Home

Verordening (EEG) nr. 1377/80 van de Commissie van 5 juni 1980 houdende vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1377/80 van de Commissie van 5 juni 1980 houdende vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1377/80 van de Commissie van 5 juni 1980 houdende vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 610/77 betreffende de vaststelling van de op de representatieve markten van de Gemeenschap geconstateerde prijzen voor volwassen runderen en betreffende de constatering van de prijzen voor sommige andere runderen in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 140 van 05/06/1980 blz. 0051 - 0052
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 28 blz. 0231


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1377/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 5 JUNI 1980

HOUDENDE VIERDE WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 610/77 BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE OP DE REPRESENTATIEVE MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP GECONSTATEERDE PRIJZEN VOOR VOLWASSEN RUNDEREN EN BETREFFENDE DE CONSTATERING VAN DE PRIJZEN VOOR SOMMIGE ANDERE RUNDEREN IN DE GEMEENSCHAP

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2916/79 ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 12 , LID 7 , EN ARTIKEL 25 ,

OVERWEGENDE DAT DE COEFFICIENTEN VOOR DE BEREKENING VAN DE PRIJS VAN VOLWASSEN RUNDEREN OP DE REPRESENTATIEVE MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP OP GROND VAN DE BESCHIKBARE GEGEVENS INZAKE DE ONTWIKKELING VAN DE OMVANG VAN DE RUNDVEESTAPEL MOETEN WORDEN GEWIJZIGD ;

OVERWEGENDE DAT DERHALVE MOET WORDEN OVERGEGAAN TOT DE AANPASSING VAN BIJLAGE I VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 610/77 VAN DE COMMISSIE ( 3 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1350/79 ( 4 ) ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR RUNDVLEES ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

BIJLAGE I VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 610/77 WORDT VERVANGEN DOOR DE BIJLAGE VAN DEZE VERORDENING .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING VANAF 2 JUNI 1980 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 5 JUNI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 148 VAN 28 . 6 . 1968 , BLZ . 24 .

( 2 ) PB NR . L 329 VAN 24 . 12 . 1979 , BLZ . 15 .

( 3 ) PB NR . L 77 VAN 25 . 3 . 1977 , BLZ . 1 .

( 4 ) PB NR . L 163 VAN 2 . 7 . 1979 , BLZ . 1 .

BIJLAGE

COEFFICIENTEN VOOR DE BEREKENING VAN DE PRIJS VOOR VOLWASSEN RUNDEREN OP DE REPRESENTATIEVE MARKTEN VAN DE GEMEENSCHAP

DUITSLAND 19,3

BELGIE 3,7

DENEMARKEN 3,8

FRANKRIJK 30,2

IERLAND 7,9

ITALIE 11,3

LUXEMBURG 0,3

NEDERLAND 6,4

VERENIGD KONINKRIJK 17,1