Home

Verordening (EEG) nr. 1605/80 van de Commissie van 24 juni 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op andere geconfectioneerde artikelen van weefsels, met uitzondering van die van de categorieën 113 en 114, van de categorie van produkten nr. 112 (codenummer 1120), van oorsprong uit Thailand waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 2894/79 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1605/80 van de Commissie van 24 juni 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op andere geconfectioneerde artikelen van weefsels, met uitzondering van die van de categorieën 113 en 114, van de categorie van produkten nr. 112 (codenummer 1120), van oorsprong uit Thailand waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 2894/79 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1605/80 van de Commissie van 24 juni 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op andere geconfectioneerde artikelen van weefsels, met uitzondering van die van de categorieën 113 en 114, van de categorie van produkten nr. 112 (codenummer 1120), van oorsprong uit Thailand waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 2894/79 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 160 van 26/06/1980 blz. 0038


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1605/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 24 JUNI 1980

HOUDENDE WEDERINSTELLING VAN DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN VAN TOEPASSING OP ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN WEEFSELS , MET UITZONDERING VAN DIE VAN DE CATEGORIEEN 113 EN 114 , VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 112 ( CODENUMMER 1120 ) , VAN OORSPRONG UIT THAILAND WAARVOOR DE ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES GELDEN ALS BEPAALD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2894/79 VAN DE RAAD

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2894/79 VAN DE RAAD VAN 10 DECEMBER 1979 BETREFFENDE DE OPENING , DE VERDELING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN COMMUNAUTAIRE TARIEFPREFERENTIES VOOR TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN EN -GEBIEDEN ( 1 ) , MET NAME OP ARTIKEL 5 ,

OVERWEGENDE DAT DE SCHORSING VAN DE INVOERRECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING VOOR ELKE CATEGORIE VAN PRODUKTEN WORDT TOEGESTAAN BINNEN DE GRENS VAN EEN COMMUNAUTAIR PLAFOND , DAT IN KOLOM ( 6 ) IN HAAR BIJLAGE B WORDT VASTGESTELD NAAST ELK VAN DE BEGUNSTIGDE LANDEN EN GEBIEDEN DIE IN KOLOM ( 5 ) VAN DEZELFDE BIJLAGE WORDEN GENOEMD ; DAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN BIJ INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT EEN VAN DE GENOEMDE LANDEN OF GEBIEDEN , OP ELK MOMENT OPNIEUW KAN WORDEN INGESTELD ZODRA HET BETROKKEN PLAFOND OP HET VLAK VAN DE GEMEENSCHAP WORDT BEREIKT ;

OVERWEGENDE DAT VOOR ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN WEEFSELS , MET UITZONDERING VAN DIE VAN DE CATEGORIEEN 113 EN 114 , VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 112 HET PLAFOND 4 TON BEDRAAGT ; DAT OP 18 JUNI 1980 DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN WEEFSELS , MET UITZONDERING VAN DIE VAN DE CATEGORIEEN 113 EN 114 , VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 112 , VAN OORSPRONG UIT THAILAND WAARVOOR DE TARIEFPREFERENTIES GELDEN , DOOR AFBOEKING HET BETROKKEN PLAFOND IS BEREIKT ; DAT DERHALVE , GEZIEN DE DOELSTELLING VAN GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 2894/79 DIE HET IN ACHT NEMEN VAN EEN PLAFOND VOORSCHRIJFT , WEDERINSTELLING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN TEN AANZIEN VAN THAILAND GEBODEN IS ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

MET INGANG VAN 29 JUNI 1980 WORDT DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN , GESCHORST KRACHTENS VERORDENING ( EEG ) NR . 2894/79 VAN DE RAAD , WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE HIERNAVERMELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT THAILAND :

CODENUMMER*CATEGORIE*NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*NIMEXE-CODE 1980*OMSCHRIJVING*

* ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) *

1120*112*62.05**ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN WEEFSELS , PATRONEN VOOR KLEDING DAARONDER BEGREPEN : *

***62.05-10 ; 30 ; 93 ; 98*ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN WEEFSELS MET UITZONDERING VAN DIE VAN DE CATEGORIEEN 113 EN 114

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 24 JUNI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 332 VAN 27 . 12 . 1979 , BLZ . 1 .