoeder waaraan enkel saccharose is toegevoegd * 3 % + ve *

* C . Chocolade en chocoladewerken , ook indien gevuld ; suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen , welke cacao bevatten * 10 % + ve doch hoogstens 27 % + ais *

19.02 * Moutextract ; meel - , gries - , griesmeel - , zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder dan 50 gewichtspercenten cacao : * *

* B . andere : * *

* I . Moutextract bevattend en met een gehalte aan reducerende suikers ( berekend als maltose ) van 30 of meer gewichtspercenten ) * 3 % + ve *

* II . overige : * *

* - Peulvruchtenmeelpreparaten , in de vorm van in de zon gedroogde schijfjes deeg , zogenaamd " papad " * vrij *

* - andere * 3 % + ve *

ex 19.04 * Tapioca en sago , alsmede soortgelijke produkten uit ander zetmeel dan aardappelzetmeel * 4 % + ve *

19.05 * Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren ( gepofte rijst , corn-flakes en dergelijke ) * 2 % + ve *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

19.07 * Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen suiker honig , eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd ; ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel : * *

* A . bros gebakken brood , zogenaamd Knaeckebrod * 3 % + ve doch hoogstens 24 % + aim *

* B . Matzes * vrij + ve doch hoogstens 20 % + aim *

* C . Ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel * vrij + ve *

* D . ander * 5 % + ve *

19.08 * Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke verhouding ) cacao bevatten : * *

* A . Ontbijtkoek * 5 % + ve *

20.01 * Groenten , moeskruiden en vruchten , bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur , met of zonder zout , specerijen , mosterd of suiker : * *

* ex C . andere , met uitzondering van mixed pickles en niet scherp smakende pepers * 15 % *

20.02 * Groenten en moeskruiden , bereid of verduurzaamd zonder azijn of azijnzuur : * *

* B . Truffels * 14 % *

* D . Asperges * 20 % *

* E . Zuurkool * 16 % *

* ex F . Kappers * 12 % *

* ex H . andere , mengsels daaronder begrepen : * *

* - Moringa oleifera ( " Drumsticks " ) * vrij *

20.03 * Bevroren vruchten met toegevoegde suiker : * *

* ex A . met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten : * *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E en F en 08.09 met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 12 % + ( H ) *

* ex B . andere : * *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 12 % *

20.04 * Vruchten , vruchteschillen , planten en plantedelen , gekonfijt met suiker ( uitgedropen , geglaceerd of uitgekristalliseerd ) : * *

* B . andere : * *

* ex I . met een suikergehalte van meer van 13 gewichtspercenten : * *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

20.04 ( vervolg ) * - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 8 % + ( H ) *

* ex II . overige : * *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 8 % *

20.05 * Jam , gelei , marmelade , vruchtenmoes en vruchtenpasta , door koken of stoven verkregen , met of zonder toegevoegde suiker : * *

* B . Jam en marmelade , van citrusvruchten : * *

* ex I . met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten , met uitzondering van jam en marmelade van sinaasappelen * 19 % + ( H ) *

* ex II . met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten , met uitzondering van jam en marmelade van sinaasappelen * 19 % + ( H ) *

* ex III . andere , met uitzondering van jam en marmelade van sinaasappelen * 19 % *

* C . andere : * *

* I . met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten : * *

* ex b ) andere : * *

* - van vruchten bedoeld bij post 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 12 % + ( H ) *

* ex II . met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten : * *

* - van vruchten bedoeld bij post 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 12 % + ( H ) *

* ex III . overige : * *

* - van vruchten bedoeld bij post 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 12 % *

20.06 * Op andere wijze bereide of verduurzaamde vruchten , ook indien met toegevoegde suiker of alcohol : * *

* A . Noten , amandelen , kastanjes en pingels , gebrand , gebrande grondnoten daaronder begrepen , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van : * *

* I . meer dan 1 kg : * *

* - Amandelen , walnoten ( okkernoten ) en hazelnoten * 12 % (*) *

* - andere * 7 % *

* II . 1 kg of minder : * *

* - Amandelen , walnoten ( okkernoten ) en

hazelnoten * 14 % (*) *

* - andere * 8 % *

* B . andere : * *

* I . met toegevoegde alcohol : * *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

20.06 ( vervolg ) * a ) Gember * 10 % (*) *

* b ) Ananassen , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking : * *

* 1 . van meer dan 1 kg : * *

* aa ) met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten * 10 % + ( H ) (*) *

* bb ) andere * 10 % (*) *

* 2 . van 1 kg of minder : * *

* aa ) met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten * 10 % + ( H ) (*) *

