Home

80/1235/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 december 1980 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,NUCLEAR-Multichannel Analyzer System, model ND 600" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

80/1235/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 december 1980 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,NUCLEAR-Multichannel Analyzer System, model ND 600" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

80/1235/EEG: Beschikking van de Commissie van 12 december 1980 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,NUCLEAR-Multichannel Analyzer System, model ND 600" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

Publicatieblad Nr. L 374 van 31/12/1980 blz. 0013 - 0013


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 12 december 1980 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd "NUCLEAR-Multichannel Analyzer System, model ND 600" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd (80/1235/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1027/79 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2784/79 van de Commissie van 12 december 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1798/75 (3), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat, bij schrijven van 3 juni 1980, de Duitse Regering de Commissie heeft verzocht de procedure in te leiden geregeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2784/79 om vast te stellen of het apparaat genaamd "NUCLEAR-Multichannel Analyzer System, model ND 600", bestemd om gebruikt te worden voor de analyse van de elektronenenergie van niet samenhangende metaallagen, al dan niet als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd en, indien het antwoord bevestigend luidt, of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2784/79 op 4 november 1980 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep van deskundigen bijeen is gekomen in het kader van het Comité douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het bedoelde apparaat een gegevens-verklarings-systeem op basis van een micro-computer met firmware is ; dat dit apparaat geen objectieve kenmerken bezit die het bijzonder geschikt maken voor het wetenschappelijk onderzoek ; dat bovendien soortgelijke apparaten hoofdzakelijk gebruikt worden bij niet-wetenschappelijke activiteiten ; dat het gebruik dat er in dit geval van wordt gemaakt als zodanig ontoereikend is om dit apparaat het karakter van een wetenschappelijk apparaat te verlenen ; dat het dus niet als een wetenschappelijk apparaat kan worden beschouwd ; dat het dientengevolge niet gerechtvaardigd is het bedoelde apparaat met vrijstelling in te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het apparaat genaamd "NUCLEAR-Multichannel Analyzer System, model ND 600" waarop de aanvraag van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland van 3 juni 1980 betrekking heeft, mag niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden ingevoerd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 12 december 1980.

Voor de Commissie

Étienne DAVIGNON

Lid van de Commissie (1) PB nr. L 184 van 15.7.1975, blz. 1. (2) PB nr. L 134 van 31.5.1979, blz. 1. (3) PB nr. L 318 van 13.12.1979, blz. 32.