Home

80/67/EEG: Beschikking van de Raad van 17 december 1979 tot vaststelling van het jaarverslag over de economische situatie van de Gemeenschap en van de richtsnoeren voor de economische politiek in 1980

80/67/EEG: Beschikking van de Raad van 17 december 1979 tot vaststelling van het jaarverslag over de economische situatie van de Gemeenschap en van de richtsnoeren voor de economische politiek in 1980

80/67/EEG: Beschikking van de Raad van 17 december 1979 tot vaststelling van het jaarverslag over de economische situatie van de Gemeenschap en van de richtsnoeren voor de economische politiek in 1980

Publicatieblad Nr. L 017 van 23/01/1980 blz. 0020 - 0029


++++

BESCHIKKING VAN DE RAAD

VAN 17 DECEMBER 1979

TOT VASTSTELLING VAN HET JAARVERSLAG OVER DE ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE GEMEENSCHAP EN VAN DE RICHTSNOEREN VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK IN 1980

( 80/67/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP BESCHIKKING 74/120/EEG VAN DE RAAD VAN 18 FEBRUARI 1974 BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING VAN EEN HOGE MATE VAN CONVERGENTIE VAN DE ECONOMISCHE POLITIEK VAN DE LID-STATEN DER EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ( 1 ) , ZOALS GEWIJZIGD BIJ BESCHIKKING 75/787/EEG ( 2 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 4 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT ( 3 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE ( 4 ) ,

OVERWEGENDE DAT VOOR DE OPLOSSING VAN DE MOEILIJKHEDEN DIE ZIJN ONTSTAAN TEN GEVOLGE VAN NIEUWE ONGUNSTIGE ECONOMISCHE FACTOREN EEN NAUW GECOORDINEERD OPTREDEN NOODZAKELIJK IS ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

DE RAAD STELT HET JAARVERSLAG OVER DE ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE GEMEENSCHAP , ZOALS OPGENOMEN IN AFDELING 1 VAN DE BIJLAGE , ALSMEDE DE RICHTSNOEREN DIE IEDERE LID-STAAT BIJ ZIJN ECONOMISCHE POLITIEK VOOR 1980 DIENT TE VOLGEN , ZOALS OMSCHREVEN IN DE AFDELINGEN 2 TOT EN MET 5 VAN DE BIJLAGE , VAST .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE LID-STATEN .

GEDAAN TE BRUSSEL , 17 DECEMBER 1979 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

M . O'KENNEDY

( 1 ) PB NR . L 63 VAN 5 . 3 . 1974 , BLZ . 16 .

( 2 ) PB NR . L 330 VAN 24 . 12 . 1975 , BLZ . 52 .

( 3 ) PB NR . C 4 VAN 7 . 1 . 1980 , BLZ . 47 .

( 4 ) ADVIES UITGEBRACHT OP 24 / 25 . 10 . 1979 ( NOG NIET VERSCHENEN IN HET PUBLIKATIEBLAD ) .

BIJLAGE

JAARVERSLAG

OVER DE ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE GEMEENSCHAP EN RICHTSNOEREN VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK IN 1980

1 . ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN EN DOELSTELLINGEN VOOR 1980

MET DIT VERSLAG WORDT VOORNAMELIJK BEOOGD AAN TE GEVEN WELK BELEID DE EUROPESE GEMEENSCHAP IN 1980 MOET VOEREN OM AAN DE VERSLECHTERING VAN DE INTERNATIONALE ECONOMISCHE SITUATIE HET HOOFD TE BIEDEN .

DE VERWACHTINGEN VOOR 1980 MOETEN WEL BETREKKELIJK BESCHEIDEN ZIJN , ALS MEN DE STIJGING VAN DE AARDOLIEPRIJS IN DE AFGELOPEN TWAALF MAANDEN , DE HUIDIGE RECESSIE IN NOORD-AMERIKA EN DE VELE BINNENLANDSE ECONOMISCHE PROBLEMEN VAN DE LID-STATEN IN AANMERKING NEEMT .

IN DE VOLGENDE TABEL STAAN DE VOORNAAMSTE CIJFERS VAN DE DOOR DE COMMISSIE OPGESTELDE PROGNOSES VOOR 1980 . ( ZIE P.B . )

VOOR DE MEESTE LID-STATEN IS EEN VOORTGEZETTE MATIGE REELE TOENEMING VAN HET BBP VAN 2,5 TOT 3 % BEREIKBAAR , HETGEEN , GEZIEN DE WAARSCHIJNLIJK GERINGERE GROEI IN ENKELE ANDERE LID-STATEN , VOOR DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL ZOU LEIDEN TOT EEN GEMIDDELDE VAN ONGEVEER 2 % . DE IN 1978 GEREGISTREERDE EN THANS VOOR 1979 GERAAMDE GEMIDDELDE GROEI WAS IETS HOGER , NAMELIJK 3 % .

DE VERHOGING VAN DE AARDOLIEPRIJS MET ONGEVEER 60 % TUSSEN JUNI 1978 EN JUNI 1979 HEEFT VOOR DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL EEN DIRECTE DEFLATOIRE UITWERKING TEN BELOPE VAN ONGEVEER 0,7 % VAN HET BBP VAN DE GEMEENSCHAP , WELK PERCENTAGE , REKENING HOUDEND MET SECUNDAIRE EFFECTEN EEN JAAR LATER , KAN ZIJN OPGELOPEN TOT 1 % .

HET LAGERE GROEITEMPO VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT , DAT VOOR 1980 WORDT GERAAMD , BETEKENT DAT DE IN 1979 OPGETREDEN UITBREIDING VAN DE TOTALE WERKGELEGENHEID WAARSCHIJNLIJK NIET DOOR ZAL ZETTEN . DE BEVOLKING IN DE ARBEIDSGESCHIKTE LEEFTIJD BLIJFT STIJGEN ( MET 0,5 % IN 1980 ) , ZODAT DE WERKLOOSHEID OPNIEUW ENIGSZINS ZAL TOENEMEN IN DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL , OOK AL ZAL ZICH NIET IN ALLE LID-STATEN EEN STIJGING VOORDOEN . INDIEN DUIDELIJK IS DAT HET MONETAIRE EN HET BUDGETTAIRE BELEID WORDDT VERWEZENLIJKT EN DE INFLATOIRE DRUK MET SUCCES IS BEDWONGEN , KAN IN 1980 WELLICHT EEN VOLDOENDE KRACHTIG EXPANSIETEMPO WORDEN GEHANDHAAFD EN IN IEDER GEVAL EEN RECESSIE WORDEN VOORKOMEN ZOALS DE GEMEENSCHAP DIE IN 1974-1975 HEEFT GEKEND EN DIE GEVOLGD WERD DOOR EEN VERDUBBELING VAN HET WERKLOOSHEIDSCIJFER .

DE INVLOED OP HET PRIJSNIVEAU IS ZEER AANZIENLIJK , VOORAL ALS REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE STIJGING VAN DE PRIJZEN VOOR ALLE ENERGIEPRODUKTEN : VOOR DE GEMEENSCHAP GAAT HET HIERBIJ GEMIDDELD OM EEN EXTRA STIJGING VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN MET 2 TOT 2,5 % . IN DIT PERCENTAGE IS ECHTER GEEN REKENING GEHOUDEN MET SECUNDAIRE INFLATOIRE EFFECTEN ( ALS GEVOLG VAN DE LOON-PRIJSSPIRAAL ) DIE TOT EEN MINIMUM BEPERKT DIENEN TE WORDEN . DE GEVOLGEN VOOR DE PRIJZEN ZULLEN VOORAL IN DE TWEEDE HELFT VAN 1979 MERKBAAR WORDEN . ONVERMIJDELIJK ZAL HET INFLATIEPERCENTAGE DAARDOOR IN 1979 EN 1980 TIJDELIJK HOGER KOMEN TE LIGGEN , EN ONGEVEER ( VAN JAAR OP JAAR ) 9 % BEREIKEN , NADAT HET IN 1978 WAS TERUGGEBRACHT TOT IETS MINDER DAN 7 % . GESTREEFD MOET WORDEN NAAR BEPERKING VAN DE TIJDELIJKE VERHOGING VAN HET GEMIDDELDE INFLATIEPERCENTAGE TOT HOOGSTENS 2 % EN NAAR HET DOEN TERUGKEREN VAN EEN DALEND VERLOOP VAN HET INFLATIETEMPO IN 1980 . HET IS VOOR DE GEMEENSCHAP VAN GROOT BELANG DE ONLANGS WEER OPGETREDEN TENDENS TOT UITEENLOPENDE ONTWIKKELINGEN VAN DE INFLATIEPERCENTAGES TE DOEN OMSLAAN .

DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS VAN DE GEMEENSCHAP ONDERGAAT THANS EEN VERSLECHTERING DIE VOOR 1979 EN 1980 ZAL UITMONDEN IN EEN JAARTEKORT VAN ONGEVEER 3 1/4 TOT 5 1/4 MILJARD ERE , NADAT IN 1978 EEN AANZIENLIJK OVERSCHOT WERD GEREGISTREERD VAN BIJNA 14 MILJARD ERE . DEZE ONTWIKKELING MOET WORDEN TOEGESCHREVEN AAN DE WIJZIGING IN DE RELATIEVE POSITIE VAN DE EUROPESE ECONOMIE EN DIE VAN DE VERENIGDE STATEN IN DE CONJUNCTUURCYCLUS , EN AAN DE STIJGING VAN DE AARDOLIEPRIJZEN ( DIE DE OLIEREKENING VAN DE GEMEENSCHAP MET ONGEVEER 20 MILJARD ERE DOET OPLOPEN ) . MOGELIJK ZAL DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS VAN DE LID-STATEN TOT EIND 1979 VERDER VERSLECHTEREN , MAAR EEN HERSTEL IN DE LOOP VAN 1980 IS WAARSCHIJNLIJK NAARMATE DE INVOER VAN DE OPEC ZAL TOENEMEN EN DE DISPARITEITEN IN CONJUNCTUURFASEN ZULLEN AFNEMEN . VOORALSNOG DIENT DE VERSLECHTERING VAN DE BETALINGSBALANS TE WORDEN AANVAARD , WAARBIJ WEL AANDACHT DIENT TE WORDEN GESCHONKEN AAN DE BIJZONDERE POSITIE VAN BEPAALDE LID-STATEN EN ABSOLUTE PRIORITEIT MOET WORDEN GEGEVEN AAN DE VERSTERKING VAN HET ENERGIEBELEID TEN EINDE DE AFHANKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP VAN INGEVOERDE AARDOLIE TE VERMINDEREN .

