Home

80/365/EEG: Besluit van de Raad van 26 maart 1980 gebaseerd op de Verdragen, betreffende een tijdelijke regeling voor de visserijactiviteiten in onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de Lid-Staten vallende wateren, in afwachting van de vaststelling van definitieve communautaire maatregelen

80/365/EEG: Besluit van de Raad van 26 maart 1980 gebaseerd op de Verdragen, betreffende een tijdelijke regeling voor de visserijactiviteiten in onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de Lid-Staten vallende wateren, in afwachting van de vaststelling van definitieve communautaire maatregelen

80/365/EEG: Besluit van de Raad van 26 maart 1980 gebaseerd op de Verdragen, betreffende een tijdelijke regeling voor de visserijactiviteiten in onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de Lid-Staten vallende wateren, in afwachting van de vaststelling van definitieve communautaire maatregelen

Publicatieblad Nr. L 084 van 28/03/1980 blz. 0041


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

VAN 26 MAART 1980

GEBASEERD OP DE VERDRAGEN , BETREFFENDE EEN TIJDELIJKE REGELING VOOR DE VISSERIJACTIVITEITEN IN ONDER DE SOEVEREINITEIT OF DE JURISDICTIE VAN DE LID-STATEN VALLENDE WATEREN , IN AFWACHTING VAN DE VASTSTELLING VAN DEFINITIEVE COMMUNAUTAIRE MAATREGELEN

( 80/365/EEG )

DE RAAD IS VOORNEMENS ZO VROEG MOGELIJK IN 1980 OVEREENSTEMMING TE BEREIKEN OVER VERDERE COMMUNAUTAIRE MAATREGELEN VOOR DE INSTANDHOUDING EN HET BEHEER VAN DE VISBESTANDEN EN AANVERWANTE AANGELEGENHEDEN . IN AFWACHTING VAN ZIJN BESLUIT TER ZAKE EN GELET OP ARTIKEL 102 VAN DE TOETREDINGSAKTE ALSMEDE OP DE NOODZAAK DE BIOLOGISCHE RIJKDOMMEN TE BESCHERMEN EN PASSENDE BETREKKINGEN MET DERDE LANDEN OP VISSERIJGEBIED TE HANDHAVEN , BESLUIT DE RAAD DE VOLGENDE INTERIMMAATREGELEN TE TREFFEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VANAF 1 APRIL 1980 TOT HET TIJDSTIP WAAROP DE RAAD DEFINITIEF OVEREENSTEMMING HEEFT BEREIKT EN UITERLIJK TOT EN MET 30 JUNI 1980 :

1 . DE LID-STATEN OEFENEN HUN VISSERIJACTIVITEITEN ZODANIG UIT DAT REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE TOTALE TOEGESTANE VANGSTEN ( TAC ) EN MET HET GEDEELTE VAN DE TAC DAT IS TOEGEWEZEN AAN DERDE LANDEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN REGELINGEN DIE MET DEZE LANDEN ZIJN GESLOTEN , ZOALS DEZE VOORKOMEN IN VERORDENING ( EEG ) NR . 753/80 ( 1 ) , EN LICHTEN DE COMMISSIE IN OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 754/80 ( 2 ) . DE IN DE INTERIMPERIODE GEVANGEN HOEVEELHEDEN ZULLEN IN MINDERING WORDEN GEBRACHT OP DE HOEVEELHEDEN DIE UITEINDELIJK DOOR DE RAAD VOOR 1980 ZULLEN WORDEN VASTGESTELD .

2 . WAT DE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR INSTANDHOUDING VAN EN TOEZICHT OP DE VISBESTANDEN BETREFT , PASSEN DE LID-STATEN DEZELFDE MAATREGELEN TOE ALS DIE WELKE ZIJ OP 3 NOVEMBER 1976 TOEPASTEN , ALSOOK ANDERE MAATREGELEN DIE ZIJN GETROFFEN IN OVEREENSTEMMING MET DE PROCEDURES EN CRITERIA VAN BIJLAGE VI VAN DE RESOLUTIE VAN DE RAAD VAN 3 NOVEMBER 1976 .

GEDAAN TE BRUSSEL , 26 MAART 1980 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

G . MARCORA

( 1 ) ZIE BLZ . 33 VAN DIT PUBLIKATIEBLAD .

( 2 ) ZIE BLZ . 36 VAN DIT PUBLIKATIEBLAD .