* bb ) andere * 10 % (*) *

* c ) Druiven : * *

* 1 . met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten * 25 % + ( H ) (*) *

* 2 . andere * 25 % (*) *

* d ) Perziken , peren en abrikozen , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking : * *

* 1 . van meer dan 1 kg : * *

* aa ) met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten * 25 % + ( H ) (*) *

* bb ) andere * 25 % (*) *

* 2 . van 1 kg of minder : * *

* aa ) met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten * 25 % + ( H ) (*) *

* bb ) andere * 25 % (*) *

* e ) andere vruchten : * *

* ex 1 . met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten , met uitzondering van kersen * 25 % + ( H ) (*) *

* ex 2 . andere , met uitzondering van kersen * 25 % (*) *

* f ) gemengde vruchten : * *

* 1 . met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten * 25 % + ( H ) (*) *

* 2 . andere * 25 % (*) *

* II . zonder toegevoegde alcohol : * *

* a ) met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg : * *

* 2 . Partjes van pompelmoezen en van pomelo's * 11 % + ( H ) *

* 3 . Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten * 19 % + ( H ) (*) *

* 4 . Druiven * 18 % + ( H ) (*) *

* ex 8 . andere vruchten : * *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 8 % + ( H ) *

* - Tamarinde ( peulen , pulp ) * 8 % + ( H ) *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

20.06 ( vervolg ) * 9 . Gemengde vruchten : * *

* ex aa ) Mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtensoorten meer bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten : * *

* - Mengsels van twee of meer vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van meloenen en watermeloenen * 12 % + ( H ) *

* b ) met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder : * *

* 2 . Partjes van pompelmoezen en van pomelo's * 11 % + ( H ) *

* 3 . Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten * 20 % + ( H ) (*) *

* 4 . Druiven * 19 % + ( H ) (*) *

* ex 8 . andere vruchten : * *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 8 % + ( H ) *

* 9 . Gemengde vruchten : * *

* ex aa ) Mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtensoorten meer bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten : * *

* - Mengsels van twee of meer vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van meloenen en watermeloenen * 12 % + ( H ) *

* c ) zonder toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking : * *

* 1 . van 4,5 kg of meer : * *

* ex dd ) andere vruchten : * *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 8 % *

* ex ee ) gemengde vruchten : * *

* - Mengsels van twee of meer vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 - met uitzondering van meloenen en watermeloenen - waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtesoorten meer bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten * 12 %

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

20.06 ( vervolg ) * 2 . van minder dan 4,5 kg : * *

* ex bb ) andere vruchten en gemengde vruchten : * *

* - Vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 8 % *

* - Mengsels van twee of meer vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 - met uitzondering van meloenen en watermeloenen - waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtesoorten meer bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten * 12 % *

20.07 * Ongegiste vruchtesappen ( met inbegrip van druivemost ) en ongegiste groentesappen , zonder toegevoegde alcohol , ook indien met toegevoegde suiker : * *

* A . met een dichtheid van meer dan 1,33 bij 15 * C : * *

* III . andere : * *

* ex a ) met een waarde van meer dan 30 ERE per 100 kg nettogewicht : * *

* - van vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 15 % (*) *

* - van vruchten bedoeld bij post 08.02 D * 28 % (*) *

* b ) met een waarde van 30 ERE of minder per 100 kg nettogewicht : * *

* ex 1 . met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten : * *

* - van vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 15 % + ( H ) (*) *

* - van vruchten bedoeld bij post 08.02 D * 28 % + ( H ) (*) *

* ex 2 . andere : * *

* - van vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 15 % (*) *

* - van vruchten bedoeld bij post 08.02 D * 28 % (*) *

* B . met een dichtheid van 1,33 of minder bij 15 * C : * *

* II . andere : * *

* a ) met een waarde van meer dan 30 ERE per 100 kg nettogewicht : * *

* 2 . van pompelmoezen of van pomelo's * 8 % *

* 3 . van citroenen of van andere citrusvruchten : * *

* ex aa ) toegevoegde suiker bevattend : * *

* - met uitzondering van sap van citroenen * 13 % (*) *

* ex bb ) andere : * *

* - met uitzondering van sap van citroenen * 13 % (*) *

* 6 . van andere vruchten of van andere groenten : * *

* ex aa ) met toegevoegde suiker : * *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

20.07 ( vervolg ) * - van vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 10 % (*) *

* - andere , met uitzondering van abrikozen en van perziken * 17 % (*) *

* ex bb ) andere : * *

* - van vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 10 % (*) *

* - andere , met uitzondering van abrikozen en van perziken * 18 % (*) *

* 7 . Mengsels : * *

* ex bb ) andere , met uitzondering van mengsels bevattende , afzonderlijk of te zamen , meer dan 25 percent sap van druiven , citrusvruchten , ananassen , appelen , peren , tomaten , abrikozen of van perziken : * *

* 11 . toegevoegde suiker bevattend * 17 % (*) *

* 22 . overige * 18 % (*) *

* b ) met een waarde van 30 ERE of minder per 100 kg nettogewicht : * *

* 2 . van pompelmoezen of van pomelo's : * *

* aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 8 % + ( H ) *

* bb ) andere * 8 % *

* 4 . van andere citrusvruchten : * *

* aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 14 % + ( H ) (*) *

* bb ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 14 % (*) *

* cc ) geen toegevoegde suiker bevattend * 15 % (*) *

* 7 . van andere vruchten of van andere groenten : * *

* ex aa ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten : * *

* - van vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 10 % + ( H ) (*) *

* - andere , met uitzondering van abrikozen en van perziken * 17 % + ( H ) (*) *

* ex bb ) met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten : * *

* - van vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 10 % (*) *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

20.07 ( vervolg ) * - andere , met uitzondering van abrikozen en van perziken * 17 % (*) *

* ex cc ) geen toegevoegde suiker bevattend : * *

* - van vruchten bedoeld bij de posten 08.01 , 08.08 B , E en F en 08.09 , met uitzondering van ananassen , meloenen en watermeloenen * 10 % (*) *

* - andere , met uitzondering van abrikozen en van perziken * 18 % (*) *

* 8 . Mengsels : * *

* ex bb ) andere , met uitzondering van mengsels bevattende , afzonderlijk of te zamen , meer dan 25 percent sap van druiven , citrusvruchten , ananassen , appelen , peren , tomaten , abrikozen of van perziken : * *

* 11 . met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 17 % + ( H ) (*) *

* 22 . met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 17 % (*) *

* 33 . geen toegevoegde suiker bevattend * 18 % (*) *

21.02 * Extracten en essences , van koffie , van thee of van maté en preparaten van deze extracten of essences ; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten en extracten daarvan : * *

* ex A . Essences van koffie * 9 % *

* B . Extracten en essences , van thee of van maté en preparaten van deze extracten en essences * vrij *

* C . gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten : * *

* II . andere * 2 % + ve *

* D . Extracten van gebrande cichorei en van andere gebrande koffiesurrogaten : * *

* II . andere * 6 % + ve *

21.03 * Mosterdmeel en bereide mosterd : * *

* A . Mosterdmeel , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van : * *

* I . 1 kg of minder * vrij *

* II . meer dan 1 kg * vrij *

* B . bereide mosterd * 9 % *

21.04 * Sausen ; samengestelde kruiderijen en dergelijke produkten : * *

* B . Sausen op basis van tomatenpuree * 6 % *

* ex C . andere : * *

* - Produkten op basis van tomatenketchup * 8 % *

* - andere , met uitzondering van sausen op basis van plantaardige oliën * 6 % *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

21.05 * Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons ; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie : * *

* A . Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons * 11 % *

* B . samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie * 17 % *

21.06 * Natuurlijke gist , ook indien inactief ; samengestelde bakpoeders : * *

* A . levende natuurlijke gist : * *

* I . Reincultures van gist * 8 % *

* II . Bakkersgist : * *

* a ) gedroogd * 5 % + ve *

* b ) andere * 5 % + ve *

* III . andere * 10 % *

* B . andere natuurlijke gist : * *

* I . in tabletten , in blokken of in dergelijke vormen , dan wel in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder * 6 % *

* II . andere * 3 % *

* C . samengestelde bakpoeders * 4 % *

21.07 * Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder begrepen : * *

* A . Granen , in korrels , in de aar of in de kolf , voorgekookt of anderszins bereid * 4 % + ve *

* G . andere : * *

* I . geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * *

* a ) geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * *

* ex 1 . geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend : * *

* - Knoppen ( scheuten ) van palmbomen * 9 % *

22.01 * Water , mineraalwater , spuitwater , ijs en sneeuw : * *

* A . Mineraalwater , natuurlijk of kunstmatig ; spuitwater * vrij *

22.02 * Limonade ( gearomatiseerd mineraalwater en gearomatiseerd spuitwater daaronder begrepen ) en andere alcoholvrije dranken , met uitzondering van de vruchte - en groentesappen bedoeld bij post 20.07 : * *