DE GEMEENSCHAP WORDT GECONFRONTEERD MET TWEE REEKSEN MOEILIJKE PROBLEMEN VAN STRUCTURELE AARD . DE EERSTE WORDT GEVORMD DOOR DE INGEWIKKELDE BETREKKINGEN TUSSEN DE PRODUKTIVITEITSTENDENSEN , HET WERKGELEGENHEIDSBELEID EN HET INDUSTRIEBELEID . DE TWEEDE REEKS PROBLEMEN BETREFT DE ENERGIESITUATIE . DE OP DEZE BEIDE GEBIEDEN TE NEMEN BESLUITEN ZULLEN EVENZEER VAN FUNDAMENTEEL BELANG ZIJN VOOR DE TOEKOMSTIGE PRIJSSTABILITEIT EN GROEI IN DE GEMEENSCHAP ALS DIE WELKE WORDEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE ECONOMISCHE STRATEGIE OP KORTE TERMIJN .

EEN AANTAL FACTOREN DOET VERONDERSTELLEN DAT DE ONTWIKKELINGEN OP LANGE TERMIJN WELKE DE PRODUKTIVITEIT IN HET VERLEDEN TE ZIEN GAF , ZOALS BIJ VOORBEELD EEN GEMIDDELDE STIJGING VAN 4,3 % PER JAAR IN DE GEMEENSCHAP VAN 1960 TOT 1973 , ZICH IN EEN VOORZIENBARE TOEKOMST NIET MEER ZULLEN VOORDOEN . TERWIJL DE GEMIDDELDE PRODUKTIVITEITSSTIJGING WAARSCHIJNLIJK IN TOTAAL LAGER ZAL BLIJVEN DAN ZIJ VROEGER WAS , MAG TOCH NIET WORDEN VERWACHT DAT DE AAN DEZE ONTWIKKELING TEN GRONDSLAG LIGGENDE FACTOREN AAN DE WERKGELEGENHEID TEN GOEDE ZULLEN KOMEN . DE BESCHIKBARE HOEVEELHEID WERK IS GEENSZINS ONVERANDERLIJK EN DE TOENEMING VAN DE PRODUKTIVITEIT IS NODIG OM DE KOSTENSTIJGING EN DE INFLATIE AF TE REMMEN , ALSMEDE OM EEN GUNSTIGE COMBINATIE VAN GROEI , WERKGELEGENHEID EN MONETAIRE STABILITEIT MOGELIJK TE MAKEN .

DE INDUSTRIE MOET ZICH VOORTDUREND AANPASSEN AAN NIEUWE * EN NIEUWE PRODUKTIETECHNIEKEN . DE VOORUITGANG VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE KAN SLECHTS DOOR CONCURRENTIE WORDEN BEWERKSTELLIGD EN MOET BERUSTEN OP EEN VOLDOENDE GROTE RENTABILITEIT OM DE FINANCIERING VAN INVESTERINGEN , ONDERZOEK EN ONTWIKKELING TE VERZEKEREN . STEUNMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN BEDRIJFSTAKKEN DIE MET EEN TERUGLOPENDE VRAAG TE KAMPEN HEBBEN , MOETEN ER SLECHTS TOE STREKKEN DE HERSTRUCTURERING EN CAPACITEITSINKRIMPING OP ORDELIJKE EN UIT SOCIAAL OOGPUNT AANVAARDBARE WIJZE TE DOEN PLAATSVINDEN .

DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE VERWERKENDE INDUSTRIE IS IN DE MEESTE LANDEN NIET VAN DIEN AARD DAT VEEL WERKLOOSHEID KAN WORDEN GEABSORBEERD MAAR EEN GOED CONCURRERENDE INDUSTRIELE SECTOR IS WEL VAN VEEL BELANG VOOR VOORUITGANG EN ECONOMISCHE KRACHT IN DE GEMEENSCHAP ALSMEDE VOOR DE VOORUITZICHTEN IN HET ALGEMEEN VOOR DE GROEI EN DE WERKGELEGENHEID , BIJ VOORBEELD VIA INVLOED OP DE ERMEE SAMENHANGENDE DIENSTENSECTOREN . BOVENDIEN ZULLEN BEPAALDE GROEISECTOREN DE WERKGELEGENHEID ZIEN TOENEMEN , MET NAME BEDRIJVEN DIE BIJ DE ENERGIEPRODUKTIE ZIJN BETROKKEN .

DE TERTIAIRE SECTOR BIEDT AANZIENLIJK BETERE MOGELIJKHEDEN TOT UITBREIDING VAN DE WERKGELEGENHEID , ZOALS BLIJKT UIT ALOM WAAR TE NEMEN TENDENSEN ( MET NAME IN DE VERENIGDE STATEN WAAR DEZE ONTWIKKELING VERDER IS GEVORDERD DAN IN EUROPA ) EN DE VOORTDURENDE GROEI VAN HET POTENTIELE AANBOD EN DE POTENTIELE VRAAG . DE VRAAG BLIJFT VOORTDUREND STERK TOENEMEN MET BETREKKING TOT GEZONDHEIDSZORG , ONDERWIJS , TOERISME , VRIJETIJDSBESTEDING EN SOCIALE VERZEKERINGEN , OOK AL GROEIT DAARNAAST DE BEZORGDHEID AANGAANDE DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE DIENSTEN .

EEN GROTERE INTERNE PRODUKTIE EN BESPARING VAN ENERGIE VORMT THANS VOOR DE GEMEENSCHAP EEN MACRO-ECONOMISCH HOOFDDOEL , WAARVAN DE VERWEZENLIJKING NOODZAKELIJK IS OM DE KANSEN OP EEN NIET-INFLATOIRE GROEI NIET UITERST GERING TE MAKEN . VOOR DE AARDOLIE WERDEN DOOR DE GEMEENSCHAP OP KORTE EN MIDDELLANGE TERMIJN IN ACHT TE NEMEN MAXIMA VASTGESTELD ( 500 MILJOEN TON VERBRUIK IN 1979 EN 472 MILJOEN TON INVOER IN 1985 ) . ER ZIJN AANWIJZINGEN DAT DEZE DOELSTELLINGEN KUNNEN WORDEN BEREIKT DOOR HET LOSMAKEN VAN DE BAND DIE IN HET VERLEDEN HEEFT BESTAAN TUSSEN DE GROEI VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT EN HET AARDOLIEVERBRUIK , OFSCHOON DE MATE WAARIN DEZE RELATIE KAN WORDEN VERANDERD NOG STEEDS ZEER ONZEKER IS .

OM IN 1980 TE KOMEN TOT EEN MATIGE GROEI VAN HET BBP VAN DE GEMEENSCHAP EN TEVENS TE VOLDOEN AAN DEZE VEREISTEN OP HET GEBIED VAN DE STRUCTURELE ONTWIKKELING HEBBEN GEZINSBESPARINGEN EN PARTICULIERE INVESTERINGEN , MET INBEGRIP VAN DE VOORRAADVORMING , EEN ESSENTIELE FUNCTIE TE VERVULLEN . DE ONTWIKKELING VAN DEZE VARIABELEN IS WELISWAAR MOEILIJK TE VOORZIEN , MAAR MOET NIETTEMIN VOLDOEN AAN EEN AANTAL HOOFDVOORWAARDEN .

IN 1980 ZAL EEN ZEKERE VERMINDERING VAN DE SPAARQUOTE VAN GEZINSHUISHOUDINGEN GEWENST ZIJN OM DE REELE VRAAG IN STAND TE HOUDEN ZONDER DAT DE KOSTEN EN DIENTENGEVOLGE DE PRIJZEN WORDEN VERHOOGD . DAARTOE ZULLEN DE INFLATOIRE ANTICIPATIES SPOEDIG MOETEN WORDEN VERMINDERD HETGEEN VEREIST DAT ER VERTROUWEN BESTAAT IN DE DOELSTELLINGEN VAN HET ECONOMISCHE BELEID .

DE INVESTERINGEN , MET INBEGRIP VAN DE VOORRAADVORMING , ZIJN GEWOONLIJK DE MEEST GEVOELIGE COMPONENT VAN DE CONJUNCTUURCYCLUS : IN 1975 LIEP HET INVESTERINGSVOLUME IN DE GEMEENSCHAP TERUG MET 5 % , TERWIJL DE VOORRAADDALING ALLEEN VERANTWOORDELIJK WAS VOOR 2 % VAN DE VERMINDERING VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT . VOORALSNOG ZIJN DE INDICATOREN NIET ONGUNSTIG . DE INVESTERINGSACTIVITEIT IS IN 1979 TOEGENOMEN EN GEZIEN DE BESCHIKBARE PROGNOSES EN ENQUETERESULTATEN KAN VOOR 1980 IN DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL EEN MIN OF MEER DYNAMISCHE ONTWIKKELING WORDEN VERWACHT . DE RESULTATEN VAN DE ENQUETES BIJ HET BEDRIJFSLEVEN DOEN UITKOMEN DAT HET VOORRAADNIVEAU IN DE AFGELOPEN 18 MAANDEN VOORTDUREND IS AFGENOMEN , HETGEEN INHOUDT DAT EEN VOORRAADAFBOUW WEINIG WAARSCHIJNLIJK ZAL ZIJN ALS DE ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN VOOR HET OVERIGE GEZOND BLIJVEN . ZOWEL DE INVESTERINGEN ALS DE VOORRAADVORMING ZIJN EVENWEL UITERST GEVOELIG VOOR DE FINANCIELE POSITIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN , IN HET BIJZONDER DE RENTABILITEIT EN DE BESCHIKBAARHEID VAN KREDIET . DEZE FACTOREN ZULLEN OP HUN BEURT GROTENDEELS BEPAALD WORDEN DOOR HET ANTWOORD OP DE VRAAG OF DE GEZINSHUISHOUDINGEN IN HET KOMENDE JAAR - VIA DE ONTWIKKELING VAN HUN NOMINALE INKOMENS - BEREID ZULLEN ZIJN DE LAST VAN DE VERSLECHTERING VAN DE RUILVOET DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERHOGING VAN DE AARDOLIEPRIJS OP ZICH TE NEMEN OF DAT ZIJ ZULLEN TRACHTEN DEZE AF TE WENTELEN OP DE ONDERNEMINGEN OF DE OPENBARE FINANCIEN DOOR MIDDEL VAN COMPENSERENDE LOONEISEN .

