Home

Verordening (EEG) nr. 1363/80 van de Raad van 5 juni 1980 houdende verlenging van de geldigheidsduur van de Verordeningen (EEG) nr. 1961/75 en (EEG) nr. 3066/75 met betrekking tot de uitsluiting van de regeling van het actieve veredelingsverkeer voor magere-melkpoeder en voor boter

Verordening (EEG) nr. 1363/80 van de Raad van 5 juni 1980 houdende verlenging van de geldigheidsduur van de Verordeningen (EEG) nr. 1961/75 en (EEG) nr. 3066/75 met betrekking tot de uitsluiting van de regeling van het actieve veredelingsverkeer voor magere-melkpoeder en voor boter

Verordening (EEG) nr. 1363/80 van de Raad van 5 juni 1980 houdende verlenging van de geldigheidsduur van de Verordeningen (EEG) nr. 1961/75 en (EEG) nr. 3066/75 met betrekking tot de uitsluiting van de regeling van het actieve veredelingsverkeer voor magere-melkpoeder en voor boter

Publicatieblad Nr. L 140 van 05/06/1980 blz. 0015 - 0015
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 28 blz. 0210


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1363/80 VAN DE RAAD

VAN 5 JUNI 1980

HOUDENDE VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NR . 1961/75 EN ( EEG ) NR . 3066/75 MET BETREKKING TOT DE UITSLUITING VAN DE REGELING VAN HET ACTIEVE VEREDELINGSVERKEER VOOR MAGERE-MELKPOEDER EN VOOR BOTER

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 804/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1761/78 ( 2 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 18 , LID 1 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT VERORDENING ( EEG ) NR . 1961/75 VAN DE RAAD VAN 28 JULI 1975 MET BETREKKING TOT DE UITSLUITING VAN DE REGELING VAN HET ACTIEVE VEREDELINGSVERKEER VOOR MAGERE-MELKPOEDER ( 3 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1030/80 ( 4 ) , EN VERORDENING ( EEG ) NR . 3066/75 VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 1975 MET BETREKKING TOT DE UITSLUITING VAN DE REGELING VAN HET ACTIEVE VEREDELINGSVERKEER VOOR BOTER ( 5 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1030/80 , ZIJN VASTGESTELD WEGENS DE OVERSCHOTSITUATIE VOOR DEZE PRODUKTEN IN DE GEMEENSCHAP ; DAT DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DEZE VERORDENINGEN AFLOOPT OP 31 MEI 1980 ;

OVERWEGENDE DAT HET OP GROND VAN DE MARKTSITUATIE VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN IN DE GEMEENSCHAP NOODZAKELIJK BLIJFT ALLE AFZETMOGELIJKHEDEN TE RESERVEREN VOOR DE OVERSCHOTTEN VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE ; DAT DERHALVE HET VERBOD OP DE TOEPASSING VAN DE REGELING VAN HET ACTIEVE VEREDELINGSVERKEER VOOR MAGERE-MELKPOEDER EN VOOR BOTER TIJDENS HET MELKPRIJSJAAR 1980/1981 MOET WORDEN GEHANDHAAFD ;

OVERWEGENDE DAT , AANGEZIEN DE TOT EN MET 31 MEI 1980 GELDENDE REGELING BIJ WIJZE VAN BEWARENDE MAATREGEL EN ONDER VOORBEHOUD VAN NIEUWE BEPALINGEN BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1390/80 ( 6 ) IN STAND IS GEHOUDEN , DE NIEUWE REGELING MET TERUGWERKENDE KRACHT VANAF 1 JUNI VAN TOEPASSING DIENT TE ZIJN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

IN ARTIKEL 3 , TWEEDE ALINEA , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1961/75 EN IN ARTIKEL 1 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 3066/75 WORDT DE DATUM " 31 MEI 1980 " VERVANGEN DOOR " 31 MAART 1981 " .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING VANAF 1 JUNI 1980 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 5 JUNI 1980 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

G . MARCORA

( 1 ) PB NR . L 148 VAN 28 . 6 . 1968 , BLZ . 13 .

( 2 ) PB NR . L 204 VAN 28 . 7 . 1978 , BLZ . 6 .

( 3 ) PB NR . L 200 VAN 31 . 7 . 1975 , BLZ . 6 .

( 4 ) PB NR . L 110 VAN 29 . 4 . 1980 , BLZ . 1 .

( 5 ) PB NR . L 307 VAN 27 . 11 . 1975 , BLZ . 3 .

( 6 ) PB NR . L 136 VAN 1 . 6 . 1980 , BLZ . 1 .