Home

80/415/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 1980 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd plavuizen, vloer- en wandtegels van de posten ex 69.07 en ex 69.08 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

80/415/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 1980 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd plavuizen, vloer- en wandtegels van de posten ex 69.07 en ex 69.08 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

80/415/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 1980 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd plavuizen, vloer- en wandtegels van de posten ex 69.07 en ex 69.08 van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 098 van 16/04/1980 blz. 0017


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 21 MAART 1980

WAARBIJ HET KONINKRIJK BELGIE , HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN WORDEN GEMACHTIGD PLAVUIZEN , VLOER - EN WANDTEGELS VAN DE POSTEN EX 69.07 EN EX 69.08 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN

( SLECHTS DE TEKSTEN IN DE NEDERLANDSE EN DE FRANSE TAAL ZIJN AUTHENTIEK )

( 80/415/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA ,

GEZIEN HET VERZOEK DAT DE REGERINGEN VAN DE BENELUX-LANDEN OP 17 MAART 1980 INGEVOLGE ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN INGEDIEND OM ERTOE TE WORDEN GEMACHTIGD PLAVUIZEN , VLOER - EN WANDTEGELS VAN DE POSTEN EX 69.07 EN EX 69.08 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN ,

OVERWEGENDE DAT IN DE BENELUX-LANDEN VOOR DE INVOER VAN BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT JAPAN EEN JAARLIJKS CONTINGENT GELDT ;

OVERWEGENDE DAT DE ONGELIJKHEDEN DIE BESTAAN IN DE HANDELSPOLITIEKE MAATREGELEN DIE TEN AANZIEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN DOOR DE LID-STATEN WORDEN TOEGEPAST VERLEGGINGEN VAN HET HANDELSVERKEER TOT GEVOLG HEBBEN , DIE DE UITVOERING VERHINDEREN VAN DE BEDOELDE HANDELSPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE IN STAND WORDEN GEHOUDEN WEGENS DE MOEILIJKE ECONOMISCHE SITUATIE IN DE BETROKKEN SECTOR ;

OVERWEGENDE DAT UIT HET VERZOEK BLIJKT DAT ER ZICH IN DE BETROKKEN INDUSTRIESECTOR ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN VOORDOEN , EN MET NAME EEN AANMERKELIJKE TERUGGANG VAN DE PRODUKTIE EN HET AANTAL ARBEIDSPLAATSEN ;

OVERWEGENDE DAT DIE ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN IN RUIME MATE ZIJN TOE TE SCHRIJVEN AAN DE ONGELIJKHEID IN DE CONCURRENTIEVOORWAARDEN , WAARDOOR GEEXPORTEERD KAN WORDEN TEGEN PRIJZEN WELKE AANMERKELIJK LAGER ZIJN DAN DIE VAN DE BETROKKEN COMMUNAUTAIRE PRODUCENTEN ;

OVERWEGENDE DAT DE TOTSTANDKOMING VAN VERDERE INDIRECTE INVOER , KOMENDE BIJ DE REEDS VERRICHTE OF VOORGENOMEN INVOER , DIE MOEILIJKHEDEN NOG KAN VERGROTEN EN DE DOELTREFFENDHEID VAN DE HANDELSMAATREGELEN HIERBOVEN VERMELD DREIGT TE SCHADEN ;

OVERWEGENDE DAT HET NIET MOGELIJK IS OP KORTE TERMIJN DE METHODEN TOE TE PASSEN WAARDOOR DE OVERIGE LID-STATEN DE VEREISTE SAMENWERKING TOT STAND ZOUDEN KUNNEN BRENGEN ;

OVERWEGENDE DAT ER IN DIE OMSTANDIGHEDEN AANLEIDING IS OM MACHTIGING TE VERLENEN TOT HET TOEPASSEN VAN BESCHERMENDE MAATREGELEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG ONDER DE VOORWAARDEN DIE IN BESCHIKKING 71/202/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 12 MEI 1971 ( 1 ) , EN MET NAME IN ARTIKEL 1 DAARVAN , ZIJN VASTGESTELD ;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT HET NIET NODIG IS OP DE VERGUNNINGAANVRAAG DIE AAN HET ONDERHAVIGE VERZOEK TEN GRONDSLAG LIGT EEN DERGELIJKE MACHTIGING AF TE GEVEN , DAAR ZIJ SLECHTS OP EEN GERINGE HOEVEELHEID BETREKKING HEEFT ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET KONINKRIJK BELGIE , HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN WORDEN GEMACHTIGD DE HIERNA GENOEMDE PRODUKTEN , VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , WAARVOOR AANVRAGEN OM INVOERDOCUMENTEN NA 14 MAART 1980 ZIJN INGEDIEND , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

EX 69.07 EN EX 69.08*PLAVUIZEN , VLOER - EN WANDTEGELS*

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS VAN TOEPASSING TOT HET TIJDSTIP WAAROP IN DE BENELUX-LANDEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN TEN OPZICHTE VAN JAPAN NIEUWE INVOERMOGELIJKHEDEN WORDEN GEOPEND EN UITERLIJK TOT EN MET 30 SEPTEMBER 1980 .

ARTIKEL 3

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT HET KONINKRIJK BELGIE , HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN .

GEDAAN TE BRUSSEL , 21 MAART 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 121 VAN 3 . 6 . 1971 , BLZ . 26 .