Home

Beschikking van de Commissie van 11 december 1980 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Italiaanse Republiek van de in het jaar 1979 toegekende steun voor de verbetering van de produktie en de afzet van citrusvruchten uit de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Beschikking van de Commissie van 11 december 1980 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Italiaanse Republiek van de in het jaar 1979 toegekende steun voor de verbetering van de produktie en de afzet van citrusvruchten uit de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

80/1222/EEG: Beschikking van de Commissie van 11 december 1980 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Italiaanse Republiek van de in het jaar 1979 toegekende steun voor de verbetering van de produktie en de afzet van citrusvruchten uit de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 369 van 31/12/1980 blz. 0049


++++

( 1 ) PB NR . L 318 VAN 18 . 12 . 1969 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 142 VAN 30 . 5 . 1978 , BLZ . 13 .

( 3 ) PB NR . L 213 VAN 11 . 8 . 1975 , BLZ . 53 .

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 11 DECEMBER 1980

BETREFFENDE VERGOEDING DOOR HET EOGFL , AFDELING ORIENTATIE , AAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK VAN DE IN HET JAAR 1979 TOEGEKENDE STEUN VOOR DE VERBETERING VAN DE PRODUKTIE EN DE AFZET VAN CITRUSVRUCHTEN UIT DE GEMEENSCHAP

( SLECHTS DE TEKST IN DE ITALIAANSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/1222/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2511/69 VAN DE RAAD VAN 9 DECEMBER 1969 HOUDENDE BIJZONDERE MAATREGELEN VOOR DE VERBETERING VAN DE PRODUKTIE EN DE AFZET VAN CITRUSVRUCHTEN IN DE GEMEENSCHAP ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1122/78 ( 2 ) , MET NAME OP ARTIKEL 5 , LID 2 ,

OVERWEGENDE DAT DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK EEN PROGRAMMA WERD OPGESTELD EN INGEDIEND ZOALS VOORGESCHREVEN IN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2511/69 EN DAT DIT PROGRAMMA GELEID HEEFT TOT EEN GUNSTIGE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG HETZELFDE ARTIKEL 2 VAN GENOEMDE VERORDENING ;

OVERWEGENDE DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK EEN VERZOEK HEEFT INGEDIEND OM VERGOEDING VAN HET GEHEEL DER IN 1979 VERRICHTE UITGAVEN VOOR DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2511/69 TOEGEKENDE STEUN :

OVERWEGENDE DAT DIT VERZOEK VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN VASTGESTELD IN VERORDENING ( EEG ) NR . 2051/75 VAN DE COMMISSIE VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE VERZOEKEN OM TERUGBETALING VAN DE DOOR DE LID-STATEN TOEGEKENDE STEUN VOOR DE VERBETERING VAN DE PRODUKTIE EN DE AFZET VAN CITRUSVRUCHTEN UIT DE GEMEENSCHAP ( 3 ) ;

OVERWEGENDE DAT BIJ HET ONDERZOEK VAN DE VERSTREKTE INLICHTINGEN GEBLEKEN IS DAT VOOR EEN TOTAAL BEDRAG VAN 14 453 030 754 LIRE , ONDERVERDEELD ALS VOLGT :

_ VOLGENS ARTIKEL 1 , LID 1 , SUB A ) : 2 234 241 916 LIRE ,

_ VOLGENS ARTIKEL 1 , LID 1 , SUB B ) : 11 114 301 781 LIRE ,

_ VOLGENS ARTIKEL 1 , LID 2 : 1 104 487 057 LIRE ,

VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2511/69 , STEUN WERD BETAALD OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN GESTELD BIJ ARTIKEL 1 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2511/69 EN DE UITVOERINGSBEPALINGEN DAARVAN ; DAT HET DERHALVE DIENSTIG IS DAT HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE , 50 % VAN DIT BEDRAG , ZIJNDE 7 226 513 377 LIRE VERGOEDT ;

OVERWEGENDE DAT HET COMITE VAN HET EOGFL IS GERAADPLEEGD OVER DE FINANCIELE ASPECTEN EN MET NAME OVER DE BESCHIKBARE FINANCIELE MIDDELEN .

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

DE BIJSTAND VAN HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE , VOOR DE IN DE LOOP VAN HET JAAR 1979 DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK VERRICHTE UITGAVEN VOOR STEUN VOOR DE VERBETERING VAN DE PRODUKTIE EN DE AFZET VAN CITRUSVRUCHTEN UIT DE GEMEENSCHAP IS VASTGESTELD OP EEN BEDRAG VAN 7 226 515 377 LIRE .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE ITALIAANSE REPUBLIEK .

GEDAAN TE BRUSSEL , 11 DECEMBER 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER