Home

80/787/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1980 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd shorts en andere korte broeken, lange broeken, geweven, van de posten ex 61.01 B V en ex 61.02 B II van het gemeenschappelijk douanetarief (categorie 6), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid- Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

80/787/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1980 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd shorts en andere korte broeken, lange broeken, geweven, van de posten ex 61.01 B V en ex 61.02 B II van het gemeenschappelijk douanetarief (categorie 6), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid- Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

80/787/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 1980 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd shorts en andere korte broeken, lange broeken, geweven, van de posten ex 61.01 B V en ex 61.02 B II van het gemeenschappelijk douanetarief (categorie 6), van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid- Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 233 van 04/09/1980 blz. 0040


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 17 JULI 1980

WAARBIJ HET KONINKRIJK BELGIE , HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN WORDEN GEMACHTIGD SHORTS EN ANDERE KORTE BROEKEN , LANGE BROEKEN , GEWEVEN , VAN DE POSTEN EX 61.01 B V EN EX 61.02 B II VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( CATEGORIE 6 ) , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN

( SLECHTS DE TEKSTEN IN DE NEDERLANDSE EN DE FRANSE TAAL ZIJN AUTHENTIEK )

( 80/787/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA ,

GEZIEN HET VERZOEK DAT DE REGERING VAN DE BENELUXLANDEN OP 8 JULI 1980 INGEVOLGE ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HEEFT INGEDIEND OM ERTOE TE WORDEN GEMACHTIGD SHORTS EN ANDERE KORTE BROEKEN , LANGE BROEKEN , GEWEVEN , VAN DE POSTEN EX 61.01 B V EN EX 61.02 B II VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( CATEGORIE 6 ) , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN ,

OVERWEGENDE DAT DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN IN DE GEMEENSCHAP , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG , ONDERWERP IS VAN EEN DOOR ONDERHANDELINGEN TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DIT LAND TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST ;

OVERWEGENDE DAT , IN HET KADER VAN DE OVEREENGEKOMEN REGELING HONG-KONG DE VERBINTENIS HEEFT AANGEGAAN ALLE DIENSTIGE MAATREGELEN TE NEMEN OM ZIJN UITVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN NAAR DE GEMEENSCHAP TE BEPERKEN TOT BEPAALDE OVER DE LID-STATEN VERDEELDE PLAFONDS ;

OVERWEGENDE DAT HET IN DIT GEVAL NIET MOGELIJK IS GEWEEST TOT EEN VERDELING VAN DIE PLAFONS VOLGENS DE BEHOEFTEN VAN DE RESPECTIEVE MARKTEN OVER TE GAAN ; DAT ER DIENTENGEVOLGE ONGELIJKHEDEN BLIJVEN BESTAAN TUSSEN DE INVOERVOORWAARDEN IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN , EN DAT EENMAKING VAN DIE VOORWAARDEN SLECHTS GELEIDELIJK KAN PLAATSVINDEN ;

OVERWEGENDE DAT UIT HET VERZOEK BLIJKT DAT ER ZICH IN DE BETROKKEN INDUSTRIESECTOR ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN VOORDOEN , EN MET NAME EEN AANMERKELIJKE TERUGGANG VAN DE PRODUKTIE EN HET AANTAL ARBEIDSPLAATSEN EN EEN GELEIDELIJKE INKRIMPING VAN ZIJN MARKTAANDEEL ;

OVERWEGENDE DAT DIE ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN IN RUIME MATE TOE TE SCHRIJVEN ZIJN AAN DE ONGELIJKHEID IN DE CONCURRENTIEVOORWAARDEN , WAARDOOR GEEXPORTEERD KAN WORDEN TEGEN PRIJZEN WELKE AANMERKELIJK LAGER ZIJN DAN DIE VAN DE BETROKKEN COMMUNAUTAIRE PRODUCENTEN ;

OVERWEGENDE DAT DE TOTSTANDKOMING VAN VERDERE INDIRECTE INVOER , KOMENDE BIJ DE REEDS VERRICHTE OF VOORGENOMEN INVOER , DIE MOEILIJKHEDEN NOG KAN VERGROTEN EN DE DOELMATIGHEID VAN DE HIERBOVEN VERMELDE HANDELSMAATREGELEN DREIGT TE SCHADEN ;

OVERWEGENDE DAT HET NIET MOGELIJK IS OP KORTE TERMIJN DE METHODEN TOE TE PASSEN WAARDOOR DE OVERIGE LID-STATEN DE VEREISTE SAMENWERKING TOT STAND ZOUDEN KUNNEN BRENGEN ;

OVERWEGENDE DAT ER IN DIE OMSTANDIGHEDEN AANLEIDING IS OM MACHTIGING TE VERLENEN TOT HET TOEPASSEN VAN BESCHERMENDE MAATREGELEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG , ONDER DE VOORWAARDEN DIE IN BESCHIKKING 80/47/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 20 DECEMBER 1979 ( 1 ) , EN MET NAME IN ARTIKEL 3 DAARVAN , ZIJN VASTGESTELD ;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT HET NIET NODIG IS OP DE VERGUNNINGAANVRAAG DIE AAN HET ONDERHAVIGE VERZOEK TEN GRONDSLAG LIGT EEN DERGELIJKE MACHTIGING AF TE GEVEN , DAAR ZIJ SLECHS OP EEN GERINGE HOEVEELHEID BETREKKING HEEFT ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET KONINKRIJK BELGIE , HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN WORDEN GEMACHTIGD DE HIERNA GENOEMDE PRODUKTEN , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , WAARVOOR AANVRAGEN OM INVOERDOCUMENTEN NA DE DATUM VAN DEZE BESCHIKKING WORDEN INGEDIEND , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

EX 61.01 B V EN EX 61.02 B II ( NIMEXE-CODE 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 ; 61.02-66 , 68 , 72 ) ( CATEGORIE 6 ) *SHORTS EN ANDERE KORTE BROEKEN , LANGE BROEKEN , GEWEVEN , VOOR HEREN EN JONGENS , LANGE BROEKEN , GEWEVEN , VAN WOL , VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS VOOR DAMES , MEISJES EN KINDEREN*

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS VAN TOEPASSING TOT EN MET 31 OKTOBER 1980 .

ARTIKEL 3

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT HET KONINKRIJK BELGIE , HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN .

GEDAAN TE BRUSSEL , 17 JULI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 16 VAN 22 . 1 . 1980 , BLZ . 14 .