2 . BELEIDSBEGINSELEN OP HET NIVEAU VAN DE GEMEENSCHAP

HET IS IN DE EERSTE PLAATS DE TAAK VAN DE GEMEENSCHAP DIE GEMEENSCHAPPELIJKE PROBLEMEN AAN TE WIJZEN DIE NIET AFDOENDE KUNNEN WORDEN OPGELOST OP NATIONAAL VLAK EN DAARAAN IN ONDERLING OVERLEG DIE OPLOSSING TE GEVEN DIE DE BESTE RESULTATEN KAN AFWERPEN .

DE GEMEENSCHAP HEEFT DE EERSTE ERVARINGEN OPGEDAAN MET EEN NIEUW GEMEENSCHAPPELIJK MECHANISME : HET EUROPEES MONETAIR STELSEL . IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN HEEFT DIT STELSEL BIJGEDRAGEN TOT HET BEREIKEN VAN DE ZO ZEER GEWENSTE STABILITEIT IN DE WISSELKOERSEN BINNEN DE GEMEENSCHAP EN IN SEPTEMBER TOT HET VOLGEN VAN EEN DOELMATIGE PROCEDURE BIJ DE BEPERKTE AANPASSING VAN DE CENTRALE PARITEITEN . DE STABILITEIT VAN DE WISSELKOERSEN DIE DIT SYSTEEM VERSCHAFT , MOET NIET BEPERKT BLIJVEN TOT DE THANS DEELNEMENDE LANDEN . ZO ZOU BIJ VOORBEELD DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN ONDERLING AFGESTEMD BELEID MET DE VERENIGDE STATEN TEN AANZIEN VAN DE DOLLAR AANBEVELING VERDIENEN .

IN DE KOMENDE PERIODE , WAARIN DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE VERHOGING VAN DE AARDOLIEPRIJS VOOR DE BETALINGSBALANSEN DIENEN TE WORDEN OPGEVANGEN , BIEDEN DE KREDIETMECHANISMEN VAN DE GEMEENSCHAP , ZOALS DEZE MET HET EUROPEES MONETAIR STELSEL WERDEN UITGEBREID , DE MOGELIJKHEID DE SOLIDARITEIT TUSSEN DE LID-STATEN TE VERZEKEREN .

DE DEELNEMING AAN EEN STELSEL VAN WISSELKOERSSTABILITEIT , DAT ZELF ONDERHEVIG IS AAN ALLE SPANNINGEN WELKE DE UITEENLOPENDE ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN KUNNEN DOEN ONTSTAAN , IS ALS ZODANIG GEEN AFDOENDE OPLOSSING VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK VAN DE GEMEENSCHAP . HET EUROPEES MONETAIR STELSEL VERSCHAFT ECHTER DE GRONDSLAG VOOR HET UITWERKEN VAN EEN REEKS BELEIDSMAATREGELEN OP KORTE EN MIDDELLANGE TERMIJN , DIE WELISWAAR MOETEN ZIJN AFGESTEMD OP DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN WELKE DE RESPECTIEVE LID-STATEN KENMERKEN , MAAR DIE TE ZAMEN NIETTEMIN EEN GECOORDINEERDE AANPAK VAN DEZE PROBLEMEN VORMEN .

IN DE HUIDIGE SITUATIE IS EEN GEZAMENLIJKE BENADERING NODIG VOLGENS WELKE DE LID-STATEN IN ONDERLING OVERLEG TWEE ACHTEREENVOLGENDE BELEIDSFASEN DIENEN UIT TE VOEREN . ERVAN UITGAANDE DAT DE STIJGING VAN DE AARDOLIEPRIJS VOLLEDIG OP DE VERBRUIKERS ZAL WORDEN AFGEWENTELD , IS HET EEN EERSTE NOODZAAK EEN SECUNDAIRE STIJGING VAN HET INFLATIETEMPO TE VOORKOMEN . DIT IMPLICEERT DAT VOOR DE PERIODE TOT ONGEVEER MIDDEN 1980 DE ONTWIKKELING EN DE VERDELING VAN INKOMENS MOET WORDEN BIJGESTELD , HETZIJ DOOR LAGERE EISEN TEN AANZIEN VAN DE REELE INKOMENS , HETZIJ DOOR EEN TIJDELIJKE AANPASSING VAN DE INDEXERINGSREGELINGEN ( MET UITERAARD VAN LAND TOT LAND VERSCHILLENDE DETAILS ) . DAARNA ZAL HET EUROPEES MONETAIR STELSEL DIENEN TOT VERSTERKING VAN DE MIDDELEN OM UITEENLOPENDE MONETAIRE ONTWIKKELINGEN TEGEN TE GAAN .

INDIEN DIT WORDT BEREIKT , ZAL ER EEN ZEKERE BEWEGINGSVRIJHEID ONTSTAAN VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET BELEID . DE BEHEERSING VAN DE MONETAIRE GROOTHEDEN DIENT TE WORDEN VOORTGEZET IN HET THANS GEVOERDE STRINGENTE BELEID , MAAR , INDIEN DE INFLATOIRE VERWACHTINGEN EFFECTIEF AFNEMEN , ZOU HET MOGELIJK EN WENSELIJK WORDEN TE GELEGENER TIJD EEN ACTIEVER BEGROTINGSBELEID TE VOEREN INDIEN BOVENDIEN INVESTERINGEN EN CONSUMPTIE ZWAKKER ZOUDEN BLIJKEN DAN VERWACHT . TEGELIJKERTIJD , OF TEN DELE ALS ALTERNATIEF , ZOUDEN DAN OOK DE RENTETARIEVEN KUNNEN WORDEN VERLAAGD . DE BEOORDELING VAN DEZE PROBLEMEN EN EVENTUELE LATERE BELEIDSWIJZIGINGEN ZOUDEN IN NAUW OVERLEG MOETEN PLAATSVINDEN .

DE VERSTERKING VAN HET ENERGIEBELEID IN DE GEMEENSCHAP IS EVENEENS EEN ONVOORWAARDELIJKE VEREISTE WAARAAN ONMIDDELLIJK MOET WORDEN VOLDAAN . DE INVOERMAXIMA VOOR AARDOLIE MET BETREKKING TOT 1985 DIE IN JUNI TE STRAATSBURG WAREN OVEREENGEKOMEN , WERDEN IN SEPTEMBER NADER UITGEWERKT . THANS MOET VOORTGANG WORDEN GEMAAKT MET DE VERWEZENLIJKING VAN DEZE DOELSTELLINGEN DOOR HET OP GANG BRENGEN VAN DIEPGAANDE STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT DE PRODUKTIE EN DE BESPARING VAN ENERGIE DOOR OVERHEID , BEDRIJFSLEVEN EN GEZINNEN . HET PRIJSMECHANISME ZAL TEN VOLLE MOETEN WORDEN TOEGEPAST OP HET NIVEAU VAN DE GEBRUIKERS VAN ENERGIEPRODUKTEN EN DE REGERINGEN ZULLEN HET INITIATIEF MOETEN NEMEN MET INVESTERINGSPROGRAMMA'S MAATREGELEN TOT STIMULERING VAN DE PARTICULIERE SECTOR .

OP COMMUNAUTAIR NIVEAU KUNNEN EVENEENS EEN AANTAL BELEIDSINSTRUMENTEN WORDEN INGEZET . DE COMMUNAUTAIRE INSTRUMENTEN VAN HET STRUCTUURBELEID NEMEN IN BETEKENIS TOE : VERMEERDERDE AANWENDING VAN BEGROTINGSMIDDELEN VIA HET SOCIAAL FONDS , HET EOGFL ( AFDELING ORIENTATIE ) , HET REGIONAAL FONDS EN OP HET GEBIED VAN INDUSTRIE EN ENERGIE ; TOEGENOMEN FINANCIERING VAN INVESTERINGEN UIT OPGENOMEN LENINGEN , ZOWEL DOOR TUSSENKOMST VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK ALS DOOR DE COMMISSIE VOOR WAT BETREFT EURATOM EN DE EGKS ; HET NIEUWE INSTRUMENT DAT WERD GECREEERD VOOR DE FINANCIERING VAN INVESTERINGEN . DEZE DIVERSE FINANCIERINGSACTIVITEITEN ZIJN VOLLEDIG GERICHT OP DE PRIORITEITEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ECONOMISCHE SITUATIE : WERKGELEGENHEID , INDUSTRIELE INVESTERINGEN , INFRASTRUCTUUR EN ENERGIE .

3 . ALGEMENE BELEIDSLIJNEN VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK VOOR 1980

HET MONETAIR BELEID DIENT EEN BELANGRIJKE ROL TE SPELEN BIJ DE INFLATIEBESTRIJDING . VOOR 1979 LIJKT HET WAARSCHIJNLIJK DAT MET DIT BELEID HET GROEITEMPO VAN DE LIQUIDITEITENMASSA GEMIDDELD VOOR DE GEMEENSCHAP TOT ONGEVEER 11,5 % ZAL KUNNEN WORDEN TERUGGEBRACHT ; DIT PERCENTAGE KOMT VRIJWEL OVEREEN MET DAT VAN DE GROEI VAN HET NOMINALE BRUTO BINNENLANDS PRODUKT . DEZE ONTWIKKELING GETUIGT VAN EEN IN HET ALGEMEEN RESTRICTIEVER AFGESTEMD BELEID DAN IN 1978 , TOEN , TEN EINDE DE WEDEROPLEVING VAN DE ECONOMIE TE BEVORDEREN , EEN STIJGING VAN DE LIQUIDITEITENMASSA MET ONGEVEER 13 % WERD AANVAARD , D.I . BIJNA TWEE PUNTEN HOGER DAN DE NOMINALE GROEI VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT .

