Home

80/21/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 december 1979 waarbij Ierland wordt gemachtigd mantels, regenjassen en andere jassen, capes, blazers en jasjes, geweven, andere dan de kledingstukken van categorie 15 A, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels, van post ex 61.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 39, 40) (categorie 15 B), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

80/21/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 december 1979 waarbij Ierland wordt gemachtigd mantels, regenjassen en andere jassen, capes, blazers en jasjes, geweven, andere dan de kledingstukken van categorie 15 A, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels, van post ex 61.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 39, 40) (categorie 15 B), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

80/21/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 december 1979 waarbij Ierland wordt gemachtigd mantels, regenjassen en andere jassen, capes, blazers en jasjes, geweven, andere dan de kledingstukken van categorie 15 A, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels, van post ex 61.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 39, 40) (categorie 15 B), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 011 van 16/01/1980 blz. 0026 - 0027


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 11 DECEMBER 1979

WAARBIJ IERLAND WORDT GEMACHTIGD MANTELS , REGENJASSEN EN ANDERE JASSEN , CAPES , BLAZERS EN JASJES , GEWEVEN , ANDERE DAN DE KLEDINGSTUKKEN VAN CATEGORIE 15 A , VAN WOL , VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS , VAN POST EX 61.02 B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( NIMEXE-CODE 61.02-31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 39 , 40 ) ( CATEGORIE 15 B ) , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN

( SLECHTS DE TEKST IN DE ENGELSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/21/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA ,

GEZIEN HET VERZOEK DAT DE IERSE REGERING OP 28 NOVEMBER 1979 INGEVOLGE ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HEEFT INGEDIEND OM ERTOE TE WORDEN GEMACHTIGD MANTELS , REGENJASSEN EN ANDERE JASSEN , CAPES , BLAZERS EN JASJES , GEWEVEN , ANDERE DAN DE KLEDINGSTUKKEN VAN CATEGORIE 15 A , VAN WOL , VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS , VAN POST EX 61.02 B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( NIMEXE-CODE 61.02-31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 39 , 40 ) ( CATEGORIE 15 B ) , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN ,

OVERWEGENDE DAT DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN IN DE GEMEENSCHAP VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG ONDERWERP IS VAN EEN DOOR ONDERHANDELINGEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DIT LAND TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST ;

OVERWEGENDE DAT IN HET KADER VAN DE OVEREENGEKOMEN REGELING HONG-KONG DE VERBINTENIS HEEFT AANGEGAAN ALLE DIENSTIGE MAATREGELEN TE NEMEN OM ZIJN UITVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN NAAR DE GEMEENSCHAP TE BEPERKEN TOT BEPAALDE OVER DE LID-STATEN VERDEELDE PLAFONDS ;

OVERWEGENDE DAT HET IN DIT GEVAL NIET MOGELIJK IS GEWEEST TOT EEN VERDELING VAN DIE PLAFONDS VOLGENS DE BEHOEFTEN VAN DE RESPECTIEVE MARKTEN OVER TE GAAN ; DAT ER DIENTENGEVOLGE ONGELIJKHEDEN BLIJVEN BESTAAN TUSSEN DE INVOERVOORWAARDEN IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN , EN DAT EENMAKING VAN DIE VOORWAARDEN SLECHTS GELEIDELIJK KAN PLAATSVINDEN ;

OVERWEGENDE DAT UIT HET VERZOEK BLIJKT DAT ER ZICH IN DE BETROKKEN INDUSTRIESECTOR ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN VOORDOEN , EN MET NAME EEN AANMERKELIJKE TERUGGANG VAN DE PRODUKTIE EN HET AANTAL ARBEIDSPLAATSEN ;

OVERWEGENDE DAT DE TOTSTANDKOMING VAN VERDERE INDIRECTE INVOER , KOMENDE BIJ DE REEDS VERRICHTE OF VOORGENOMEN INVOER , DIE MOEILIJKHEDEN NOG KAN VERGROTEN EN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE HANDELSMAATREGELEN HIERBOVEN VERMELD IN GEVAAR DREIGT TE BRENGEN ;

OVERWEGENDE DAT HET NIET MOGELIJK IS OP KORTE TERMIJN DE METHODEN TOE TE PASSEN WAARDOOR DE OVERIGE LID-STATEN DE VEREISTE SAMENWERKING TOT STAND ZOUDEN KUNNEN BRENGEN ;

OVERWEGENDE DAT ER IN DIE OMSTANDIGHEDEN AANLEIDING IS OM MACHTIGING TE VERLENEN TOT HET TOEPASSEN VAN BESCHERMENDE MAATREGELEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG , ONDER DE VOORWAARDEN DIE IN BESCHIKKING 71/202/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 12 MEI 1971 ( 1 ) , EN MET NAME IN ARTIKEL 1 DAARVAN , ZIJN VASTGESTELD ;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT HET NIET NODIG IS OP DE VERGUNNINGAANVRAAG DIE AAN HET ONDERHAVIGE VERZOEK TEN GRONDSLAG LIGT EEN DERGELIJKE MACHTIGING AF TE GEVEN ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

IERLAND WORDT GEMACHTIGD DE HIERNA GENOEMDE PRODUKTEN , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , WAARVOOR AANVRAGEN OM INVOERDOCUMENTEN NA 23 NOVEMBER 1979 ZIJN INGEDIEND , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

EX 61.02 B ( NIMEXE-CODE 61.02-31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 39 , 40 ) ( CATEGORIE 15 B ) *MANTELS , REGENJASSEN EN ANDERE JASSEN , CAPES , BLAZERS EN JASJES , GEWEVEN , ANDERE DAN DE KLEDINGSTUKKEN VAN CATEGORIE 15 A , VAN WOL , VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS*

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS VAN TOEPASSING TOT HET TIJDSTIP WAAROP IN IERLAND VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN TEN OPZICHTE VAN HONG-KONG NIEUWE INVOERMOGELIJKHEDEN WORDEN GEOPEND , EN UITERLIJK TOT EN MET 31 DECEMBER 1979 .

ARTIKEL 3

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT IERLAND .

GEDAAN TE BRUSSEL , 11 DECEMBER 1979 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 121 VAN 3 . 6 . 1971 , BLZ . 26 .