Home

80/173/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1980 houdende goedkeuring van een programma ter verbetering van de voorwaarden inzake de afzet van voedergraszaden in Nederland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

80/173/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1980 houdende goedkeuring van een programma ter verbetering van de voorwaarden inzake de afzet van voedergraszaden in Nederland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

80/173/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1980 houdende goedkeuring van een programma ter verbetering van de voorwaarden inzake de afzet van voedergraszaden in Nederland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 036 van 13/02/1980 blz. 0031 - 0031


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 22 JANUARI 1980

HOUDENDE GOEDKEURING VAN EEN PROGRAMMA TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN INZAKE DE AFZET VAN VOEDERGRASZADEN IN NEDERLAND OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77

( SLECHTS DE TEKST IN DE NEDERLANDSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/173/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 VAN DE RAAD VAN 15 FEBRUARI 1977 INZAKE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN INZAKE VERWERKING EN AFZET VAN LANDBOUWPRODUKTEN ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 5 ,

OVERWEGENDE DAT DE NEDERLANDSE REGERING OP 12 JULI 1979 MEDEDELING HEEFT GEDAAN VAN EEN PROGRAMMA TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN INZAKE AFZET VAN GRASZADEN ;

OVERWEGENDE DAT GENOEMD PROGRAMMA BETREKKING HEEFT OP HET OPRICHTEN VAN REGIONALE CENTRA VOOR ONTVANGST EN DROGING VAN VOEDERGRASZAAD TEN EINDE TE KOMEN TOT EEN KWALITATIEVE VERBETERING VAN DE ZAAIZADEN EN EEN RATIONALISERING VAN DE DROGING EN ZODOENDE DE GRASZAADTELERS EEN INKOMENSSTIJGING TE GARANDEREN ; DAT HET DERHALVE EEN PROGRAMMA IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 IS ;

OVERWEGENDE DAT HET PROGRAMMA VOLDOENDE GEGEVENS BEVAT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 , OP GROND WAARVAN KAN WORDEN GECONCLUDEERD DAT DE IN ARTIKEL 1 VAN DIE VERORDENING GENOEMDE DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE SECTOR VAN DE GRASZAADPRODUKTIE KUNNEN WORDEN BEREIKT ; DAT DE BEOOGDE TERMIJN VOOR DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA DE IN ARTIKEL 3 , LID 1 , SUB G ) , VAN VOORNOEMDE VERORDENING VASTGESTELDE TERMIJN NIET OVERSCHRIJDT ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE BESCHIKKING VASTGESTELDE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET PERMANENT COMITE VOOR DE LANDBOUWSTRUCTUUR ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET DOOR DE NEDERLANDSE REGERING OP 12 JULI 1979 OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 MEDEGEDEELDE PROGRAMMA TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN INZAKE DE AFZET VAN VOEDERGRASZADEN , WORDT GOEDGEKEURD .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN .

GEDAAN TE BRUSSEL , 22 JANUARI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 51 VAN 23 . 2 . 1977 , BLZ . 1 .