Home

80/42/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 november 1979 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan Ierland van een voorschot in verband met de gedurende het jaar 1978 gedane uitgaven voor de steun met betrekking tot de sociaal-economische voorlichting en de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

80/42/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 november 1979 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan Ierland van een voorschot in verband met de gedurende het jaar 1978 gedane uitgaven voor de steun met betrekking tot de sociaal-economische voorlichting en de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

80/42/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 november 1979 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan Ierland van een voorschot in verband met de gedurende het jaar 1978 gedane uitgaven voor de steun met betrekking tot de sociaal-economische voorlichting en de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 013 van 18/01/1980 blz. 0048


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 30 NOVEMBER 1979

INZAKE DE BETALING DOOR HET EOGFL , AFDELING ORIENTATIE , AAN IERLAND VAN EEN VOORSCHOT IN VERBAND MET DE GEDURENDE HET JAAR 1978 GEDANE UITGAVEN VOOR DE STEUN MET BETREKKING TOT DE SOCIAAL-ECONOMISCHE VOORLICHTING EN DE SCHOLING VAN DE PERSONEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN

( SLECHTS DE TEKST IN DE ENGELSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/42/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP RICHTLIJN 72/161/EEG VAN DE RAAD VAN 17 APRIL 1972 BETREFFENDE DE SOCIAAL-ECONOMISCHE VOORLICHTING EN DE SCHOLING VAN DE PERSONEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 73/358/EEG ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 14 , LID 3 ,

OVERWEGENDE DAT TEN AANZIEN VAN DE BEPALINGEN VASTGESTELD DOOR IERLAND TER TOEPASSING VAN RICHTLIJN 72/161/EEG EEN GUNSTIGE BESCHIKKING IS GEGEVEN DOOR DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 11 VAN DE GENOEMDE RICHTLIJN ;

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN BESCHIKKING 74/581/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 16 OKTOBER 1974 INZAKE DE VERZOEKEN OM VERGOEDING VAN DE IN HET KADER VAN DE RICHTLIJNEN 72/159/EEG , 72/160/EEG EN 72/161/EEG DOOR DE LID-STATEN VERLEENDE STEUN EN VAN DE VOORSCHOTTEN DIE TOEGESTAAN KUNNEN WORDEN ( 3 ) , IS BEPAALD DAT DE COMMISSIE , UITGAANDE VAN DE IN DE VERZOEKEN TOT VERGOEDING VERVATTE GEGEVENS , OVERGAAT TOT STORTING VAN EEN VOORSCHOT GELIJK AAN 75 % VAN HET BEDRAG WAAROP HET VERZOEK BETREKKING HEEFT ;

OVERWEGENDE DAT HET VERZOEK OM VERGOEDING , INGEDIEND DOOR IERLAND MET BETREKKING TOT DE GEDURENDE HET JAAR 1978 VERLEENDE STEUN VOOR DE SOCIAAL-ECONOMISCHE VOORLICHTING EN DE SCHOLING VAN DE PERSONEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN , VOLLEDIG IS EN IN DE VEREISTE VORM IS INGEDIEND ; DAT HET TOTALE BEDRAG VAN DE UITGAVEN OVER HET JAAR 1978 , 319 054,45 IERS POND BEDRAAGT EN ONDERVERDEELD IS ALS VOLGT :

VOLGENS TITEL I : -

VOLGENS TITEL II : 319 054,45 IERS POND ;

DAT HET TOTALE BEDRAG OM VERGOEDING WAARVAN WORDT VERZOCHT 79 763,61 IERS POND BEDRAAGT ;

OVERWEGENDE DAT DE BETALING VAN EEN VOORSCHOT UIT HOOFDE VAN DE BEDOELDE PERIODE NIET VOORUITLOOPT OP DE UITEINDELIJKE BESLISSING INZAKE DE BIJSTAND VAN HET EOGFL VOOR DE GENOEMDE PERIODE ; DAT HET DERHALVE DIENSTIG IS DAT HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE , DE BETALING DOET VAN EEN VOORSCHOT GELIJK AAN 75 % VAN HET BEDRAG VAN 79 763,61 IERS POND , OFTE WEL 59 822,71 IERS POND ;

OVERWEGENDE DAT HET COMITE VAN HET EOGFL GERAADPLEEGD IS OVER DE FINANCIELE ASPECTEN EN MET NAME OVER DE BESCHIKBARE FINANCIELE MIDDELEN ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET VOORSCHOT VAN HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE , VOOR DE UITGAVEN VERRICHT DOOR IERLAND IN DE LOOP VAN HET JAAR 1978 VOOR DE STEUN INZAKE DE SOCIAAL-ECONOMISCHE VOORLICHTING EN DE SCHOLING VAN DE PERSONEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN , WORDT VASTGESTELD OP EEN BEDRAG VAN 59 822,71 IERS POND .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT IERLAND .

GEDAAN TE BRUSSEL , 30 NOVEMBER 1979 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 96 VAN 23 . 4 . 1972 , BLZ . 15 .

( 2 ) PB NR . L 326 VAN 27 . 11 . 1973 , BLZ . 17 .

( 3 ) PB NR . L 320 VAN 29 . 11 . 1974 , BLZ . 1 .