Home

80/92/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1979 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd optische microscopen van post 90.12 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

80/92/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1979 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd optische microscopen van post 90.12 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

80/92/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 december 1979 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd optische microscopen van post 90.12 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 024 van 31/01/1980 blz. 0033


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 18 DECEMBER 1979

WAARBIJ DE FRANSE REPUBLIEK WORDT GEMACHTIGD OPTISCHE MICROSCOPEN VAN POST 90.12 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN

( SLECHTS DE TEKST IN DE FRANSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/92/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA ,

GEZIEN HET VERZOEK DAT DE FRANSE REGERING OP 6 DECEMBER 1979 INGEVOLGE ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HEEFT INGEDIEND OM ERTOE TE WORDEN GEMACHTIGD OPTISCHE MICROSCOPEN VAN POST 90.12 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN ,

OVERWEGENDE DAT IN FRANKRIJK DE INVOER VAN BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT JAPAN ONDERWORPEN IS AAN EEN JAARLIJKS CONTINGENT , DAT REEDS GEHEEL IS BENUT ;

OVERWEGENDE DAT DE ONGELIJKHEDEN DIE BESTAAN IN DE HANDELSPOLITIEKE MAATREGELEN DIE TEN AANZIEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN DOOR DE LID-STATEN WORDEN TOEGEPAST VERLEGGINGEN VAN HET HANDELSVERKEER TOT GEVOLG HEBBEN , DIE DE UITVOERING VERHINDEREN VAN DE BEDOELDE HANDELSPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE IN STAND WORDEN GEHOUDEN WEGENS DE MOEILIJKE ECONOMISCHE SITUATIE IN DE BETROKKEN SECTOR ;

OVERWEGENDE DAT UIT HET VERZOEK BLIJKT DAT ER ZICH IN DE BETROKKEN INDUSTRIESECTOR ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN VOORDOEN , EN MET NAME EEN AANMERKELIJKE TERUGGANG VAN DE PRODUKTIE EN HET AANTAL ARBEIDSPLAATSEN , EN EEN GELEIDELIJKE INKRIMPING VAN HET MARKTAANDEEL ;

OVERWEGENDE DAT DIE ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN IN RUIME MATE TOE TE SCHRIJVEN ZIJN AAN DE ONGELIJKHEID IN DE CONCURRENTIEVOORWAARDEN , WAARDOOR GEEXPORTEERD KAN WORDEN TEGEN PRIJZEN WELKE AANMERKELIJK LAGER ZIJN DAN DIE VAN DE BETROKKEN COMMUNAUTAIRE PRODUCENTEN ;

OVERWEGENDE DAT DE TOTSTANDKOMING VAN VERDERE INDIRECTE INVOER , KOMENDE BIJ DE REEDS VERRICHTE OF VOORGENOMEN INVOER , DIE MOEILIJKHEDEN NOG KAN VERGROTEN ;

OVERWEGENDE DAT HET NIET MOGELIJK IS OP KORTE TERMIJN DE METHODEN TOE TE PASSEN WAARDOOR DE OVERIGE LID-STATEN DE VEREISTE SAMENWERKING TOT STAND ZOUDEN KUNNEN BRENGEN ;

OVERWEGENDE DAT ER IN DIE OMSTANDIGHEDEN AANLEIDING IS OM MACHTIGING TE VERLENEN TOT HET TOEPASSEN VAN BESCHERMENDE MAATREGELEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG , ONDER DE VOORWAARDEN DIE IN BESCHIKKING 71/202/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 12 MEI 1971 ( 1 ) , EN MET NAME IN ARTIKEL 1 DAARVAN , ZIJN VASTGESTELD ;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT HET NIET NODIG IS , OP DE VERGUNNINGAANVRAAG DIE AAN HET ONDERHAVIGE VERZOEK TEN GRONDSLAG LIGT EEN DERGELIJKE MACHTIGING AF TE GEVEN ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

DE FRANSE REPUBLIEK WORDT GEMACHTIGD DE HIERNA GENOEMDE PRODUKTEN , VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , WAARVOOR AANVRAGEN OM INVOERDOCUMENTEN NA 3 DECEMBER 1979 ZIJN INGEDIEND , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

90.12*OPTISCHE MICROSCOPEN*

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS VAN TOEPASSING TOT HET TIJDSTIP WAAROP IN FRANKRIJK VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN TEN OPZICHTE VAN JAPAN NIEUWE INVOERMOGELIJKHEDEN WORDEN GEOPEND , EN UITERLIJK TOT EN MET 31 DECEMBER 1979 .

ARTIKEL 3

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE FRANSE REPUBLIEK .

GEDAAN TE BRUSSEL , 18 DECEMBER 1979 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 121 VAN 3 . 6 . 1971 , BLZ . 26 .