Home

Verordening (EEG) nr. 1392/80 van de Commissie van 2 juni 1980 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 betreffende de uitvoeringsbepalingen van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room

Verordening (EEG) nr. 1392/80 van de Commissie van 2 juni 1980 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 betreffende de uitvoeringsbepalingen van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room

Verordening (EEG) nr. 1392/80 van de Commissie van 2 juni 1980 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 betreffende de uitvoeringsbepalingen van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room

Publicatieblad Nr. L 137 van 03/06/1980 blz. 0007 - 0007
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 28 blz. 0189
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 18 blz. 0120
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 18 blz. 0120


VERORDENING (EEG) Nr. 1392/80 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 1980 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 685/69 betreffende de uitvoeringsbepalingen van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk- en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1761/78 (2), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat de interventiebureaus ingevolge artikel 4, lid 2, laatste alinea, van Verordening (EEG) nr. 685/69 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1104/80 (4), niet gemachtigd zijn om boter van maximaal twee maanden oud aan te kopen gedurende een periode van twee maanden die volgt op de datum waarop een wijziging van de aankoopprijs van de boter van toepassing wordt;

Overwegende dat bij artikel 2 bis van Verordening (EEG) nr. 985/68 van de Raad (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1272/79 (6), is bepaald dat in het bovenbedoelde geval de aankoopprijs van toepassing is die gold op de dag van de vervaardiging van de boter ; dat de bovenbedoelde bepaling van Verordening (EEG) nr. 685/69 derhalve kan worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 685/69 wordt de laatste alinea geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 1980.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 juni 1980.

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter (1)PB nr. L 148 van 28.6.1968, blz. 13. (2)PB nr. L 204 van 28.7.1978, blz. 6. (3)PB nr. L 90 van 15.4.1969, blz. 12. (4)PB nr. L 115 van 6.5.1980, blz. 8. (5)PB nr. L 169 van 18.7.1968, blz. 1. (6)PB nr. L 161 van 29.6.1979, blz. 13.