Home

Richtlijn 80/1273/EEG van de Raad van 22 december 1980 tot wijziging, in verband met de toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/154/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

Richtlijn 80/1273/EEG van de Raad van 22 december 1980 tot wijziging, in verband met de toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/154/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

Richtlijn 80/1273/EEG van de Raad van 22 december 1980 tot wijziging, in verband met de toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/154/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

Publicatieblad Nr. L 375 van 31/12/1980 blz. 0074 - 0074
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 2 blz. 0077
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 3 blz. 0007
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 2 blz. 0077
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0125
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0125


RICHTLIJN VAN DE RAAD van 22 december 1980 tot wijziging, in verband met de toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/154/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (80/1273/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op de Toetredingsakte van 1979, inzonderheid op artikel 146,

Overwegende dat Richtlijn 80/154/EEG van de Raad van 21 januari 1980 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (1), is vastgesteld na de ondertekening van het Toetredingsverdrag van 1979;

Overwegende dat het wegens de toetreding van Griekenland noodzakelijk blijkt de genoemde richtlijn op enkele punten aan te passen ten einde te waarborgen dat zij door dat land en de overige Lid-Staten op gelijke wijze wordt toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 80/154/EEG wordt als volgt gewijzigd: 1. Aan artikel 1 wordt het volgende toegevoegd: >PIC FILE= "T0013971">

2. Aan artikel 3 wordt het volgende punt toegevoegd: >PIC FILE= "T0013972">

Artikel 2

Binnen de termijn die is bepaald in artikel 20, lid 1, van Richtlijn 80/154/EEG, treffen de Lid-Staten de maatregelen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen.

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 22 december 1980.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. SANTER (1)PB nr. L 33 van 11.2.1980, blz. 1.