* A . geen melk of van melk afkomstige vetstoffen bevattend * 6 % *

22.03 * Bier * 14,5 % *

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Invoerrecht *

22.09 * Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van minder dan 80 % vol ; gedistilleerde dranken , likeuren en andere alcoholhoudende dranken ; samengestelde alcoholische preparaten ( geconcentreerde extracten ) voor de vervaardiging van dranken : * *

* C . gedistilleerde dranken , likeuren en andere alcoholhoudende dranken : * *

* V . andere , in verpakkingen inhoudende : * *

* ex a ) twee liter of minder : * *

* - Tequilla * 1,30 ERE per % vol per hl + 5 ERE per hl *

23.01 * Meel en poeder van vlees , van slachtafvallen , van vis of van schaal - , schelp - of weekdieren , ongeschikt voor menselijke consumptie ; kanen : * *

* B . Meel en poeder van vis , van schaal - , schelp - of weekdieren * vrij *

23.02 * Zemelen , slijpsel en andere resten van het zeven , van het malen of van andere bewerkingen van granen of van peulgroenten : * *

* B . van peulgroenten * 3 % *

23.06 * Produkten van plantaardige oorsprong van de soorten , welke worden gebruikt als voedsel voor dieren , elders genoemd noch elders onder begrepen : * *

* B . overige * vrij *

23.07 * Veevoeder , samengesteld met melasse of met suiker ; andere bereidingen van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren : * *

* A . Visperswater en perswater van zeezoogdieren , ook indien ingedampt ( " solubles " ) * vrij *

* C . overige * 6 % *

24.02 * Tabaksfabrikaten , tabaksextracten en tabakssausen : * *

* A . Sigaretten * 87 % (*) *

* B . Sigaren en cigarillo's * 42 % (*) *

* C . Rooktabak * 110 % (*) *

* D . Pruimtabak en snuif * 45 % (*) *

* E . andere , tabak geagglomereerd tot vellen daaronder begrepen * 19 % (*) *

NB : De verklaringen der afkortingen bevinden zich op blz . 106 .

( a ) Landbouwprodukten die , onder de regeling van gemeen recht , vrijdom of tijdelijke algehele schorsing van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief genieten , zijn alleen pro memorie in de lijst opgenomen .

( b ) Voor de met een sterretje aangegeven produkten van oorsprong uit China gelden geen preferenties .

( c ) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen , vast te stellen door de bevoegde autoriteiten .

( d ) Deze vrijstelling geldt alleen voor de in bijlage C genoemde ontwikkelingslanden .

( e ) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vast te stellen door de bevoegde autoriteiten .

( f ) Deze vrijstelling geldt alleen voor de in bijlage C genoemde ontwikkelingslanden op voorwaarde dat aan de communautaire bepalingen inzake zaadgoed wordt voldaan .

Afkortingen

( H ) : Geeft aan dat de bedoelde goederen onderworpen zijn aan het stelsel van de heffingen .

ve : Geeft aan dat van de bedoelde goederen een variabel element wordt geheven dat is vastgesteld in het kader van de verordeningen betreffende het handelsverkeer in sommige goederen verkregen door verwerking van landbouwprodukten .

aim : Geeft aan dat een aanvullend invoerrecht kan worden geheven op het meel dat het bedoelde produkt bevat .

ais : Geeft aan dat een aanvullend invoerrecht kan worden geheven op de suiker die het bedoelde produkt bevat .

BIJLAGE B

Lijst van ontwikkelingslanden en -gebieden die algemene tariefpreferenties genieten ( 1 )

