Home

80/262/EEG: Besluit van de Raad van 3 maart 1980 houdende benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

80/262/EEG: Besluit van de Raad van 3 maart 1980 houdende benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

80/262/EEG: Besluit van de Raad van 3 maart 1980 houdende benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Publicatieblad Nr. L 063 van 08/03/1980 blz. 0026 - 0026


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

VAN 3 MAART 1980

HOUDENDE BENOEMING VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET EUROPEES CENTRUM VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE BEROEPSOPLEIDING

( 80/262/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 337/75 VAN DE RAAD VAN 10 FEBRUARI 1975 ( 1 ) HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN EUROPEES CENTRUM VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE BEROEPSOPLEIDING , INZONDERHEID OP ARTIKEL 4 ,

GELET OP HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN 15 JANUARI 1979 HOUDENDE BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET EUROPEES CENTRUM VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE BEROEPSOPLEIDING VOOR HET TIJDVAK DAT OP 14 JANUARI 1982 AFLOOPT ,

OVERWEGENDE DAT IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BOVENGENOEMD CENTRUM IN DE CATEGORIE REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS DE ZETEL VAN EEN LID IS VRIJGEKOMEN DOOR HET AFTREDEN VAN DE HEER KOELINK , WAARVAN DE RAAD OP 26 JANUARI 1980 IN KENNIS IS GESTELD ;

GEZIEN DE VOORDRACHT DIE OP 26 FEBRUARI 1980 DOOR DE NEDERLANDSE REGERING IS INGEDIEND ,

BESLUIT :

ENIG ARTIKEL

DE HEER H.A.J.M . VRIJHOEF WORDT BENOEMD TOT LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET EUROPEES CENTRUM VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE BEROEPSOPLEIDING , TER VERVANGING VAN DE HEER KOELINK , VOOR DE VERDERE DUUR VAN DIENS AMBTSTERMIJN , DAT WIL ZEGGEN TOT EN MET 14 JANUARI 1982 .

GEDAAN TE BRUSSEL , 3 MAART 1980 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

G . MARCORA

( 1 ) PB NR . L 39 VAN 13 . 2 . 1975 , BLZ . 1 .