Home

80/986/EEG: Besluit van de Raad van 20 oktober 1980 tot benoeming van twee plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats

80/986/EEG: Besluit van de Raad van 20 oktober 1980 tot benoeming van twee plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats

80/986/EEG: Besluit van de Raad van 20 oktober 1980 tot benoeming van twee plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats

Publicatieblad Nr. L 283 van 28/10/1980 blz. 0022


++++

( 1 ) PB NR . L 185 VAN 9 . 7 . 1974 , BLZ . 15 .

BESLUIT VAN DE RAAD VAN 20 OKTOBER 1980 TOT BENOEMING VAN TWEE PLAATSVERVANGENDE LEDEN VAN HET RAADGEVEND COMITE VOOR DE VEILIGHEID , DE HYGIENE EN DE GEZONDHEIDSBESCHERMING OP DE ARBEIDSPLAATS

( 80/986/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1974 BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN RAADGEVEND COMITE VOOR DE VEILIGHEID , DE HYGIENE EN DE GEZONDHEIDSBESCHERMING OP DE ARBEIDSPLAATS ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 4 ,

GELET OP HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN 23 NOVEMBER 1978 TOT BENOEMING VAN DE GEWONE EN DE PLAATSVERVANGENDE LEDEN VAN HET RAADGEVEND COMITE VOOR DE VEILIGHEID , DE HYGIENE EN DE GEZONDHEIDSBESCHERMING OP DE ARBEIDSPLAATS VOOR HET TIJDVAK DAT OP 22 NOVEMBER 1981 AFLOOPT ,

OVERWEGENDE DAT IN VORENGENOEMD COMITE IN DE CATEGORIE WERKGEVERSVERTEGENWOORDIGERS TWEE ZETELS VAN PLAATSVERVANGEND LID ZIJN VRIJGEKOMEN DOOR HET AFTREDEN VAN DE HEREN PETRIE EN DEWSBURY , VAN WELK AFTREDEN DE RAAD OP 1 OKTOBER 1980 IN KENNIS IS GESTELD ;

GEZIEN DE VOORDRACHT DIE OP 1 OKTOBER 1980 IS INGEDIEND ,

BESLUIT :

ENIG ARTIKEL

MEJUFFROUW A . MACKIE EN DE HEER R . F . EBERLIE WORDEN BENOEMD TOT PLAATSVERVANGEND LID VAN HET RAADGEVEND COMITE VOOR DE VEILIGHEID , DE HYGIENE EN DE GEZONDHEIDSBESCHERMING OP DE ARBEIDSPLAATS , TER VERVANGING VAN DE HEREN PETRIE EN DEWSBURY , VOOR DE VERDERE DUUR VAN HUN AMBTSTERMIJN , DAT WIL ZEGGEN TOT EN MET 22 NOVEMBER 1981 .

GEDAAN TE LUXEMBURG , 20 OKTOBER 1980 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

J . SANTER