DE NORMEN VOOR DE MONETAIRE EXPANSIE MOETEN VOOR 1980 LAGER EN IN IEDER GEVAL NIET HOGER DAN DIE VOOR 1979 WORDEN GESTELD . UITGEZONDERD IN BEPAALDE GEVALLEN WAARIN EEN VOORTZETTING VAN DE TRENDMATIGE VERTRAGING VAN DE OMLOOPSNELDHEID KAN WORDEN VERWACHT , DIENT HET EXPANSIETEMPO VAN DE LIQUIDITEITENMASSA IETS LAGER DAN DE GROEIVOET VAN HET NOMINALE BRUTO BINNENLANDS PRODUKT TE WORDEN VASTGESTELD , ZODAT DUIDELIJK WORDT AANGEGEVEN DAT GESTREEFD WORDT NAAR EEN VERTRAGING VAN DE INFLATIE IN 1980 EN MAATREGELEN IN DEZE ZIN WORDEN GENOMEN . VOOR DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL ZOU DE EXPANSIE VAN DE LIQUIDITEITENMASSA ( OP GROND VAN SCHATTINGEN VAN DE COMMISSIE , UITGAANDE VAN EEN VOORTZETTING VAN HET HUIDIGE BELEID ) KUNNEN WORDEN BEPERKT TOT 10 1/2 % - IETS LAGER DAN DE VERWACHTE GROEI VAN HET NOMINALE BRUTO BINNENLANDS PRODUKT ( 11 1/4 % ) .

DE NOMINALE RENTETARIEVEN ZULLEN WAARSCHIJNLIJK HOOG MOETEN BLIJVEN VERGELEKEN MET HET VERLEDEN , ZODAT DE OVERHEIDSTEKORTEN IN VOLDOENDE MATE GEFINANCIERD ZULLEN KUNNEN WORDEN MET NIET-MONETAIRE MIDDELEN . WANNEER BLIJKT DAT EEN TENDENS TOT VERTRAGING VAN HET INFLATIETEMPO HEEFT INGEZET , ZAL EEN VERLAGING VAN DE RENTETARIEVEN WENSELIJK ZIJN TEN EINDE DE INVESTERINGEN TE STIMULEREN EN DE DRUK WELKE DE RENTEBETALINGEN OP DE OVERHEIDSFINANCIEN UITOEFENEN TE VERMINDEREN . DEZE EVENTUELE VERLAGING VAN DE RENTETARIEVEN ZAL BIJ UITSTEK EEN IN ONDERLING OVERLEG BINNEN DE GEMEENSCHAP TE BEPALEN BELEIDSOMBUIGING MOETEN ZIJN ; DE INWERKINGTREDING VAN HET EUROPEES MONETAIR STELSEL HEEFT DE BEHOEFTE AAN EEN GROTERE COORDINATIE OP DIT GEBIED DOEN TOENEMEN .

HET BEGROTINGSBELEID WAS IN 1978 EN 1979 EXPANSIEF : HET TOTALE FINANCIERINGSTEKORT VAN DE GEHELE OVERHEID IN DE GEMEENSCHAP STEEG VAN 3,3 % VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT IN 1977 TOT 4,0 % IN 1978 EN IN 1979 . HET IS THANS WENSELIJK OVER TE GAAN TOT HET VERLAGEN VAN DE OVERHEIDSTEKORTEN IN VERHOUDING TOT HET BBP TEN EINDE TE BEVORDEREN DAT DE BESPARINGEN IN MEERDERE MATE WORDEN GERICHT OP PARTICULIERE INVESTERINGEN EN DE BIJDRAGE VAN DE OVERHEIDSFINANCIEN TOT DE EXPANSIE VAN DE LIQUIDITEITENMASSA WORDT VERMINDERD . DE MATE WAARIN HET FINANCIERINGSTEKORT MOET WORDEN TERUGGEDRONGEN , VERSCHILT VAN LAND TOT LAND EN WORDT BEPAALD DOOR VERSCHEIDENE CRITERIA : DE HOGE OF LAGE GRAAD VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT , HET NIVEAU DAT DE FINANCIERINGSTEKORTEN IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN BEREIKT , DE OMVANG WELKE DE INFLATOIRE ANTICIPATIES HEBBEN AANGENOMEN , VERENIGBAARHEID MET DE DOELSTELLINGEN VAN DE MONETAIRE POLITIEK ALSMEDE DE AL DAN NIET DRINGENDE NOODZAAK MIDDELEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR NAAR DE PARTICULIERE SECTOR TE VERPLAATSEN , HETZIJ IN VERBAND MET DE EISEN VAN DE BETALINGSBALANS , HETZIJ TER VERSTERKING VAN DE RECHTSTREEKSE PRODUKTIEVE BASIS VAN DE ECONOMIE . DE COMBINATIE VAN DEZE CRITERIA LEIDT TOT EEN REEKS VAN WENSELIJKE UITKOMSTEN DIE VARIEREN VAN DE VERMINDERING VAN OVERHEIDSTEKORTEN TEN OPZICHTE VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT IN BEPAALDE LANDEN ( MET NAME DUITSLAND , IERLAND , ITALIE , NEDERLAND EN HET VERENIGD KONINKRIJK ) TOT EEN VRIJWEL GELIJK BLIJVEN VAN DEZE VERHOUDING IN ANDERE LID-STATEN . VOOR DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL ZAL HET FINANCIERINGSTEKORT VAN DE GEHELE OVERHEID WAARSCHIJNLIJK WORDEN VERMINDERD VAN 40 % VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT IN 1979 TOT 3,9 % IN 1980 . HET FINANCIERINGSTEKORT VAN DE CENTRALE OVERHEDEN ALLEEN ZAL IN HET ALGEMEEN EEN OVEREENKOMSTIGE ONTWIKKELING TE ZIEN GEVEN ( OOK AL KAN HET GEMIDDELDE VOOR DE GEMEENSCHAP ALS GEVOLG VAN BEPAALDE UITZONDERLIJKE FINANCIELE OPERATIES STABIEL BLIJVEN TEN OPZICHTE VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT ) .

GEZIEN DE MACRO-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN EN PROGNOSES LIJKT EEN DUSDANIGE ONTWIKKELING PASSEND . HET BEGROTINGSBELEID MOET ECHTER EEN AUTOMATISCHE ANTICYCLISCHE WERKING BEHOUDEN , IN DIE ZIN DAT DE OVERHEIDSTEKORTEN IN MEERDERE MATE DALEN ALS DE EXPANSIE VAN DE BEDRIJVIGHEID SNELLER BLIJKT DAN GERAAMD EN GROTER UITVALLEN ALS DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID ZWAKKER BLIJKT . GEZIEN DE EERDER GENOEMDE VEREISTEN ZOU HET NIET WENSELIJK ZIJN IN HET HUIDIGE STADIUM DE GEVOLGEN VAN DE VERHOGING VAN DE AARDOLIEPRIJS TE WILLEN COMPENSEREN DOOR TERUG TE KEREN TOT EEN FASE VAN ALGEMENE EN ONVOORWAARDELIJKE STIMULERING DOOR MIDDEL VAN HET BEGROTINGSBELEID . EEN ACTIEVER BEGROTINGSBELEID ZOU NIETTEMIN ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN IN 1980 NODIG KUNNEN BLIJKEN , VOORAL ALS ALDUS ZOU KUNNEN WORDEN BIJGEDRAGEN TOT HET BEWERKSTELLIGEN VAN EEN KRACHTIGER EN MINDER INFLATOIRE GROEI ( ZIE VOORTS DE HIERNA VOLGENDE OPMERKINGEN OVER LOONONDERHANDELINGEN ) , EN WAAR DIT VERENIGBAAR ZOU ZIJN MET DE DOELSTELLINGEN VAN HET MONETAIRE BELEID .

DE HOUDING VAN DE SOCIALE PARTNERS IN HET KADER VAN DE ONDERHANDELINGEN OVER HET INKOMENSBELEID ZULLEN HET KOMEND JAAR VAN ESSENTIEEL BELANG ZIJN VOOR DE MATE WAARIN DE HUIDIGE ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN ZULLEN KUNNEN WORDEN OVERWONNEN ZONDER DE KANSEN OP EEN VERDERE ECONOMISCHE VOORUITGANG IN GEVAAR TE BRENGEN . IN DE AFGELOPEN ACHTTIEN MAANDEN HEEFT DE ONTWIKKELING VAN DE LOONINKOMENS , GEMIDDELD VOOR DE GEMEENSCHAP EN MET ENKELE UITZONDERINGEN , DE IN 1978 OPGETREDEN VERTRAGING VAN DE INFLATIE BEVORDERD EN IN DE MEESTE LANDEN NIET BIJGEDRAGEN TOT DE VERSNELLING VAN DE INFLATIE DIE SEDERTDIEN IS OPGETREDEN ( DEZE VERSNELLING MOET VOORNAMELIJK WORDEN TOEGESCHREVEN AAN EEN VERSLECHTERING VAN DE RUILVOET EN RECHTVAARDIGT DERHALVE GEEN COMPENSERENDE LOONSVERHOGINGEN ) . VOOR DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL GAF DE STIJGING VAN DE NOMINALE UURLONEN DE VOLGENDE ONTWIKKELING TE ZIEN : 12 % IN 1977 , 11 % IN 1978 EN 10 % VOOR HET TWEEDE KWARTAAL VAN 1979 TEN OPZICHTE VAN HET TWEEDE KWARTAAL VAN 1978 .

OP MIDDELLANGE TERMIJN DIENT ECHTER NOG VERDER TE WORDEN GEGAAN ALVORENS DE VERHOUDING TUSSEN LONEN EN SALARISSEN ENERZIJDS EN BEDRIJFSRESULTATEN ANDERZIJDS ZAL ZIJN TERUGGEKEERD TOT EEN NIVEAU DAT NORMAAL KAN WORDEN GEACHT ALS STIMULANS VOOR PRODUKTIEVE INVESTERINGEN EN HET SCHEPPEN VAN NIEUWE WERKGELEGENHEID . IN DE EERSTE PLAATS MOETEN DE SOCIALE PARTNERS - IN ELK LAND DAAR WAAR ZULKS GEZIEN DE AARD VAN DE LOONOVEREENKOMSTEN EN DE PROCEDURES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN INVLOED IS - AANVAARDEN DAT DE DOORBEREKENING VAN DE PRIJSSTIJGINGEN VOOR ENERGIE IN DE LONEN TOT EEN MINIMUM WORDT BEPERKT . DIT BETEKENT DAT IN LANDEN WAAR DE LOONOVEREENKOMSTEN VOOR EEN BEPAALDE PERIODE WORDEN VASTGESTELD , NIET GESTREEFD MOET WORDEN NAAR HERONDERHANDELINGEN ALVORENS DE NORMALE LOOPTIJD IS VERSTREKEN . IN LANDEN WAAR ALGEMENE INDEXERINGSREGELINGEN GELDEN EN OP KORTE TERMIJN IN WERKING TREDEN IS HET BLOKKEREN VAN EEN DEEL VAN DE UIT DE INDEXERING VOORTVLOEIENDE TOEKOMSTIGE LOONAANPASSINGEN NOODZAKELIJK , IN DIE ZIN DAT DE RECENTE VERHOGINGEN VAN DE ENERGIEPRIJS GEEN WEERSLAG HEBBEN OP DE LONEN , OF MOETEN IN EEN GELIJKWAARDIGE MATE DE EISEN TOT VERHOGING VAN DE REELE KOOPKRACHT WORDEN VERMINDERD . DEZE BEGINSELEN WORDEN IN ENKELE LID-STATEN IN ACHT GENOMEN MAAR IN ANDERE LANDEN MET INDEXERINGSREGELINGEN BLIJVEN PROBLEMEN BESTAAN . DEZE VERSCHILLEN TUSSEN DE LID-STATEN ZIJN GEVAARLIJK DAAR ZIJ KUNNEN LEIDEN TOT OPNIEUW UITEENLOPENDE ONTWIKKELINGEN VAN HET INFLATIEPEIL .

IN DE KOMENDE PERIODE ZAL GEMIDDELD VOOR DE GEMEENSCHAP DE VERHOGING VAN DE REELE LONEN VRIJWEL NUL MOETEN ZIJN , DAT WIL ZEGGEN BEPERKT MOETEN BLIJVEN TOT HANDHAVING VAN DE KOOPKRACHT EN NAUWELIJKS MEER . VAN LAND TOT LAND KUNNEN BEPAALDE AFWIJKINGEN VAN DIT GEMIDDELDE GERECHTVAARDIGD ZIJN NAAR GELANG VAN DE JONGSTE RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE PRODUKTIVITEIT , DE FINANCIELE POSITIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN EN DE DAADWERKELIJK BEREIKTE MATE VAN PRIJSSTABILITEIT .

EEN DERGELIJK GEDRAG ZAL LEIDEN TOT EEN MEER CONTINUE VOORUITGANG VAN DE REELE ECONOMISCHE GROEI EN BETERE VOORUITZICHTEN VOOR DE WERKGELEGENHEID DAN ANDERS HET GEVAL ZOU ZIJN . INDIEN NIET IN DEZE ZIN OP DE DOOR DE VERHOGING VAN DE ENERGIEPRIJS VEROORZAAKTE SCHOK ZOU WORDEN GEREAGEERD MOET , GEZIEN DE IN HET VERLEDEN OPGEDANE ERVARING , WORDEN VERWACHT DAT VEEL ERNSTIGER ONTREGELINGEN ZULLEN OPTREDEN .

OP HET GEBIED VAN DE WERKGELEGENHEID MOET DE ALGEMENE STRATEGIE ZICH BASEREN OP UITBREIDING VAN DE WERKGELEGENHEID IN EEN GROTE REEKS DIENSTEN , ZONDER EVENWEL HET STREVEN NAAR EEN GROTE PRODUKTIVITEIT IN DE VERWERKENDE INDUSTRIE TE VERWAARLOZEN . EN ROL VAN DE REGERINGEN MOET ZIJN DEZE TENDENSEN TE BEVORDEREN DOOR MIDDEL VAN ARBEIDSMARKTBELEID , INDUSTRIEBELEID EN REGIONAAL BELEID , DOCH REKENING HOUDEND MET DE GRENZEN ( VOORNAAMELIJK VAN BUDGETTAIRE AARD ) WAARBINNEN DE OVERHEID DIRECT IN DE ARBEIDSMARKT KAN INGRIJPEN . DE DOOR DE REGERINGEN DIRECT TEN BEHOEVE VAN DE WERKGELEGENHEID GETROFFEN MAATREGELEN ZIJN IN DE AFGELOPEN DRIE JAAR AANMERKELIJK IN BETEKENIS TOEGENOMEN . IN DE GEMEENSCHAP ALS GEHEEL IS HET AANTAL PERSONEN , WAARVOOR STEUNMAATREGELEN UIT HOOFDE VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID ( IN DE VIER GROTE CATEGORIEEN : SUBSIDIES VOOR NIEUWE ARBEIDSPLAATSEN , PROGRAMMA'S VOOR BEROEPSOPLEIDING IN BEDRIJVEN , PROGRAMMA'S VOOR NIEUWE ARBEIDSPLAATSEN BIJ DE OVERHEID EN MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN BESTAANDE ARBEIDSPLAATSEN ) WERDEN GETROFFEN NAAR SCHATTING GESTEGEN VAN 1,4 MILJOEN IN 1976 TOT 2,1 MILJOEN IN 1977 ; IN 1978 IS HET AANTAL NOG VERDER TOEGENOMEN . DEZE MAATREGELEN ZIJN OMVANGRIJK GEZIEN HET AANTAL GEREGISTREERDE WERKLOZEN .

IN VERBAND MET DE VOORTDURENDE GROTE WERKLOOSHEID IN VRIJWEL ALLE LID-STATEN EN HET VOORUITZICHT VAN EEN VERSNELDE STIJGING VAN HET AANBOD VAN ARBEIDSKRACHTEN IN DE KOMENDE VIJF TOT TIEN JAAR VORMEN THANS VOORSTELLEN TOT BESPOEDIGING VAN DE VERKORTING VAN DE ARBEIDSDUUR OF TOT MEER ALGEMENE TOEPASSING VAN ARBEIDSVERDELING EEN BELANGRIJK ONDERWERP VAN DE DISCUSSIES OVER HET WERKGELEGENHEIDSBELEID . DE GEVOLGEN VAN DE WERKGELEGENHEID OP KORTE EN LANGE TERMIJN VAN EEN VERMINDERING VAN DE ARBEIDSDUUR KUNNEN NIET MET ZEKERHEID WORDEN VOORZIEN . MAATREGELEN IN DEZE ZIN ZIJN GEENSZINS EEN ONMIDDELLIJK WERKEND PANACEE EN KUNNEN EVENMIN DE PLAATS INNEMEN VAN EEN OP ALGEMENE GROEI EN AANPASSING GERICHT BELEID . OVERWOGEN ZOU MOETEN WORDEN OM - ZONDER VERZWARING VAN DE KOSTEN VOOR DE ONDERNEMINGEN - DE TENDENS OP LANGE TERMIJN TOT VERMINDERING VAN DE JAARLIJKSE ARBEIDSDUUR ( HETZIJ VIA DE WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR HETZIJ VIA DE DUUR VAN DE VAKANTIES ) ENIGSZINS TE VERSTERKEN EN TEVENS ANDERE VORMEN VAN ARBEIDSVERDELING ( VERVROEGDE PENSIONERING , DEELTIJDSE ARBEID , VERMINDERING VAN OVERUREN ) TOE TE PASSEN ALSMEDE DE PROGRAMMA'S TOT BEROEPSOPLEIDING EN BIJSCHOLING VERDER TE ONTWIKKELEN .

4 . RICHTSNOEREN VOOR DE LID-STATEN

VOOR DENEMARKEN BESTAAT HET GEVAAR DAT HET TEKORT OP DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS IN 1980 NOG TOENEEMT WEGENS DE VERSLECHTERING VAN DE RUILVOET . HOEWEL GEHOLPEN DOOR DE RECENTE AANPASSINGEN VAN DE KROON IN HET EUROPEES MONETAIR STELSEL ZAL DE ECONOMISCHE GROEI ONDERHEVIG BLIJVEN AAN STERKE INVLOEDEN UIT HET BUITENLAND . DIT BETEKENT DAT DE AUTORITEITEN IN DE EERSTE PLAATS MOETEN STREVEN NAAR EEN DUURZAME MATIGING VAN DE KOSTEN , VOORNAMELIJK OM HET ONLANGS VERWORVEN CONCURRENTIEVOORDEEL TE VRIJWAREN . DIT BETEKENT DAT DE GROEI VAN DE INKOMENS IN 1980 BELANGRIJK LAGER DIENT TE ZIJN DAN IN VOORGAANDE JAREN EN DAARMEE OOK GERINGER DAN IN HET KADER VAN DE BESTAANDE OVEREENKOMSTEN ZOU MOETEN WORDEN VERWACHT . IN DIT VERBAND DIENEN MAATREGELEN TE WORDEN GENOMEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT AUTOMATISCHE INDEXERING NIET TOT GEVOLG HEEFT DAT DE HOGERE KOSTEN VAN INGEVOERDE ENERGIE WORDEN DOORBEREKEND IN HET NOMINALE INKOMEN . DAAROM ZOU EEN WIJZIGING VAN DE AARD VAN HET INDEXERINGSSYSTEEM HOOGST WENSELIJK ZIJN . ZELFS NA DE VERHOGING VAN DE INDIRECTE BELASTINGEN EN VERLAGING VAN DE OVERHEIDSUITGAVEN WAARTOE IN JUNI JL WERD BESLOTEN , ZOU HET FINANCIERINGSTEKORT VAN DE GEHELE OVERHEID KUNNEN STIJGEN VAN 1 % IN 1979 TOT 2 % IN 1980 . WELLICHT MOET HET TEKORT WORDEN GEREDUCEERD , TENZIJ DE STIJGING VAN DE INKOMENS IN BELANGRIJKE MATE AFZWAKT . OPDAT RUIMTE VRIJKOMT VOOR FINANCIERING VAN HET TOEGENOMEN BETALINGSBALANSTEKORT EN ONDERSTEUNING VAN DE KROON OP DE WISSELMARKTEN , MOET DE MONETAIRE POLITIEK GERICHT BLIJVEN OP HANDHAVING VAN HOGE RENTETARIEVEN EN STRENG TOEZICHT OP DE KREDIETVERLENING .

IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HEBBEN DE HERSTELPROGRAMMA'S VAN DE OVERHEID DIE VOORAL IN 1978 WERDEN VASTGESTELD , GELEID TOT EEN KRACHTIGE OPLEVING VAN DE ECONOMIE , DIE IN STEEDS TOENEMENDE MATE WORDT GEDRAGEN DOOR ENDOGENE EXPANSIEFACTOREN ZOALS DE INVESTERINGEN . DE WERKGELEGENHEID HEEFT ZICH GUNSTIGER ONTWIKKELD DAN AAN HET BEGIN VAN DIT JAAR WERD VERWACHT . DEZE RESULTATEN KUNNEN GEDEELTELIJK WORDEN TOEGESCHREVEN AAN DE DOELBEWUST MATIG GEHOUDEN LOONOVEREENKOMSTEN . HET PRIJSVERLOOP IS VERSLECHTERD , MAAR DIT IS VOORNAMELIJK HET GEVOLG VAN DE STIJGING VAN DE AARDOLIEPRIJS EN DE VERHOGING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE MET INGANG VAN 1 JULI 1979 ( DE BTW-VERHOGING HEEFT TOT DOEL OP MIDDELLANGE TERMIJN DE BELASTINGSTRUCTUUR TE WIJZIGEN ) . DE VOORNAAMSTE ECONOMISCHE INDICATOREN SCHIJNEN EROP TE WIJZEN DAT DE GUNSTIGE ECONOMISCHE SITUATIE , ONDANKS EEN VERTRAGING IN DE LOOP VAN DIT JAAR , TOT IN 1980 ZAL AANHOUDEN . DIT BETEKENT DAT HET TOTALE FINANCIERINGSTEKORT VAN DE OVERHEIDSSECTOR IN 1980 MINDER KAN BEDRAGEN DAN DE VOOR 1979 GERAAMDE 3 % VAN HET BBP . NIETTEMIN BLIJFT HET GEVAAR BESTAAN DAT DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT AANZIENLIJK VERZWAKT . AFGEZIEN NOG VAN ONZEKERHEDEN WAT DE UITVOER BETREFT , ZOU DE BINNENLANDSE VRAAG - VOORAL DE PARTICULIERE CONSUMPTIE - AANMERKELIJK KUNNEN VERTRAGEN . ZOU DIT IN VEEL STERKERE MATE HET GEVAL ZIJN DAN THANS WORDT VERWACHT , DAN KAN HET FINANCIELE BELEID REEDS EEN COMPENSEREND EFFECT HEBBEN VOORDAT DE DOOR DE REGERING GEPLANDE VERLAGING VAN DE INKOMSTENBELASTING INGAAT . HET STIJGINGSPERCENTAGE VAN HET CENTRALE-BANKGELD LIGT THANS DICHT BIJ DE BENEDENGRENS VAN DE MARGE DIE DE BUNDESBANK VORIG JAAR HAD VASTGESTELD ( 6 A 9 % ) . VOOR HET KOMENDE JAAR HEEFT DE BUNDESBANK HET STREEFCIJFER HIERVOOR VASTGESTELD OP 5 A 8 % VANAF HET VIERDE KWARTAAL VAN 1979 TOT HET VIERDE KWARTAAL VAN 1980 . ALDUS WORDT GEWAARBORGD DAT , VOOR WAT DE FACTOR GELDHOEVEELHEID BETREFT , DE MOGELIJKHEDEN VOOR PRIJSTIGINGEN TAMELIJK BEPERKT BLIJVEN . EEN DERGELIJKE KOERS ZAL HET DE SOCIALE PARTNER GEMAKKELIJKER MAKEN TOT MATIGE LOONOVEREENKOMSTEN TE KOMEN , HETGEEN EEN ABSOLUTE VOORWAARDE IS VOOR EEN EVENWICHTIGE GROEI IN 1980 .

IN FRANKRIJK BLIJFT DE ECONOMISCHE POLITIEK GERICHT OP STRUCTUURHERVORMINGEN . DE TER SANERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID BESLOTEN VERHOGING VAN DE BIJDRAGEN GING GEPAARD MET EEN VRIJ STRINGENT BEGROTINGSBELEID VAN DE CENTRALE OVERHEID . TEGELIJKERTIJD WERDEN MAATREGELEN GETROFFEN TER BEVORDERING VAN DE INVESTERINGEN EN TER ONDERSTEUNING VAN LAGE INKOMENSGROEPEN DIE DE BEDRIJVIGHEID EIND 1979 EN BEGIN 1980 ZULLEN STIMULEREN . DEZE ALGEMENE KOERS ZOU IN 1980 MOETEN WORDEN AANGEHOUDEN , ZODAT DE ECONOMISCHE GROEI OP EEN VOLDOENDE HOOG NIVEAU KAN BLIJVEN EN DE HANDELSBALANS DICHT BIJ HET EVENWICHT WORDT GEHOUDEN ( ONDANKS DE IN 1979 GEREGISTREERDE VERSLECHTERING VAN DE RUILVOET DIE OOK VOOR 1980 MOET WORDEN VERWACHT ) . DE STAATSBEGROTING MOET ZODANIG WORDEN UITGEVOERD DAT HET NETTO-FINANCIERINGSTEKORT IN 1980 DAT VAN 1979 , DAT WIL ZEGGEN 1,7 % VAN HET BBP , NIET OVERSCHRIJDT , ZODAT EEN STABILISERING VAN HET FINANCIERINGSTEKORT VAN DE GEHELE OVERHEID KAN WORDEN BEREIKT . DE VERTRAGING VAN DE ECONOMISCHE GROEI , GECOMBINEERD MET VERDERE PRODUKTIVITEITSSTIJGING , WIJST OP EEN GERINGERE TOENEMING VAN DE WERKGELEGENHEID IN 1980 . DOOR DE STERKE TOENAME VAN HET AANTAL PERSONEN DAT ZICH VOOR HET EERST OP DE ARBEIDSMARKT AANBIEDT , MOET EEN VERDERE STIJGING VAN DE WERKLOOSHEID WORDEN VERWACHT , ONDANKS DE MAATREGELEN WELKE RECENTELIJK TEN GUNSTE VAN JONGEREN ZIJN GETROFFEN . GEVREESD MOET WORDEN DAT DE HOGERE WERKLOOSHEID TOT EEN STIJGING VAN DE SPAARQUOTE EN DAARMEE TOT EEN GEVOELIGE VERTRAGING VAN DE REELE PATICULIERE CONSUMPTIE LEIDT .

INDIN ER EEN GEVOELIGE VERTRAGING VAN DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID KOMT , ZOUDEN DE MAATREGELEN MOETEN WORDEN VERSTERKT DIE IN 1979 ZIJN GETROFFEN TEN EINDE DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID ZOVEEL MOGELIJK TE ONDERSTEUNEN REKENING HOUDEND MET DE EXTERNE BEPERKINGEN .

VOORTS ZOU HET TER VERMINDERING VAN DE INFLATOIRE SPANNINGEN AANBEVELING VERDIENEN NIET ALLEEN HET BELEID VAN MATIGING VAN DE NOMINALE INKOMENS VOORT TE ZETTEN , MAAR OOK IN ALLE TAKKEN VAN DE ECONOMIE DE VRIJE CONCURRENTIE TE HERSTELLEN , VOORAL IN DE DIENSTENSECTOR . EEN AAN TE WENDEN MIDDEL TOT HERSTRUCTURERING VAN DE ECONOMIE IS VOORTS HET BEPERKEN VAN DE SUBSIDIES AAN SOMMIGE GROTE GENATIONALISEERDE BEDRIJVEN . HET ALGEMENE DOEL VAN DE MONETAIRE POLITIEK BLIJFT DE STABILITEIT VAN DE FRANK . DAARTOE IS NODIG DAT DE LIQUIDITEITSGRAAD VAN DE ECONOMIE STABIEL WORDT GEHOUDEN OF ZELFS VERMINDERD .

IN IERLAND ZAL DE GROEI IN 1980 MATIG BLIJVEN WEGENS EEN TRAGERE EXPANSIE VAN DE BINNELANDSE VRAAG EN ONDANKS DE VERWACHTE VERBETERING VAN DE UITVOER VAN LANDBOUWPRODUKTEN . DE GEVOLGEN VAN HET DUURDER WORDEN VAN INGEVOERDE GRONDSTOFFEN ZULLEN WAARSCHIJNLIJK WORDEN VERSTERKT DOOR HET AUTOMATISCH EFFECT VAN DE INDEXERING VAN DE LONEN , HETGEEN NADELIG ZAL ZIJN VOOR DE SCHEPPING VAN WERKGELEGENHEID EN , GEZIEN DE SNELLE AANGROEI VAN DE BEROEPSBEVOLKING , TOT EEN STIJGING VAN DE WERKLOOSHEID ZAL LEIDEN . BOVENDIEN ZULLEN DEZE FACTOREN EEN VERSLECHTERING VAN DE BETALINGSBALANS VEROORZAKEN , WELKE WAARSCHIJNLIJK HET VOORNAAMSTE PROBLEEM ZAL ZIJN VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK . HET BEGROTINGSBELEID MOET DAN OOK GERICHT ZIJN OP EEN STRINGENTE BEHEERSING VAN DE BINNENLANDSE VRAAG EN VERWEZENLIJKING VAN DE IN 1978 VASTGESTELDE DOELSTELLINGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN , NAMELIJK DE VERMINDERING VAN HET NETTO-FINANCIERINGSTEKORT VAN DE CENTRALE OVERHEID TOT 8 % VAN HET BBP . BOVENDIEN MOGEN LOONSVERHOGINGEN GEEN COMPENSATIE VAN DE VERSLECHTERING VAN DE RUILVOET TEN DOEL HEBBEN . IN DIT VERBAND ZOUDEN DE SOCIALE PARTNERS EEN WIJZIGING VAN DE INDEXERINGSCLAUSULE IN OVERWEGING MOETEN NEMEN . INDIEN HIERIN GEEN WIJZIGINGEN PLATSVINDEN , DAN ZOU BIJ DE OMVANG VAN DE VERBETERING IN DE ARBEIDSVOORWAARDEN BIJ BEEINDIGING VAN DE LOPENDE OVEREENKOMSTEN REKENING MOTEN WORDEN GEHOUDEN MET HET FEIT DAT REEDS TEN ONRECHTE COMPENSATIE VOOR DE VERSLECHTERING VAN DE RUILVOET IS GEGEVEN . TEN BEHOEVE VAN DE BETALINGSBALANS EN DE RESERVEPOSITIE DIENT DE MONETAIRE POLITIEK RESTRICTIEF TE BLIJVEN , VOORNAMELIJK DOOR MIDDEL VAN EEN STRENGE BEPERKING VAN DE BINNENLANDSE KREDIETVERLENING .

