Home

80/1175/EEG: Besluit van de Commissie van 15 december 1980 tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van papieren plakband van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

80/1175/EEG: Besluit van de Commissie van 15 december 1980 tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van papieren plakband van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

80/1175/EEG: Besluit van de Commissie van 15 december 1980 tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van papieren plakband van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

Publicatieblad Nr. L 344 van 19/12/1980 blz. 0057


++++

( 1 ) PB NR . L 339 VAN 31 . 12 . 1979 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . C 130 VAN 31 . 5 . 1980 , BLZ . 3 .

BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 15 DECEMBER 1980 TOT BEEINDIGING VAN DE ANTI-DUMPINGSPROCEDURE BETREFFENDE DE INVOER VAN PAPIEREN PLAKBAND VAN OORSPRONG UIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

( 80/1175/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 3017/79 VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1979 BETREFFENDE BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN INVOER MET DUMPING OF SUBSIDIERING UIT LANDEN DIE GEEN LID ZIJN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 9 ,

GEHOORD DE ADVIEZEN UITGEBRACHT DOOR HET BIJ GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 3017/79 INGESTELDE RAADGEVEND COMITE ,

OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE IN APRIL 1980 EEN KLACHT HEEFT ONTVANGEN VAN DE " ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE INDUSTRIE DELLA GOMMA , CAVI ELETTRICI E AFFINI ( ASSOGOMMA ) " NAMENS DE MEESTE PRODUCENTEN VAN DE EEG ; DAT DEZE KLACHT BEWIJSMATERIAAL BEVATTE VOOR HET BESTAAN VAN DUMPING TEN AANZIEN VAN SOORTGELIJKE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA , ALSMEDE VAN DAARUIT VOORTVLOEINDE BELANGRIJKE SCHADE ;

OVERWEGENDE DAT ER VOLDOENDE BEWIJS WAS OM DE INSTELLING VAN EEN ONDERZOEK TE RECHTVAARDIGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE DERHALVE DOOR MIDDEL VAN EEN BERICHT IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ( 2 ) DE INLEIDING VAN EEN PROCEDURE BETREFFENDE DE INVOER VAN PAPIEREN ( MASKEER )- PLAKBAND VAN OORSPRONG UIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA HEEFT AANGEKONDIGD EN OP HET NIVEAU VAN DE GEMEENSCHAP MET EEN ONDERZOEK IS BEGONNEN ;

OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE DE EXPORTEURS EN IMPORTEURS VAN WIE HAAR BEKEND IS DAT ZIJ RECHTSTREEKS BETROKKEN ZIJN , HIERVAN OFFICIEEL IN KENNIS HEEFT GESTELD ;

OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE DE BETROKKEN PARTIJEN IN DE GELEGENHEID HEEFT GESTELD HUN STANDPUNT SCHRIFTELIJK KENBAAR TE MAKEN EN TE VERZOEKEN DIT MONDELING TOE TE MOGEN LICHTEN ; DAT DE MEESTE BETROKKEN PARTIJEN VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK HEBBEN GEMAAKT ; DAT DE COMMISSIE DE RECHTREEKS BETROKKEN PARTIJEN EVENEENS GELEGENHEID HEEFT GEGEVEN ELKAAR TE ONTMOETTEN TEN EINDE HUN STANDPUNTEN EN TEGENARGUMENTEN AAN ELKAAR TE TOESTEN ; DAT NOCH DE INDIENERS VAN DE KLACHT NOCH DE EXPORTEURS VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK HEBBEN GEMAAKT ; DAT DE INDIENERS VAN DE KLACHTEN DE NAAR WETEN VAN DE COMMISSIE RECHTSTREEKS BETROKKEN IMPORTEURS EN EXPORTEURS EN DE HANDELSAGENTEN VAN HET LAND VAN UITVOER DE GELEGENHEID HEBBEN GEHAD DE AAN DE COMMISSIE TER BESCHIKKING GESTELDE NIET VERTROUWELIJKE INLICHTINGEN IN TE ZIEN DIE VOOR DE VERDEDIGING VAN HUN BELANGEN VAN BELANG KUNNEN ZIJN ; DAT GEEN VAN HEN VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK HEEFT GEMAAKT ;

OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE MET HET OOG OP EEN VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN DE DUMPINGMARGE EN DE SCHADE ALLE NODIG GEACHTE INLICHTINGEN HEEFT ONDERZOCHT EN GECONTROLEERD BIJ DE VOORNAAMSTE PRODUCENTEN EN EXPORTEURS IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA , NAMELIJK SHUFORD MILLS INC . , HICKORY ( NORTH CAROLINA ) , PERMACEL , NEW BRUNSWICK ( NEW JERSEY ) , TUCK INDUSTRIES INC . , NEW ROCHELLE ( NEW YORK ) , NASHUA CORPORATION , NASHUA , ( NEW HAMPSHIRE ) , MYSTIK TAPE , NORTHFIELD ( ILLINOIS ) , ARMAK COMPANY , MARYSVILLE ( MICHIGAN ) EN ANCHOR CONTINENTAL INC . , COLUMBIA ( SOUTH CAROLINA ) ; DAT DE COMMISSIE EVENEENS ONDERZOEKEN HEEFT VERRICHT TEN KANTORE VAN DE BELANGRIJKSTE PRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAP DIE EEN KLACHT HEBBEN INGEDIEND , NAMELIJK IN ITALIE BOSTON SPA , MILAAN , COMET SARA , COMO , EN MANULI AUTOADESIVI SPA , MILAAN , EN IN HET VERENIGD KONINKRIJK ROTUNDA LTD , MANCHESTER ;

OVERWEGENDE DAT DE BEWERING IN DE DOOR ASSOGOMMA INGEDIENDE KLACHT DAT DUMPING PLAATSVOND GEGROND WAS OP EEN VERGELIJKING VAN DE BINNENLANDSE PRIJSLIJSTEN VAN DE AMERIKAANSE PRODUCENTEN MET DE EXPORTPRIJS VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA NAAR DE GEMEENSCHAP ; DAT ECHTER UIT HET ONDERZOEK VAN DE FEITEN IS GEBLEKEN DAT BIJNA ALLE VERKOPEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA DIE VERGELIJKBAAR WAREN MET DE EXPORT NAAR DE GEMEENSCHAP " OFF LIST " PLAATSVONDEN , DIT WIL ZEGGEN MET KORTING OP DE PRIJSLIJST ; DAT DERHALVE DE COMMISSIE DE AMERIKAANSE EXPORTPRIJZEN NAAR DE GEMEENSCHAP VERGELEEK MET DE GEWOGEN GEMIDDELDE PRIJZEN VAN DE BINNENLANDSE MARKT VOOR VERGELIJKBARE AFNEMERS ; DAT DEZE VERGELIJKINGEN WERDEN GEMAAKT IN HET STADIUM " AF FABRIEK " VOOR VERKOPEN DIE GEDURENDE DE PERIODE VAN 1 JANUARI 1979 TOT AUGUSTUS 1980 PLAATSVONDEN ;

OVERWEGENDE DAT OM TE VERZEKEREN DAT DE EXPORTPRIJZEN EN DE NORMALE WAARDE EEN VERGELIJKBARE GRONDSLAG HADDEN , ZONODIG REKENING WERD GEHOUDEN MET VERSCHILLEN IN HOEVEELHEDEN EN VERKOOPVOORWAARDEN , DIT WIL ZEGGEN KREDIETVOORWAARDEN , TECHNISCHE BIJSTAND , AAN VERKOPERS BETAALDE SALARISSEN EN VERVOER ;

OVERWEGENDE DAT UIT DIT ONDERZOEK BLEEK DAT VAN OP EEN NA ALLE BETROKKEN PARTIJEN DE EXPORTPRIJZEN NAAR DE GEMEENSCHAP NIET LAGER WAREN DAN DE OVEREENKOMSTIGE PRIJZEN OP HUN RESPECTIEVE BINNENLANDSE MARKTEN ;

