Home

80/1290/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1980 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Italiaanse Republiek van de gedurende het jaar 1978 gedane uitgaven voor steun met betrekking tot de sociaal-economische voorlichting en de scholing van personen die in de landbouw werkzaam zijn (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

80/1290/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1980 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Italiaanse Republiek van de gedurende het jaar 1978 gedane uitgaven voor steun met betrekking tot de sociaal-economische voorlichting en de scholing van personen die in de landbouw werkzaam zijn (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

80/1290/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1980 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Italiaanse Republiek van de gedurende het jaar 1978 gedane uitgaven voor steun met betrekking tot de sociaal-economische voorlichting en de scholing van personen die in de landbouw werkzaam zijn (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 377 van 31/12/1980 blz. 0038


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 22 DECEMBER 1980

BETREFFENDE VERGOEDING DOOR HET EOGFL , AFDELING ORIENTATIE , AAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK VAN DE GEDURENDE HET JAAR 1978 GEDANE UITGAVEN VOOR STEUN MET BETREKKING TOT DE SOCIAALECONOMISCHE VOORLICHTING EN DE SCHOLING VAN PERSONEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN

( SLECHTS DE TEKST IN DE ITALIAANSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 80/1290/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP RICHTLIJN 72/161/EEG VAN DE RAAD VAN 17 APRIL 1972 BETREFFENDE DE SOCIAAL-ECONOMISCHE VOORLICHTING EN DE SCHOLING VAN PERSONEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 73/358/EEG ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 14 , LID 2 ,

OVERWEGENDE DAT TEN AANZIEN VAN DE BEPALINGEN VASTGESTELD DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK TER TOEPASSING VAN RICHTLIJN 72/161/EEG EEN GUNSTIGE BESCHIKKING DOOR DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 11 VAN GENOEMDE RICHTLIJN IS GEGEVEN ;

OVERWEGENDE DAT DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK EEN VERZOEK IS INGEDIEND TOT VERGOEDING VAN DE GEDURENDE HET JAAR 1978 GEDANE UITGAVEN VOOR DE STEUN INZAKE DE SOCIAAL-ECONOMISCHE VOORLICHTING EN DE SCHOLING VAN PERSONEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN EN DAT DIT VERZOEK VOLLEDIG IS , IN DE VEREISTE VORM IS INGEDIEND EN VOLDOET AAN DE BEPALINGEN VAN BESCHIKKING 74/581/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 16 OKTOBER 1974 INZAKE VERZOEKEN OM VERGOEDING VAN DE IN HET KADER VAN DE RICHTLIJNEN 72/159/EEG , 72/160/EEG EN 72/161/EEG DOOR DE LID-STATEN VERLEENDE STEUN EN VAN DE VOORSCHOTTEN DIE TOEGESTAAN KUNNEN WORDEN ( 3 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ BESCHIKKING 80/427/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 28 MAART 1980 ( 4 ) ;

OVERWEGENDE DAT BIJ HET ONDERZOEK VAN DE VERSTREKTE INLICHTINGEN GEBLEKEN IS DAT DE IN HET JAAR 1978 VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMENDE VERRICHTE BETALINGEN TOT EEN TOTAALBEDRAG VAN 1 706 539 840 LIRE VERDEELD ALS VOLGT :

VOLGENS TITEL I : 241 631 840 LIRE

VOLGENS TITEL II : 1 464 908 000 LIRE

HEBBEN PLAATSGEVONDEN OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN GESTELD BIJ RICHTLIJN 72/161/EEG EN DAT DIENTENGEVOLGE HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE , 25 % VAN DIT BEDRAG ZIJNDE 426 634 960 LIRE VERGOEDT ;

OVERWEGENDE DAT REEDS EEN OVERSCHOTBETALING VAN 323 463 720 LIRE HEEFT PLAATSGEVONDEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14 , LID 3 , VAN RICHTLIJN 72/161/EEG EN ARTIKEL 4 LID 1 , VAN BESCHIKKING 74/581/EEG EN DAT DERHALVE NOG EEN BEDRAG VAN 103 171 240 LIRE AAN DE LID-STAAT DIENT TE WORDEN BETAALD ;

OVERWEGENDE DAT HET COMITE VAN HET EOGFL GERAADPLEEGD IS OVER DE FINANCIELE ASPECTEN EN MET NAME OVER DE BESCHIKBARE FINANCIELE MIDDELEN ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

DE DEFINITIEVE BIJSTAND VAN HET EUROPEES ORIENTATIE - EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW , AFDELING ORIENTATIE , VOOR DE DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK GEDURENDE HET JAAR 1978 GEDANE UITGAVEN VOOR DE STEUN INZAKE DE SOCIAALECONOMISCHE VOORLICHTING EN DE SCHOLING VAN DE PERSONEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN WORDT VASTGESTELD OP EEN BEDRAG VAN 426 634 960 LIRE .

HET SALDO VAN DE BIJSTAND , ZIJNDE 103 171 240 LIRE , IS GESTORT AAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT DE ITALIAANSE REPUBLIEK .

GEDAAN TE BRUSSEL , 22 DECEMBER 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 96 VAN 23 . 4 . 1972 , BLZ . 15 .

( 2 ) PB NR . L 326 VAN 27 . 11 . 1973 , BLZ . 17 .

( 3 ) PB NR . L 320 VAN 29 . 11 . 1974 , BLZ . 1 .

( 4 ) PB NR . L 102 VAN 19 . 4 . 1980 , BLZ . 24 .