Home

80/526/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 mei 1980 waarbij Ierland wordt gemachtigd bovenkleding, van post ex 60.05 A II van het gemeenschappelijk douanetarief (categorie 83), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

80/526/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 mei 1980 waarbij Ierland wordt gemachtigd bovenkleding, van post ex 60.05 A II van het gemeenschappelijk douanetarief (categorie 83), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

80/526/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 mei 1980 waarbij Ierland wordt gemachtigd bovenkleding, van post ex 60.05 A II van het gemeenschappelijk douanetarief (categorie 83), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 131 van 28/05/1980 blz. 0011


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 12 MEI 1980

WAARBIJ IERLAND WORDT GEMACHTIGD BOVENKLEDING , VAN POST EX 60.05 A II VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( CATEGORIE 83 ) , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN

( SLECHTS DE TEKST IN DE ENGELSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/526/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA ,

GEZIEN HET VERZOEK DAT DE IERSE REGERING OP 30 APRIL 1980 INGEVOLGE ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HEEFT INGEDIEND OM ERTOE TE WORDEN GEMACHTIGD BOVENKLEDING , VAN POST EX 60.05 A II VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( CATEGORIE 83 ) , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN ,

OVERWEGENDE DAT DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN IN DE GEMEENSCHAP VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG ONDERWERP IS VAN EEN DOOR ONDERHANDELINGEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DIT LAND TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST ;

OVERWEGENDE DAT , IN HET KADER VAN DE OVEREENGEKOMEN REGELING , HONG-KONG DE VERBINTENIS HEEFT AANGEGAAN ALLE DIENSTIGE MAATREGELEN TE NEMEN OM ZIJN UITVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN NAAR DE GEMEENSCHAP TE BEPERKEN TOT BEPAALDE OVER DE LID-STATEN VERDEELDE PLAFONDS ;

OVERWEGENDE DAT HET IN DIT GEVAL NIET MOGELIJK IS GEWEEST TOT EEN VERDELING VAN DIE PLAFONDS VOLGENS DE BEHOEFTEN VAN DE RESPECTIEVE MARKTEN OVER TE GAAN ; DAT ER DIENTENGEVOLGE ONGELIJKHEDEN BLIJVEN BESTAAN TUSSEN DE INVOERVOORWAARDEN IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN , EN DAT EENMAKING VAN DIE VOORWAARDEN SLECHTS GELEIDELIJK KAN PLAATSVINDEN ;

OVERWEGENDE DAT UIT HET VERZOEK BLIJKT DAT ER ZICH IN DE BETROKKEN INDUSTRIESECTOR ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN VOORDOEN , EN MET NAME EEN AANMERKELIJKE TERUGANG VAN DE PRODUKTIE EN HET AANTAL ARBEIDSPLAATSEN ;

OVERWEGENDE DAT DE TOTSTANDKOMING VAN VERDERE INDIRECTE INVOER , KOMENDE BIJ DE REEDS VERRICHTE OF VOORGENOMEN INVOER , DIE MOEILIJKHEDEN NOG KAN VERGROTEN ;

OVERWEGENDE DAT HET NIET MOGELIJK IS OP KORTE TERMIJN DE METHODEN TOE TE PASSEN WAARDOOR DE OVERIGE LID-STATEN DE VEREISTE SAMENWERKING TOT STAND ZOUDEN KUNNEN BRENGEN ;

OVERWEGENDE DAT ER IN DIE OMSTANDIGHEDEN AANLEIDING IS OM MACHTIGING TE VERLENEN TOT HET TOEPASSEN VAN BESCHERMENDE MAATREGELEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG , ONDER DE VOORWAARDEN DIE IN BESCHIKKING 80/47/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 20 DECEMBER 1979 ( 1 ) , EN MET NAME IN ARTIKEL 3 DAARVAN , ZIJN VASTGESTELD ;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT HET NIET NODIG IS , OP DE VERGUNNINGAANVRAAG DIE AAN HET ONDERHAVIGE VERZOEK TEN GRONDSLAG LIGT EEN DERGELIJKE MACHTIGING AF TE GEVEN , DAAR ZIJ SLECHTS OP EEN GERINGE HOEVEELHEID BETREKKING HEEFT ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

IERLAND WORDT GEMACHTIGD DE HIERNA GENOEMDE PRODUKTEN , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , WAARVOOR AANVRAGEN OM INVOERDOCUMENTEN NA DE DATUM VAN DEZE BESCHIKKING WORDEN INGEDIEND , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

EX 60.05 A II ( NIMEXE-CODE 60.05-04 , 76 , 77 , 78 , 79 , 88 , 90 , 91 , 92 ) ( CATEGORIE 83 ) *BOVENKLEDING VAN NIET-ELASTISCH OF VAN NIET-GEGUMMEERD BREI - OF HAAKWERK , ANDERE DAN DE KLEDING VAN DE CATEGORIEEN 5 , 7 , 26 , 27 , 28 , 71 , 72 , 73 , 74 EN 75 , VAN WOL , VAN KATOEN , VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS*

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS VAN TOEPASSING TOT EN MET 30 SEPTEMBER 1980 .

ARTIKEL 3

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT IERLAND .

GEDAAN TE BRUSSEL , 12 MEI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 16 VAN 22 . 1 . 1980 , BLZ . 14 .