Home

Verordening (EEG) nr. 1385/80 van de Commissie van 5 juni 1980 houdende vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1980/1981

Verordening (EEG) nr. 1385/80 van de Commissie van 5 juni 1980 houdende vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1980/1981

Verordening (EEG) nr. 1385/80 van de Commissie van 5 juni 1980 houdende vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1980/1981

Publicatieblad Nr. L 140 van 05/06/1980 blz. 0065 - 0065
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 28 blz. 0245


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1385/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 5 JUNI 1980

HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE MINIMUMAANKOOPPRIJS VAN CITROENEN BIJ LEVERING AAN DE INDUSTRIE EN VAN HET BEDRAG VAN DE FINANCIELE VERGOEDING NA VERWERKING DAARVAN , VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1980/1981

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1035/77 VAN DE RAAD VAN 17 MEI 1977 HOUDENDE BIJZONDERE MAATREGELEN VOOR DE VERBETERING VAN DE AFZET VAN OP BASIS VAN CITROENEN VERWERKTE PRODUKTEN ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 3 ,

OVERWEGENDE DAT DE MINIMUMPRIJS DIE DE VERWERKENDE BEDRIJVEN AAN DE TELERS MOETEN BETALEN , VOLGENS ARTIKEL 1 , LID 3 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1035/77 WORDT BEREKEND OP BASIS VAN DE AANKOOPPRIJS VOOR KWALITEITSKLASSE III , VERHOOGD MET 15 % VAN DE BASISPRIJS ; DAT , OM DE BEREKENING TE VERGEMAKKELIJKEN , DIENT TE WORDEN UITGEGAAN VAN HET GEMIDDELDE VAN DE BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1368/80 VAN DE RAAD VAN 5 JUNI 1980 ( 2 ) VASTGESTELDE BASISPRIJZEN EN AANKOOPPRIJZEN VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1980/1981 ;

OVERWEGENDE DAT , VOLGENS ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1035/77 , DE FINANCIELE VERGOEDING NIET GROTER MAG ZIJN DAN HET VERSCHIL TUSSEN DE IN ARTIKEL 1 VAN GENOEMDE VERORDENING BEDOELDE MINIMUMAANKOOPPRIJS EN DE VOOR DE GRONDSTOF IN DE PRODUCERENDE DERDE LANDEN GELDENDE PRIJZEN ; DAT BIJ DE BEREKENING VAN DEZE VERGOEDING MOET WORDEN UITGEGAAN VAN HET TOTALE VERSCHIL TUSSEN DEZE PRIJZEN OM DE AFZET VOOR OP BASIS VAN CITROENEN VERWERKTE PRODUKTEN ZOVEEL MOGELLIJK TE BEVORDEREN ;

OVERWEGENDE DAT DE BELANGHEBBENDEN , WEGENS DE LAATIJDIGE BEKENDMAKING VAN DE MINIMUMPRIJS EN VAN DE FINANCIELE VERGOEDING , NIET IN STAAT WAREN OM TIJDIG CONTRACTEN TE SLUITEN VOOR HET EERSTE GEDEELTE VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1980/1981 ; DAT DERHALVE MOET WORDEN AFGEWEKEN VAN DE DATA WELKE ZIJN VASTGESTELD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1045/77 VAN DE COMMISSIE ( 3 ) ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR GROENTEN EN FRUIT ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

1 . VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1980/1981 WORDT DE IN ARTIKEL 1 , LID 3 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1035/77 BEDOELDE MINIMUMPRIJS VASTGESTELD OP 13,33 ECU PER 100 KG NETTO .

2 . DEZE MINIMUMPRIJS GELDT VOOR EEN PRODUKT AF PAKSTATION VAN DE TELERS .

ARTIKEL 2

VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1980/1981 WORDT HET BEDRAG VAN DE IN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1035/77 BEDOELDE FINANCIELE VERGOEDING VASTGESTELD OP 8,03 ECU PER 100 KG NETTO .

ARTIKEL 3

1 . IN AFWIJKING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 1 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1045/77 KUNNEN DE CONTRACTEN VOOR HET EERSTE DEEL VAN HET VERKOOPSEIZOEN 1980/1981 WORDEN GESLOTEN TOT EN MET 30 JUNI 1980 .

2 . IN AFWIJKING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 1 , LID 3 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1045/77 KUNNEN DE NADERE OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE IN LID 1 BEDOELDE CONTRACTEN WORDEN GESLOTEN TOT EN MET 30 SEPTEMBER 1980 .

ARTIKEL 4

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING VANAF 1 JUNI 1980 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 5 JUNI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 125 VAN 19 . 5 . 1977 , BLZ . 3 .

( 2 ) ZIE BLZ . 25 VAN DIT PUBLIKATIEBLAD .

( 3 ) PB NR . L 125 VAN 19 . 5 . 1977 , BLZ . 23 .