Home

Verordening (EEG) nr. 1195/80 van de Commissie van 12 mei 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op benzoëzuur, alsmede zouten en esters daarvan, van post 29.14 D I, van oorsprong uit China, ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad algemene tariefpreferenties werden geopend

Verordening (EEG) nr. 1195/80 van de Commissie van 12 mei 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op benzoëzuur, alsmede zouten en esters daarvan, van post 29.14 D I, van oorsprong uit China, ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad algemene tariefpreferenties werden geopend

Verordening (EEG) nr. 1195/80 van de Commissie van 12 mei 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op benzoëzuur, alsmede zouten en esters daarvan, van post 29.14 D I, van oorsprong uit China, ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad algemene tariefpreferenties werden geopend

Publicatieblad Nr. L 121 van 14/05/1980 blz. 0005 - 0006


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1195/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 12 MEI 1980

HOUDENDE WEDERINSTELLING VAN DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN VAN TOEPASSING OP BENZOEZUUR , ALSMEDE ZOUTEN EN ESTERS DAARVAN , VAN POST 29.14 D I , VAN OORSPRONG UIT CHINA , TEN BEHOEVE WAARVAN BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES WERDEN GEOPEND

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD VAN 10 DECEMBER 1979 BETREFFENDE DE OPENING VAN TARIEFPREFERENTIES VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN ( 1 ) , MET NAME OP ARTIKEL 4 , LID 2 ,

OVERWEGENDE , DAT DE SCHORSING VAN DE INVOERRECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 1 , LEDEN 3 EN 4 , VAN GENOEMDE VERORDENING VOOR ELKE CATEGORIE VAN PRODUKTEN , MET UITZONDERING VAN BEPAALDE PRODUKTEN WAARVAN HET PLAFOND OP DE IN BIJLAGE A AANGEGEVEN WAARDEN IS VASTGESTELD , WORDT TOEGESTAAN TOT EEN COMMUNAUTAIR PLAFOND , UITGEDRUKT IN EUROPESE REKENEENHEDEN , DAT GELIJK IS AAN HET BEDRAG VOORTVLOEIENDE UIT DE SOM VAN , ENERZIJDS , DE WAARDE VAN DE CIF-INVOER IN DE GEMEENSCHAP , IN 1977 , VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT DE DOOR DEZE REGELING BEGUNSTIGDE LANDEN EN GEBIEDEN , MET UITZONDERING VAN DIE WAARVOOR REEDS ANDERE DOOR DE GEMEENSCHAP TOEGEKENDE PREFERENTIELE TARIEFSTELSELS GELDEN , EN , ANDERZIJDS , 5 % VAN DE WAARDE VAN DE CIF-INVOER IN 1977 UIT ANDERE LANDEN , ALSMEDE UIT DIE LANDEN EN GEBIEDEN WAARVOOR GENOEMDE STELSELS REEDS GELDEN ; DAT IN GEEN GEVAL HET BEDRAG VOORTVLOEIENDE UIT HET BEDRAG VAN DEZE SOM EVENWEL HOGER MAG ZIJN DAN 110/115 % VAN HET VOOR 1979 GEOPENDE PREFERENTIELE PLAFOND ; DAT IN HET KADER VAN DIT PLAFOND , DE AFBOEKINGEN VAN DE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT EEN VAN DE IN BIJLAGE B VAN VERMELDE VERORDENING GENOEMDE LANDEN EN GEBIEDEN BEPERKT DIENEN TE BLIJVEN TOT EEN COMMUNAUTAIR MAXIMUMBEDRAG DAT GELIJK IS AAN 50 % VAN DIT PLAFOND , MET UITZONDERING VAN BEPAALDE PRODUKTEN , WAARVOOR HET MAXIMUMBEDRAG WORDT GEBRACHT OP DE IN BIJLAGE A VAN VORENGENOEMDE VERORDENING AANGEGEVEN PERCENTAGES ; DAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 , LEDEN 2 EN 3 , VAN GENOEMDE VERORDENING DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN BIJ INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT EEN VAN DE GENOEMDE LANDEN EN GEBIEDEN MET UITZONDERING VAN DIE WELKE IN BIJLAGE C VAN DEZELFDE VERORDENING GENOEMD ZIJN , OP ELK MOMENT WEER KAN WORDEN INGESTELD ZODRA HET BETROKKEN MAXIMUMBEDRAG OP HET VLAK VAN DE GEMEENSCHAP WORDT BEREIKT ;

OVERWEGENDE DAT VOOR BENZOEZUUR , ALSMEDE ZOUTEN EN ESTERS DAARVAN , VOLGENS DE OP BOVENAANGEHAALDE BASIS VERRICHTE BEREKENINGEN , HET PLAFOND 129 000 EUROPESE REKENEENHEDEN BEDRAAGT EN DAT DERHALVE HET MAXIMUMBEDRAG 64 500 EUROPESE REKENEENHEDEN BEDRAAGT ; DAT OP 5 MEI 1980 DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN BENZOEZUUR , ALSMEDE ZOUTEN EN ESTERS DAARVAN , VAN OORSPRONG UIT CHINA WAARVOOR DE TARIEFPREFERENTIES GELDEN , DOOR AFBOEKING HET BETROKKEN MAXIMUMBEDRAG HEEFT BEREIKT ; DAT DERHALVE , GEZIEN DE DOELSTELLING VAN GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 DIE HET IN ACHT NEMEN VAN EEN MAXIMUMBEDRAG VOORSCHRIJFT , WEDERINSTELLING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN TEN AANZIEN VAN CHINA GEBODEN IS ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

MET INGANG VAN 17 MEI 1980 WORDT DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN , GESCHORST KRACHTENS VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD , WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE HIERNA VERMELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT CHINA :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

29.14*EENWAARDIGE CARBONZUREN , DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHYDRIDEN , ZUURHALOGENIDEN , ACYLPEROXYDEN EN PERZUREN , ALSMEDE HALOGEEN - , SULFO - , NITRO - EN NITROSODERIVATEN DAARVAN : *

*D . EENWAARDIGE AROMATISCHE CARBONZUREN : *

*I . BENZOEZUUR , ALSMEDE ZOUTEN EN ESTERS DAARVAN*

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 12 MEI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 328 VAN 24 . 12 . 1979 , BLZ . 25 .