Home

80/697/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 juni 1980 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd touringcars, van post ex 87.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

80/697/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 juni 1980 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd touringcars, van post ex 87.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

80/697/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 juni 1980 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd touringcars, van post ex 87.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Japan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 188 van 22/07/1980 blz. 0026


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 27 JUNI 1980

WAARBIJ DE ITALIAANSE REPUBLIEK WORDT GEMACHTIGD TOURINGCARS , VAN POST EX 87.02 B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN

( SLECHTS DE TEKST IN DE ITALIAANSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/697/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA ,

GEZIEN HET VERZOEK DAT DE ITALIAANSE REGERING OP 22 JUNI 1980 INGEVOLGE ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HEEFT INGEDIEND OM ERTOE TE WORDEN GEMACHTIGD TOURINGCARS , VAN POST EX 87.02 B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OOSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN ,

OVERWEGENDE DAT IN ITALIE DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT JAPAN STRENG VERBODEN IS ;

OVERWEGENDE DAT DE ONGELIJKHEDEN DIE BESTAAN IN DE HANDELSPOLITIEKE MAATREGELEN DIE TEN AANZIEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN DOOR DE LID-STATEN WORDEN TOEGEPAST VERLEGGINGEN VAN HET HANDELSVERKEER TOT GEVOLG HEBBEN , DIE DE UITVOERING VERHINDEREN VAN DE BEDOELDE HANDELSPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE IN STAND WORDEN GEHOUDEN WEGENS DE MOEILIJKE ECONOMISCHE SITUATIE IN DE BETROKKEN SECTOR ;

OVERWEGENDE DAT UIT HET VERZOEK BLIJKT DAT ER ZICH IN DE BETROKKEN INDUSTRIESECTOR ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN VOORDOEN , EN MET NAME EEN GELEIDELIJKE INKRIMPING VAN ZIJN MARKTAANDEEL ;

OVERWEGENDE DAT DIE ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN IN RUIME MATE TOE TE SCHRIJVEN ZIJN AAN DE ONGELIJKHEID IN DE CONCURRENTIEVOORWAARDEN , WAARDOOR GEEXPORTEERD KAN WORDEN TEGEN PRIJZEN WELKE AANMERKELIJK LAGER ZIJN DAN DIE VAN DE BETROKKEN COMMUNAUTAIRE PRODUCENTEN ;

OVERWEGENDE DAT DE TOTSTANDKOMING VAN VERDERE INDIRECTE INVOER , KOMENDE BIJ DE REEDS VERRICHTE OF VOORGENOMEN INVOER , DIE MOEILIJKHEDEN NOG KAN VERGROTEN ;

OVERWEGENDE DAT HET NIET MOGELIJK IS OP KORTE TERMIJN DE METHODEN TOE TE PASSEN WAARDOOR DE OVERIGE LID-STATEN DE VEREISTE SAMENWERKING TOT STAND ZOUDEN KUNNEN BRENGEN ;

OVERWEGENDE DAT ER IN DIE OMSTANDIGHEDEN AANLEIDING IS OM MACHTIGING TE VERLENEN TOT HET TOEPASSEN VAN BESCHERMENDE MAATREGELEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG , ONDER DE VOORWAARDEN DIE IN BESCHIKKING 80/47/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 20 DECEMBER 1979 ( 1 ) , EN MET NAME IN ARTIKEL 3 DAARVAN , ZIJN VASTGESTELD ;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT HET NIET NODIG IS , OP DE VERGUNNINGAANVRAAG DIE AAN HET ONDERHAVIGE VERZOEK TEN GRONDSLAG LIGT EEN DERGELIJKE MACHTIGING AF TE GEVEN ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

DE ITALIAANSE REPUBLIEK WORDT GEMACHTIGD DE HIERNA GENOEMDE PRODUKTEN , VAN OORSPRONG UIT JAPAN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , WAARVOOR AANVRAGEN OM INVOERDOCUMENTEN NA 22 JUNI 1980 ZIJN INGEDIEND , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

EX 87.02 B ( NIMEXE-CODE 87.02-81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 ) *TOURINGCARS*

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS VAN TOEPASSING TOT EN MET 30 SEPTEMBER 1980 .

ARTIKEL 3

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE ITALIAANSE REPUBLIEK .

GEDAAN TE BRUSSEL , 27 JUNI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 16 VAN 22 . 1 . 1980 , BLZ . 14 .