IN ITALIE VERTOONT DE LOPENDE REKENING , ONDANKS DE AANHOUDENDE ECONOMISCHE GROEI IN 1979 , NOG STEEDS EEN AANZIENLIJK OVERSCHOT . ER HEEFT ZICH ECHTER EEN ZORGWEKKENDE VERSNELLING VAN DE INFLATIE VOORGEDAAN , DIE NOG KAN WORDEN GESTIMULEERD DOOR DE WISSELWERKING TUSSEN DE GESTEGEN AARDOLIEPRIJS EN HET STELSEL VAN LOONINDEXERING . DE INFLATIE DIENT DUS NOG KRACHTIGER TE WORDEN BESTREDEN , TERWIJL TEGELIJKERTIJD MOET WORDEN GEZORGD VOOR DE MIDDELENOVERDRACHTEN DIE NODIG ZIJN OM DE ECONOMISCHE GROEI TE ONDERSTEUNEN . OP HET GEBIED VAN DE OPENBARE FINANCIEN KUNNEN DE RICHTLIJNEN VAN HET ECONOMISCH DRIEJARENPLAN 1979 TOT 1981 , DAT IN JANUARI JONGSTLEDEN WERD INGEDIEND MAAR NOG GEEN UITVOERING HEEFT GEKREGEN , NOG STEEDS DIENEN OM DEZE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN . IN DIT VERBAND DIENEN MAATREGELEN TE WORDEN GETROFFEN OPDAT HET TEKORT VAN DE UITGEBREIDE OPENBARE SECTOR ( 1 ) , IN 1980 BEPERKT BLIJFT TOT 14 % VAN HET BRUTO BINNENLANDS PRODUKT . IN DIT ALGEMENE KADER DIENT HET AANDEEL VAN DE LOPENDE UITGAVEN TE WORDEN VERMINDERD , TERWIJL DE UITVOERING VAN INVESTERINGSPROJECTEN VAN DE OVERHEID ZOVEEL MOGELIJK MOET WORDEN VERSNELD . HIERTOE IS HET NOODZAKELIJK DAT DE HERVORMING VAN HET PENSIOENSTELSEL TOT EEN GOED EINDE WORDT GEBRACHT , DE STIJGING VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG WORDT AFGEREMD EN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURES DIE VOOR EEN BELANGRIJK DEEL DE UITVOERING VAN EEN GROTER INVESTERINGSVOLUME IN DE WEG STAAN , WORDEN BESPOEDIGD . OP MONETAIR GEBIED DIENEN DE OVERTOLLIGE LIQUIDITEITEN DIE ZICH IN DE ECONOMIE HEBBEN GEVORMD , GELEIDELIJK TE WORDEN WEGGENOMEN . DAARTOE ZOU DE EXPANSIE VAN DE TOTALE KREDIETVERLENING MOETEN WORDEN BEPERKT EN HET BELEID TOT CONSOLIDERING VAN DE OPENBARE SCHULD WORDEN VOORTGEZET . GEZIEN DE STERKE PRIJSSTIJGINGEN EN , IN MINDERE MATE , DE VERMINDERING VAN HET OVERSCHOT OP DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS ZOUDEN DE RENTETARIEVEN OP EEN VOLDOENDE HOOG NIVEAU MOETEN WORDEN GEHOUDEN . DEZE RICHTSNOEREN BEVATTEN BEPALDE ELEMENTEN DIE DE ECONOMISCHE GROEI KUNNEN AFREMMEN . HET IS DAN OOK NOODZAKELIJK , CONFORM HET DRIEJARENPROGRAMMA , DAT DE INVESTERINGSNEIGING WORDT AANGEMOEDIGD EN DE STIJGING VAN DE UURLONEN WORDT BEPERKT TOT DE GELIJKTIJDIGE VERHOGING VAN DE PRIJZEN . HET ZOU DUS NUTTIG ZIJN DE GLIJDENDE LOONSCHAAL MINDER SNEL IN WERKING TE DOEN TREDEN EN IN PLAATS DAARVAN , TER VERZEKERING VAN DE KOOPKRACHT VAN DE LOONTREKKENDEN TOT BELASTINGVERLAGINGEN OVER TE GAAN .

IN NEDERLAND WAS DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID IN 1979 BETREKKELIJK LEVENDIG . SEDERT MIDDEN 1978 IS DE WERKLOOSHEID NIET VERDER DAN TOT ONGEVEER 4,5 % VAN DE BURGERLIJKE BEROEPSBEVOLKING TOEGENOMEN EN BLEEF DE STIJGING VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN VRIJ GERING . AANGEZIEN EEN MINDER SNELLE STIJGING VAN DE UITVOER WORDT VERWACHT , ZAL DE ECONOMISCHE EXPANSIE IN NEDERLAND IN 1980 VERMOEDELIJK IETS LANGZAMER WORDEN . DOOR DE SNELLE REELE GROEI VAN DE UITVOER IN 1979 EN DE TE VOORZIENE VERHOGING VAN DE UITVOERPRIJS VAN AARDGAS WORDEN DE VOORUITZICHTEN VOOR DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS GUNSTIGER , ZODAT HET HERSTEL ZICH WAARSCHIJNLIJK ZAL VOORTZETTEN . BIJGEVOLG ZAL DE SPEELRUIMTE VOOR HET ECONOMISCH BELEID OP KORTE TERMIJN IETS GROTER ZIJN DAN WAS VOORZIEN . IN HET KADER VAN DE RIJKSBEGROTING 1980 HEBBEN DE AUTORITEITEN DAAROM EEN AANTAL MAATREGELEN GENOMEN ( VERSTERKING VAN DE WERKGELEGENHEID , BESPARING OP HET ENERGIEGEBRUIK , STIMULERING VAN INNOVATIE EN STRUCTUURAANPASSINGEN ) DIE , REKENING HOUDEND MET BEPAALDE FISCALE MAATREGELEN , HET FINANCIERINGSTEKORT MET CA . 600 MILJOEN GULDEN DOEN STIJGEN . NIETTEMIN BLIJFT HET NOODZAKELIJK DE AANGROEI VAN DE OVERHEIDSUITGAVEN OP MIDDELLANGE TERMIJN AAN BANDEN TE LEGGEN , DAAR UITSLUITEND OP DEZE WIJZE DE VERZWARING VAN DE BELASTINGDRUK OP HET ACTIEVE DEEL VAN DE BEVOLKING KAN WORDEN BEPERKT EN EEN DUURZAME VERBETERING VAN DE WERKGELEGENHEIDSVOORUITZICHTEN KAN WORDEN BEWERKSTELLIGD . HET FINANCIERINGSTEKORT VAN HET RIJK IN 1980 ZOU MEER DAN 3,6 % VAN HET BBP ( 4 % VAN HET NATIONAAL INKOMEN ) MOGEN BEDRAGEN , ZODAT HET FINANCIERINGSTEKORT VAN DE TOTALE OVERHEIDSSECTOR OP KASBASIS OP HET HUIDIGE NIVEAU VAN 5 % VAN HET BBP ( 5,5 % VAN HET NATIONAAL INKOMEN ) KAN BLIJVEN . HET VOORNAAMSTE RISICO IS EEN VERSNELLING VAN DE INFLATIE , WAARDOOR DE ONLANGS TEN AANZIEN VAN DE CONCURRENTIEPOSITIE GEBOEKTE RESULTATEN IN GEVAAR KUNNEN WORDEN GEBRACHT . IN DIT OPZICHT IS HET VAN BELANG TE VOORKOMEN DAT DE STIJGING VAN DE ENERGIEPRIJZEN EEN VERHOGING VAN DE NOMINALE LONEN VEROORZAAKT .

