Home

Verordening (EEG) nr. 2933/79 van de Raad van 20 december 1979 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 3310/75 betreffende de landbouw van het Groothertogdom Luxemburg

Verordening (EEG) nr. 2933/79 van de Raad van 20 december 1979 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 3310/75 betreffende de landbouw van het Groothertogdom Luxemburg

Verordening (EEG) nr. 2933/79 van de Raad van 20 december 1979 tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EEG) nr. 3310/75 betreffende de landbouw van het Groothertogdom Luxemburg

Publicatieblad Nr. L 334 van 28/12/1979 blz. 0010 - 0010


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2933/79 VAN DE RAAD

van 20 december 1979

tot verlenging van de geldigheidsduur van Verordening ( EEG ) nr . 3310/75 betreffende de landbouw van het Groothertogdom Luxemburg

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op het Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 541/70 van de Raad van 20 maart 1970 betreffende de landbouw van het Groothertogdom Luxemburg ( 1 ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3310/75 van de Raad van 16 december 1975 betreffende de landbouw van het Groothertogdom Luxemburg ( 2 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3043/78 ( 3 ) , inzonderheid op artikel 2 , tweede alinea ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat België , Luxemburg en Nederland volgens artikel 1 , lid 1 , tweede alinea , van het Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg de regeling toepassen vermeld in artikel 6 , lid 3 , van de Overeenkomst van 25 juli 1921 tot oprichting van een Economische Unie tussen België en het Groothertogdom Luxemburg ; dat de toepassing van deze regeling laatstelijk is verlengd bij Verordening ( EEG ) nr . 3043/78 totdat de harmonisatie van de specifieke fiscale rechten op de wijnen in de Gemeenschap tot stand is gekomen , en uiterlijk tot en met 31 december 1979 ; dat de Raad echter dient te beslissen in hoeverre deze bepalingen moeten worden gehandhaafd , gewijzigd of afgeschaft ;

Overwegende dat de harmonisatie van de specifieke fiscale rechten op de wijnen in de Gemeenschap tot nu toe nog niet heeft plaatsgevonden ; dat de toepassing van voornoemde regeling ten gunste van de Luxemburgse wijnen een zekere betekenis blijft behouden voor het inkomen van de landbouwers van het Groothertogdom Luxemburg in de betrokken sector ;

Overwegende dat , mede gezien de andere overwegingen , die in de Verordeningen ( EEG ) nr . 541/70 en nr . 3310/75 werden aangehaald , de geldigheidsduur van laatstgenoemde verordening dient te worden verlengd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 2 , eerste alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 3310/75 wordt " 31 december 1979 " vervangen door " 31 december 1980 " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1980 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 20 december 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . TUNNEY

( 1 ) PB nr . L 68 van 25 . 3 . 1970 , blz . 3 .

( 2 ) PB nr . L 328 van 20 . 12 . 1975 , blz . 12 .

( 3 ) PB nr . L 361 van 23 . 12 . 1978 , blz . 9 .