Home

80/606/EEG: Beschikking van de Raad van 24 juni 1980 houdende opening van invoercontingenten in Italië voor motoren, transmissieorganen en voorassen, voor tractoren, van de posten ex 84.06 en ex 87.06 van het gemeenschappelijk douanetarief van oorsprong uit Roemenië

80/606/EEG: Beschikking van de Raad van 24 juni 1980 houdende opening van invoercontingenten in Italië voor motoren, transmissieorganen en voorassen, voor tractoren, van de posten ex 84.06 en ex 87.06 van het gemeenschappelijk douanetarief van oorsprong uit Roemenië

80/606/EEG: Beschikking van de Raad van 24 juni 1980 houdende opening van invoercontingenten in Italië voor motoren, transmissieorganen en voorassen, voor tractoren, van de posten ex 84.06 en ex 87.06 van het gemeenschappelijk douanetarief van oorsprong uit Roemenië

Publicatieblad Nr. L 170 van 03/07/1980 blz. 0031


++++

BESCHIKKING VAN DE RAAD

VAN 24 JUNI 1980

HOUDENDE OPENING VAN INVOERCONTINGENTEN IN ITALIE VOOR MOTOREN , TRANSMISSIEORGANEN EN VOORASSEN , VOOR TRACTOREN , VAN DE POSTEN EX 84.06 EN EX 87.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT ROEMENIE

( 80/606/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 113 ,

GELET OP BESCHIKKING 75/210/EEG VAN DE RAAD VAN 27 MAART 1975 BETREFFENDE DE AUTONOME INVOERREGELINGEN TEN OPZICHTE VAN DE LANDEN MET STAATSHANDEL ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 7 , EERSTE STREEPJE ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 3 VAN BESCHIKKING 75/210/EEG HEEFT VERZOCHT EEN WIJZIGING AAN TE BRENGEN IN DE INVOERREGELING TEN OPZICHTE VAN ROEMENIE , ZOALS DEZE VOORTVLOEIT UIT BESCHIKKING 80/158/EEG ( 2 ) ;

OVERWEGENDE DAT DE GEVRAAGDE WIJZIGING GEEN BIJZONDERE ECONOMISCHE PROBLEMEN OPWERPT EN DIENT TE WORDEN AANVAARD ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

VOOR HET JAAR 1980 OPENT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , BIJ WIJZE VAN UITZONDERING , TEN OPZICHTE VAN ROEMENIE , TOT TEN HOOGSTE 10 MILJARD LIRE :

- EEN INVOERCONTINGENT VAN 6 000 MOTOREN VAN 3 CYLINDERS VOOR TRACTOREN , VAN POST EX 84.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ;

- EEN INVOERCONTINGENT VAN 200 MOTOREN VAN 2 CYLINDERS VOOR TRACTOREN , VAN POST EX 84.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ;

- EEN INVOERCONTINGENT VAN 6 000 TRANSMISSIEORGANEN VOOR TRACTOREN , VAN POST EX 87.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ;

- EEN INVOERCONTINGENT VAN 3 000 VOORASSEN VOOR TRACTOREN , VAN POST EX 87.06 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE ITALIAANSE REPUBLIEK .

GEDAAN TE LUXEMBURG , 24 JUNI 1980 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

S . FORMICA

( 1 ) PB NR . L 99 VAN 21 . 4 . 1975 , BLZ . 7 .

( 2 ) PB NR . L 42 VAN 18 . 2 . 1980 , BLZ . 1 .