IN BELGIE HEEFT HET HERSTEL VAN DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID , DIE IN 1978 IS BEGONNEN , ZICH IN 1979 KRACHTIG VOORTGEZET . ONDANKS DE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID ( STAGES VOOR JONGEREN , BRUGPENSIOEN ENZ . ) IS DE WERKLOOSHEID NOG TOEGENOMEN , DOCH UITSLUITEND ONDER VROUWEN . DE STIJGING VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN IS IETS VERSNELD . HET TEKORT OP DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS SCHIJNT WEER TOE TE NEMEN , ONDANKS DE VRIJ GOEDE UITVOERRESULTATEN . IN 1980 ZAL DE GROEI WAARSCHIJNLIJK IETS VERZWAKKEN , VOORNAMELIJK TEN GEVOLGE VAN DE VERTRAGING VAN DE GROEI OP BUITENLANDSE MARKTEN . DIT BETEKENT DAT DE SITUATIE OP DE ARBEIDSMARKT ONZEKER ZAL BLIJVEN . VERDER KAN EEN VERSNELLING VAN DE CONSUMPTIEPRIJSSTIJGING WORDEN VERWACHT . HET GROOTSTE PROBLEEM VOOR DE ECONOMISCHE POLITIEK IS NOG STEEDS DE TOESTAND VAN DE OPENBARE FINANCIEN . OP KORTE TERMIJN KON DE LAST VAN DE AANPASSING WORDEN GEDRAGEN DOOR DE MONETAIRE POLITIEK , MAAR EEN VERMINDERING VAN HET BEGROTINGSTEKORT IS HET ENIGE MIDDEL OM EEN DUURZAME VERLICHTING VAN DE SPANNINGEN OP DE KAPITAALMARKT TOT STAND TE BRENGEN EN DE INFLATIE IN TE DIJKEN . TEN EINDE EEN AANZIENLIJKE VERZWARING VAN DE FISCALE EN PARAFISCALE DRUK TE VOORKOMEN , IS HET INTENSIVEREN VAN DE IN DE LAATSTE JAREN GEDANE INSPANNINGEN OM DE UITBREIDING VAN DE UITGAVEN VAN DE CENTRALE OVERHEID TE BEPERKEN , EEN PRIORITAIRE TAAK , DIE MOET WORDEN UITGEBREID TOT DE LAGERE OVERHEDEN EN MET NAME DE SOCIALE ZEKERHEID . ZONDER DEZE UITBREIDING VAN DE BEZUINIGINGSMAATREGELEN IS EEN VERDERE STIJGING VAN HET FINANCIERINGSTEKORT VAN DE OVERHEIDSSECTOR ONVERMIJDELIJK , TERWIJL VOOR 1980 JUIST MOET WORDEN GESTREEFD NAAR EEN VERMINDERING VAN HET FINANCIERINGSTEKORT VAN DE CENTRALE OVERHEID TOT TEN HOOGSTE 7,1 % VAN HET BBP . WAT DE INKOMENS BETREFT MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN MET HET FEIT DAT DE MOGELIJKHEDEN TOT HET VERLENEN VAN REELE LOONSVERHOGINGEN ( BUITEN DE INDEXERING ) STERK WORDEN BEPERKT DOOR DE VERSLECHTERING VAN DE RUILVOET .

IN LUXEMBURG HEEFT DE ECONOMIE ZICH VRIJ DYNAMISCH ONTWIKKELD EN IS DE WERKLOOSHEID IETS TERUGGELOPEN . DE BELASTINGONTVANGSTEN WAREN WAT GROTER DAN EEN JAAR GELEDEN WERD VERWACHT , VOORNAMELIJK DANK ZIJ DE AANHOUDENDE EXPANSIE VAN DE BANKSECTOR EN ONDANKS DE INKRIMPING VAN DE WINSTMARGES IN DEZE SECTOR . DE REKENINGEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR ZULLEN DAN OOK IN 1979 WORDEN AFGESLOTEN MET EEN FINANCIERINGSOVERSCHOT TER GROOTTE VAN 1,7 % VAN HET BBP , TERWIJL OOK VOOR 1980 EEN OVERSCHOT WORDT VERWACHT , DAT , ZELFS INDIEN DE ECONOMISCHE GROEI IETS VERTRAAGT , NIET TOT ONDER 1 % VAN HET BBP ZAL DALEN . HET FINANCIERINGSSALDO VAN DE CENTRALE OVERHEID ZOU DUS IN 1980 MET NIET MEER DAN 0,5 % VAN HET BBP MOETEN WORDEN VERMINDERD .

IN HET VERENIGD KONINKRIJK WAS DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN 1979 ENIGSZINS ONEVENWICHTIG . AAN DE KRACHTIGE STIJGING VAN DE BINNENLANDSE VRAAG WERD GROTENDEELS VOLDAAN DOOR INVOER , ZODAT DE LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS ZEER DEFICITAIR WERD , ONDANKS HET FEIT DAT DE PRODUKTIE VAN AARDOLIE IN DE NOORDZEE THANS DE BINNENLANDSE BEHOEFTEN VRIJWEL DEKT . HET POND STERLING BLEEF ECHTER VAST TEN GEVOLGE VAN DE INTERNATIONALE ENERGIESITUATIE EN DE STRINGENTE MONETAIRE POLITIEK IN HET VERENIGD KONINKRIJK . DIT WAS EEN GUNSTIGE FACTOR BIJ DE BESTRIJDING VAN DE INFLATIE MAAR OOK OORZAAK VAN EEN VERDERE VERSLECHTERING VAN DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK . DE NIEUWE REGERING IS VAN OORDEEL DAT DE VOORNAAMSTE ZWAKHEDEN VAN DE BRITSE ECONOMIE AAN DE ZIJDE VAN HET AANBOD MOETEN WORDEN GEZOCHT EN TRACHT DEZE STRUCTURELE PROBLEMEN OP TE LOSSEN DOOR DE INTERVENTIES VAN DE OPENBARE SECTOR TE VERMINDEREN , DE PARTICULIERE SECTOR MEER STIMULANSEN TE GEVEN , MET NAME DOOR EEN STERKE ACCENTVERSCHUIVING VAN DIRECTE NAAR INDIRECTE BELASTINGEN , EN VERDER EEN KRACHTIGE MONETAIRE POLITIEK TE VOEREN . DE DEVIEZENCONTROLE WERD AFGESCHAFT . GEZIEN DE EFFECTEN VAN HET NIEUWE MONETAIRE EN BUDGETTAIRE BELEID KAN VOOR 1980 EEN VERZWAKKING VAN DE BINNENLANDSE VRAAG EN EEN VERMINDERING VAN HET TEKORT OP DE LOPENDE REKENING WORDEN VERWACHT . BIJ HET HUIDIGE BELEID ZOU HET FINANCIERINGSTEKORT VAN DE OPENBARE SECTOR IN HET BEGROTINGSJAAR 1980-1981 NIET HOGER MOGEN ZIJN DAN 4,5 % VAN HET BBP , HET PERCENTAGE DAT THANS VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1979-1980 WORDT VOORZIEN . VERMOEDELIJK ZULLEN DE PRODUKTIE EN DE PRODUKTIVITEIT IN 1980 DALEN , ZODAT EEN TE GROTE STIJGING VAN DE LONEN ZEER ERNSTIGE GEVOLGEN ZOU HEBBEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE BRITSE ECONOMIE EN VOORAL VOOR DE TOEKOMSTIGE WERKGELEGENHEID . DE REACTIE VAN DE REGERING OP DERGELIJKE ONTWIKKELINGEN ZOU ECHTER GEEN VERSOEPELING VAN HET MONETAIRE BELEID MOGEN ZIJN . PRIORITAIR ZIJN EEN STABIEL , LAAG INFLATIEPERCENTAGE EN BETERE VOORWAARDEN VOOR DE ALLOCATIE VAN DE PRODUKTIEMIDDELEN .

5 . CONCLUSIES

DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 1980 WORDEN ONGUNSTIG BEINVLOED DOOR DE VERHOGING VAN DE AARDOLIEPRIJS EN RECESSIEVE TENDENSEN IN ANDERE GEINDUSTRIALISEERDE LANDEN . DE SITUATIE IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP IS EVENWEL IN ZEKERE OPZICHTEN POSITIEF : IN 1979 HEEFT ZICH EEN WEDEROPLEVING VOORGEDAAN , DIE GEPAARD GING MET STABIELERE WISSELKOERSEN IN HET KADER VAN HET EUROPEES MONETAIR STELSEL EN VOOR DE MEESTE LID-STATEN MET EEN BETREKKELIJK GEZONDE BETALINGSBALANS .

DE NIEUWE NEGATIEVE FACTOREN BRENGEN VOOR DE GEMEENSCHAP DRIE GROTE PROBLEMEN MET ZICH : DE VERHOUDING INFLATIE - GROEI ZAL NOG ENIGE TIJD VERSLECHTEREN ; HET GEVAAR BESTAAT DAT DE LID-STATEN WEER UITEENLOPENDE PRIJSONTWIKKELINGEN TE ZIEN ZULLEN GEVEN ; EEN ADEQUAAT ENERGIEBELEID IS DRINGEND VEREIST , DOCH NOG LANG NIET VERZEKERD .

HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP DIENT DE VOLGENDE DRIE ONDERDELEN TE OMVATTEN :

1 . IN DE EERSTE FASE MOET DE INKOMENSONTWIKKELING WORDEN BEHEERST , ZODAT DE GESTEGEN ENERGIEKOSTEN DOOR DE CONSUMENT WORDEN GEDRAGEN EN EEN INDIRECTE TOENEMING VAN DE INFLATIE WORDT VOORKOMEN ; TEGELIJKERTIJD MOET EEN STRINGENT MONETAIR BELEID WORDEN GEVOERD EN MAG DE BEGROTINGSPOLITIEK SLECHTS ZEER BEPERKTE COMPENSATIES VOOR DE GEVOLGEN VAN HET DUURDER WORDEN VAN AARDOLIE BIEDEN ;

2 . WANNEER VAST STAAT DAT EEN DUURZAME VERMINDERING VAN DE INFLATIE TOT STAND IS GEKOMEN , MOET HET MOGELIJK ZIJN HET BELEID TE GELEGENER TIJD TE RICHTEN OP EEN MEER ACTIEVE ONDERSTEUNING VAN DE ECONOMIE , VOORAL INDIEN DE INVESTERINGEN EN DE CONSUMPTIE STERK ZOUDEN VERZWAKKEN ;

3 . IN IEDER GEVAL MOET HET ENERGIEBELEID OP ALLE PUNTEN WORDEN VERSTERKT , AANGEZIEN ER ZONDER DIEPGAANDE VERANDERING IN DE RELATIE DIE IN HET VERLEDEN TUSSEN OLIE-INVOER EN ECONOMISCHE GROEI HEEFT BESTAAN , WEINIG KANS BESTAAT DAT DEZE LAATSTE KRACHTIGER WORDT .

VOLGENS DE COMMISSIE VEREIST DEZE BENADERING GEEN WIJZIGING VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN : PRIORITEIT MOET WORDEN GEGEVEN AAN BESTRIJDING VAN DE INFLATIE ZONDER DE GROEI TOT STAAN TE BRENGEN . HET IN DE LAATSTE MAANDEN UITGESTIPPELDE BELEID DIENT EVENMIN FUNDAMENTEEL TE WORDEN AANGEPAST ; WEL IS EEN KRACHTIGE UITVOERING VAN DE BETROKKEN MAATREGELEN DRINGEND GEBODEN .