I . ONAFHANKELIJKE LANDEN

660 Afghanistan ( 2 )

208 Algerië

330 Angola

528 Argentinië

453 Bahamas

640 Bahrein

666 Bangla Desh ( 2 )

469 Barbados

284 Benin ( 2 )

675 Bhoetan ( 2 )

676 Birma

328 Boeroendi ( 2 )

516 Bolivia

391 Botswana ( 2 )

508 Brazilië

306 Centraal Afrikaanse Republiek ( 2 )

512 Chili

720 China

480 Colombia

375 Comoren

436 Costa-Rica

448 Cuba

600 Cyprus

338 Dijbouti

460 Dominica

456 Dominicaanse Republiek

500 Ecuador

220 Egypte

428 El Salvador

310 Equatoriaal Guinea

334 Ethiopië ( 2 )

815 Fidji-eilanden

708 Filippijnen

314 Gabon

252 Gambia ( 2 )

276 Ghana

473 Grenada

416 Guatemala

260 Guinea ( 2 )

257 Guinea Bissau

488 Guyana

452 Haïti ( 2 )

424 Honduras

664 India

700 Indonesië

612 Irak

616 Iran

272 Ivoorkust

464 Jamaica

048 Joegoslavië

628 Jordanië

247 Kaapverdische Republiek

696 Kambodja

302 Kameroen

644 Katar

346 Kenya

810 Kiribati

636 Koeweit

318 Kongo

684 Laos ( 2 )

395 Lesotho ( 2 )

604 Libanon

268 Liberia

216 Libië

370 Madagaskar

386 Malawi ( 2 )

667 Malediven ( 2 )

701 Maleisië

232 Mali ( 2 )

204 Marokko

228 Mauritanië

373 Mauritius

412 Mexico

366 Mozambique

803 Nauroe

672 Nepal ( 2 )

432 Nicaragua

240 Niger ( 2 )

288 Nigeria

652 Noord-Jemen ( 2 )

350 Oeganda ( 2 )

649 Oman

236 Opper-Volta ( 2 )

662 Pakistan

440 Panama

801 Papoea Nieuw-Guinea

520 Paraguay

504 Peru

066 Roemenië

324 Rwanda ( 2 )

806 Salomonseilanden

632 Saoedi-Arabië

311 Sao Tomé en Principe

248 Senegal

355 Seychellen en onderhorigheden

264 Sierra Leone

706 Singapore

224 Soedan ( 2 )

342 Somalia ( 2 )

669 Sri Lanka

465 St.-Lucia

467 St.-Vincent

492 Suriname

393 Swaziland

608 Syrië

352 Tanzania ( 2 )

680 Thailand

280 Togo

817 Tonga

472 Trinidad en Tobago

244 Tsjaad ( 2 )

212 Tunesië

807 Tuvalu

524 Uruguay

484 Venezuela

647 Verenigde Arabische Emiraten

690 Vietnam

819 West-Samoa ( 2 )

322 Zaïre

378 Zambia

656 Zuid-Jemen ( 2 )

728 Zuid-Korea

II . LANDEN EN GEBIEDEN

afhankelijk van of beheerd door of waarvan de buitenlandse betrekkingen geheel of gedeeltelijk worden vraargenomen door Lid-Staten van de Gemeenschap of derde landen

808 Amerikaans Oceanië ( 3 )

802 Australisch Oceanië ( Christmaseiland , Cocos-(Keeling-)eilanden , Heard - en McDonald-eilanden , Norfolk )

421 Belize

413 Bermuda

357 Brits gebied in de Indische Oceaan

703 Brunei

463 Cayman-eilanden

529 Falkland-eilanden en onderhorigheden

822 Frans Polynesië

044 Gibraltar

740 Hong-Kong

457 Maagdeneilanden behorende tot de Verenigde Staten

743 Macao

377 Mayotte

476 Nederlandse Antillen

809 Nieuw-Caledonië en onderhorigheden

816 Nieuwe Hebriden

814 Nieuw-Zeelands Oceanië ( Cook-eilanden , Niue , Tokelau-eilanden )

810 Pitcairn-eilanden

890 Poolgebieden Australische Zuidpoolgebieden

890 Poolgebieden Britse Zuidpoolgebieden

890 Poolgebieden Franse Zuidpoolgebieden

329 Sint-Helena en onderhorigheden

454 Turks - en Caicos-eilanden

811 Wallis - en Futuna-eilanden

451 West-Indië

Opmerking : Bovenstaande lijsten kunnen later worden gewijzigd , rekening houdend met veranderingen in de internationale status van landen of gebieden .

( 1 ) De nummers voor de landen en gebieden zijn de codenummers van de Geonomenclatuur 1980 ( Verordening ( EEG ) nr . 2566/79 , PB nr . L 294 van 21 . 11 . 1979 , blz . 5 ) .

( 2 ) Dit land komt ook voor in bijlage C .

( 3 ) Amerikaans Oceanië omvat : Guam , Amerikaans Samoa ( met inbegrip van het eiland Swains ) , de Midway-eilanden , Johnston en Sand , Wake ; de eilanden onder mandaat : de Carolinen , de Marianen en de Marshall-eilanden .

BIJLAGE C

Lijst van de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden

660 Afghanistan

666 Bangla Desh

284 Benin

675 Bhoetan

328 Boeroendi

391 Botswana

306 Centraal Afrikaanse Republiek

334 Ethiopië

252 Gambia

260 Guinea

452 Haïti

684 Laos

395 Lesotho

386 Malawi

667 Malediven

232 Mali

672 Nepal

240 Niger

652 Noord-Jemen

350 Oeganda

236 Opper-Volta

324 Rwanda

224 Soedan

342 Somalia

352 Tanzania

244 Tsjaad

819 West-Samoa

656 Zuid-Jemen