Home

Verordening (EEG) nr. 1251/80 van de Commissie van 22 mei 1980 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1979/1980, van Verordening (EEG) nr. 2600/79 betreffende de opslagcontracten voor tafelwijn, druivemost en geconcentreerde druivemost

Verordening (EEG) nr. 1251/80 van de Commissie van 22 mei 1980 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1979/1980, van Verordening (EEG) nr. 2600/79 betreffende de opslagcontracten voor tafelwijn, druivemost en geconcentreerde druivemost

Verordening (EEG) nr. 1251/80 van de Commissie van 22 mei 1980 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 1979/1980, van Verordening (EEG) nr. 2600/79 betreffende de opslagcontracten voor tafelwijn, druivemost en geconcentreerde druivemost

Publicatieblad Nr. L 128 van 23/05/1980 blz. 0010


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1251/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 22 MEI 1980

HOUDENDE AFWIJKING , VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1979/1980 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2600/79 BETREFFENDE DE OPSLAGCONTRACTEN VOOR TAFELWIJN , DRUIVEMOST EN GECONCENTREERDE DRUIVEMOST

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VAN DE RAAD VAN 5 FEBRUARI 1979 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE WIJNMARKT ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 459/80 ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 7 , LID 6 , EN OP ARTIKEL 9 , LID 5 ,

OVERWEGENDE DAT DE HOEVEELHEDEN ALCOHOL DIE DE IN HET KADER VAN DE VERPLICHTE DISTILLATIE VAN DE BIJPRODUKTEN VAN DE WIJNBEREIDING TER DISTILLATIE GELEVERDE PRODUKTEN BEVATTEN , BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2872/79 VAN DE COMMISSIE ( 3 ) , GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 276/80 ( 4 ) , ZIJN VERHOOGD ; DAT IN SOMMIGE GEVALLEN BEPAALDE PRODUCENTEN DIE OPSLAGCONTRACTEN HADDEN GESLOTEN , WEGENS DE HOOGTE VAN HET VASTGESTELDE EXTRA PERCENTAGE NIET MEER OVER EEN VOLDOENDE HOEVEELHEID WIJN BESCHIKKEN OM DE VOOR HET UIT VERORDENING ( EEG ) NR . 2872/79 VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN ; DAT HET DIENSTIG BLIJKT OM VOOR DIT VERKOOPSEIZOEN EEN AFWIJKING VAN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2600/79 VAN DE COMMISSIE ( 5 ) TOE TE STAAN TEN EINDE DE INTERVENTIEBUREAUS VAN DE LID-STATEN IN STAAT TE STELLEN TEN BEHOEVE VAN DE PRODUCENTEN HETZIJ DE LANGLOPENDE OPSLAGCONTRACTEN TE ONTBINDEN HETZIJ DE KORTLOPENDE OPSLAGCONTRACTEN TE ANNULEREN VOOR DE HOEVEELHEID DIE NODIG IS OM AAN DE GENOEMDE VERPLICHTING TE VOLDOEN ;

OVERWEGENDE DAT DE PRODUCENTEN VAN DE OMVANG VAN HUN UIT ARTIKEL 40 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VOORTVLOEIENDE VERPLICHTING EERST KENNIS HEBBEN GEKREPEN DOOR DE BEKENDMAKING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 276/80 , DUS TEGEN HET EIND VAN DE PERIODE WAARIN LANGLOPENDE OPSLAGCONTRACTEN KONDEN WORDEN AFGESLOTEN ; DAT HET DUS BILLIJK LIJKT TE BEPALEN DAT HET STEUNBEDRAG VOOR DE PERIODE TOT DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING WORDT GEHANDHAAFD ;

OVERWEGENDE DAT HET COMITE VAN BEHEER VOOR WIJN GEEN ADVIES HEEFT UITGEBRACHT BINNEN DE DOOR ZIJN VOORZITTER VASTGESTELDE TERMIJN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

1 . IN AFWIJKING VAN HET BEPAALDE IN VERORDENING ( EEG ) NR . 2600/79 KUNNEN DE INTERVENTIEBUREAUS VAN DE LID-STATEN , OP VERZOEK VAN DE BETROKKEN PRODUCENTEN , VOOR HET WIJNOOGSTJAAR 1979/1980 DE LANGLOPENDE OPSLAGCONTRACTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK ONTBINDEN OF DE KORTLOPENDE CONTRACTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK ANNULEREN VOOR DE PRODUCENTEN VOOR WIE DE IN ARTIKEL 40 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 BEDOELDE VERPLICHTING GELDT . VAN DEZE MOGELIJKHEID MAG ALLEEN GEBRUIK WORDEN GEMAAKT VOOR DE PRODUCENTEN DIE NIET OVER EEN VOLDOENDE HOEVEELHEID WIJN BESCHIKKEN OM AAN VORENBEDOELDE VERPLICHTING TE VOLDOEN EN UITSLUITEND VOOR DE HOEVEELHEID DIE TECHNISCH NOODZAKELIJK IS OM AAN DE GENOEMDE VERPLICHTING TE VOLDOEN .

2 . VOOR DE HOEVEELHEID WIJN WAARVOOR HET LANGLOPENDE OPSLAGCONTRACT WORDT ONTBONDEN WORDT HET STEUNBEDRAG TOT DE DAG VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING GEHANDHAAFD .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 22 MEI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 54 VAN 5 . 3 . 1979 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 57 VAN 29 . 2 . 1980 , BLZ . 32 .

( 3 ) PB NR . L 324 VAN 20 . 12 . 1979 , BLZ . 13 .

( 4 ) PB NR . L 30 VAN 7 . 2 . 1980 , BLZ . 15 .

( 5 ) PB NR . L 297 VAN 24 . 11 . 1979 , BLZ . 15 .