Home

80/76/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 december 1979 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Franse Republiek van een voorschot in verband met de gedurende het jaar 1977 gedane uitgaven voor de steun en premies met betrekking tot de modernisering van landbouwbedrijven (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

80/76/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 december 1979 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Franse Republiek van een voorschot in verband met de gedurende het jaar 1977 gedane uitgaven voor de steun en premies met betrekking tot de modernisering van landbouwbedrijven (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

80/76/EEG: Beschikking van de Commissie van 10 december 1979 inzake de betaling door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Franse Republiek van een voorschot in verband met de gedurende het jaar 1977 gedane uitgaven voor de steun en premies met betrekking tot de modernisering van landbouwbedrijven (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 022 van 29/01/1980 blz. 0027 - 0027


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 10 DECEMBER 1979

INZAKE DE BETALING DOOR HET EOGFL , AFDELING ORIENTATIE , AAN DE FRANSE REPUBLIEK VAN EEN VOORSCHOT IN VERBAND MET DE GEDURENDE HET JAAR 1977 GEDANE UITGAVEN VOOR DE STEUN EN PREMIES MET BETREKKING TOT DE MODERNISERING VAN LANDBOUWBEDRIJVEN

( SLECHTS DE TEKST IN DE FRANSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/76/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP RICHTLIJN 72/159/EEG VAN DE RAAD VAN 17 APRIL 1972 BETREFFENDE DE MODERNISERING VAN LANDBOUWBEDRIJVEN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 77/390/EEG ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 21 , LID 3 ,

OVERWEGENDE DAT DE BEPALINGEN VASTGESTELD DOOR DE FRANSE REPUBLIEK TER TOEPASSING VAN RICHTLIJN 72/159/EEG VOORWERP ZIJN VAN EEN GUNSTIGE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18 VAN GENOEMDE RICHTLIJN ;

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN BESCHIKKING 74/581/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 16 OKTOBER 1974 BETREFFENDE DE VERZOEKEN OM VERGOEDING VAN DE IN HET KADER VAN RICHTLIJNEN 72/159/EEG , 72/160/EEG EN 72/161/EEG DOOR DE LID-STATEN VERLEENDE STEUN EN VAN DE VOORSCHOTTEN DIE TOEGESTAAN KUNNEN WORDEN ( 3 ) IS BEPAALD DAT DE COMMISSIE UITGAANDE VAN DE IN DE VERZOEKEN TOT VERGOEDING VERVATTE GEGEVENS OVERGAAT TOT STORTING VAN EEN VOORSCHOT GELIJK AAN 75 % VAN HET BEDRAG WAAROP HET VERZOEK BETREKKING HEEFT ;

OVERWEGENDE DAT HET VERZOEK TOT VERGOEDING DAT IS INGEDIEND DOOR DE FRANSE REPUBLIEK MET BETREKKING TOT DE GEDURENDE HET JAAR 1977 VERLEENDE UITKERINGEN VOOR DE MODERNISERING VAN LANDBOUWBEDRIJVEN , VOLLEDIG IS EN IN DE VEREISTE VORM IS INGEDIEND ; DAT HET TOTALE BEDRAG VAN DE UITGAVEN OVER HET JAAR 1977 44 412 607,30 FFR . BEDRAAGT EN VERDEELD IS ALS VOLGT :

- VOLGENS ARTIKEL 8 11 143 632 FFR .

- VOLGENS ARTIKEL 10 8 427 823,78 FFR .

- VOLGENS ARTIKEL 11 4 076 200,00 FFR .

- VOLGENS ARTIKEL 12 20 764 951,52 FFR .

- VOLGENS ARTIKEL 13 - ;

DAT HET TOTALE BEDRAG OM VERGOEDING WAARVAN WORDT VERZOCHT 10 609 366,10 FFR . BEDRAAGT ;

OVERWEGENDE DAT DE BETALING VAN EEN VOORSCHOT UIT HOOFDE VAN DE BEDOELDE PERIODE NIET VOORUITLOOPT OP DE UITEINDELIJKE BESLISSING INZAKE DE BIJSTAND VAN HET EOGFL VOOR DE GENOEMDE PERIODE ; DAT HET DERHALVE DIENSTIG IS DAT HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE , DE BETALING DOET VAN EEN VOORSCHOT GELIJK AAN 75 % VAN HET BEDRAG VAN 10 609 366,10 FFR . OFTEWEL 7 957 024,58 FFR . ;

OVERWEGENDE DAT HET COMITE VAN HET EOGFL GERAADPLEEGD IS OVER DE FINANCIELE ASPECTEN EN MET NAME OVER DE BESCHIKBARE FINANCIELE MIDDELEN ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET VOORSCHOT VAN HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE , IN VERBAND MET DE UITGAVEN VERRICHT DOOR DE FRANSE REPUBLIEK IN DE LOOP VAN HET JAAR 1977 VOOR DE STEUN EN PREMIES MET BETREKKING TOT DE MODERNISERING VAN LANDBOUWBEDRIJVEN , IS VASTGESTELD OP EEN BEDRAG VAN 7 957 024,58 FFR .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE FRANSE REPUBLIEK .

GEDAAN TE BRUSSEL , 10 DECEMBER 1979 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 96 VAN 23 . 4 . 1972 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 145 VAN 13 . 6 . 1977 , BLZ . 43 .

( 3 ) PB NR . L 320 VAN 29 . 11 . 1974 , BLZ . 1 .