OVERWEGENDE DAT VOOR EEN DER BETROKKEN PARTIJEN DUMPING VOOR EEN ROLMAAT WERD VASTGESTELD MET MARGES VAN 7 TOT 11 % IN 1980 ; DAT DEZE ROLMAAT 0,9 % VAN DE VERKOOP VAN DE FIRMA NAAR DE EEG UITMAAKT EN ONGEVEER 0,3 % VAN DE TOTALE UITVOER VAN DE VERENIGDE STATEN NAAR DE EEG VAN PAPIEREN MASKEERPLAKBAND VOOR ALGEMEEN GEBRUIK ; DAT DE BETROKKEN FIRMA MAATREGELEN NAM OM DEZE TOESTAND TE RECTIFICEREN ;

OVERWEGENDE DAT WAT DE SCHADE AAN DE INDUSTRIE VAN DE GEMEENSCHAP BETREFT DE OFFICIELE STATISTIEKEN AANTONEN DAT DE INVOER VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA IS GESTEGEN VAN ONGEVEER 3 912 TON IN 1977 TOT ONGEVEER 6 610 TON IN 1979 ; DAT OP DEZE GRONDSLAG HET AANDEEL IN DE COMMUNAUTAIRE MARKT VAN DEZE INVOER WAS GESTEGEN VAN 29 % IN 1977 TOT ONGEVEER 44 % IN 1979 ;

OVERWEGENDE DAT ER BEWIJZEN WAREN DAT DE KLEINHANDELSVERKOOPPRIJZEN VAN DE AMERIKAANSE INVOER BENEDEN DIE VAN DE PRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAP LAGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE INVLOED DAARVAN OP DE COMMUNAUTAIRE INDUSTRIE WERD GEKENMERKT DOOR EEN DALING VAN DE PRODUKTIE VAN DE PRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAP VAN ONGEVEER 18,4 MILJOEN VIERKANTE METER IN 1977 TOT ONGEVEER 15,7 MILJOEN VIERKANTE METER IN 1979 ; DAT HET MARKTAANDEEL VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUCENTEN WAS GEDAALD VAN ONGEVEER 60 % IN 1977 TOT ONGEVEER 50 % IN 1979 ;

OVERWEGENDE DAT OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT DE PRIJZEN WERDEN VERLAAGD , MET HET GEVOLG DAT DE COMMUNAUTAIRE INDUSTRIE LAGERE WINSTEN OF GEEN WINST MEER HAD ;

OVERWEGENDE DAT UIT HET ONDERZOEK BIJ DE COMMUNAUTAIRE PRODUCENTEN BLEEK DAT DE BENUTTING VAN DE CAPACITEIT WAS GEDAALD VAN GEMIDDELD 60 % IN 1977 TOT GEMIDDELD 50 % IN 1979 ; DAT DIT LEIDDE TOT AANZIENLIJKE WERKTIJDVERKORTINGEN IN DE INDUSTRIE EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL NAAR ANDERE PRODUKTIETAKKEN ;

OVERWEGENDE ECHTER DAT , GEZIEN DE ZEER LAGE OMVANG VAN DE INVOER MET DUMPING , DE COMMISSIE HEEFT VASTGESTELD DAT ER GEEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT TUSSEN DE SCHADE DIE DE COMMUNAUTAIRE INDUSTRIE ONDERVINDT EN DEZE INVOER MET DUMPING ;

OVERWEGENDE DAT ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN DE PROCEDURE BETREFFENDE DE INVOER VAN PAPIEREN MASKEERPLAKBAND VAN OORSPRONG UIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA DIENT TE WORDEN BEEINDIGD ,

BESLUIT :

ENIG ARTIKEL

DE ANTI-DUMPINGPROCEDURE BETREFFENDE DE INVOER VAN PAPIEREN MASKEERPLAKBAND VAN OORSPRONG UIT DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA WORDT HIERBIJ BEEINDIGD .

GEDAAN TE BRUSSEL , 15 DECEMBER 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER