Home

Verordening (EEG) nr. 1752/80 van de Raad van 30 juni 1980 tot vaststelling van de streefprijs voor ricinuszaad voor het verkoopseizoen 1980/1981

Verordening (EEG) nr. 1752/80 van de Raad van 30 juni 1980 tot vaststelling van de streefprijs voor ricinuszaad voor het verkoopseizoen 1980/1981

Verordening (EEG) nr. 1752/80 van de Raad van 30 juni 1980 tot vaststelling van de streefprijs voor ricinuszaad voor het verkoopseizoen 1980/1981

Publicatieblad Nr. L 172 van 05/07/1980 blz. 0004 - 0004
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 29 blz. 0114


+++++

( 1 ) PB NR . L 332 VAN 24 . 12 . 1977 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . C 97 VAN 21 . 4 . 1980 , BLZ . 33 .

( 3 ) ADVIES UITGEBRACHT OP 26 . 3 . 1980 ( NOG NIET VERSCHENEN IN HET PB ) .

VERORDENING ( EEG ) NR . 1752/80 VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 1980 TOT VASTSTELLING VAN DE STREEFPRIJS VOOR RICINUSZAAD VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1980/1981

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 43 ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2874/77 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1977 HOUDENDE BIJZONDERE MAATREGELEN VOOR RICINUSZAAD ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 1 , LEDEN 1 EN 3 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT ( 2 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE ( 3 ) ,

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 1 , LID 1 , EERSTE ALINEA , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2874/77 , WORDT BEPAALD DAT JAARLIJKS EEN STREEFPRIJS WORDT VASTGESTELD VOOR RICINUSZAAD VAN ONDERVERDELING 12.01 B VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ;

OVERWEGENDE DAT BIJ DE VASTSTELLING VAN DEZE PRIJS ZOWEL REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE DOELEINDEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ALS MET DE BIJDRAGE DIE DE GEMEENSCHAP VOOR EEN HARMONISCHE ONTWIKKELING VAN DE WERELDHANDEL WIL LEVEREN ; DAT HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID MET NAME TEN DOEL HEEFT , DE LANDBOUWBEVOLKING EEN REDELIJKE LEVENSSTANDAARD TE GARANDEREN , DE VOORZIENING VEILIG TE STELLEN EN REDELIJKE CONSUMENTENPRIJZEN TE WAARBORGEN ;

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 1 , LID 1 , DERDE ALINEA , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2874/77 MEER IN HET BIJZONDER WORDT BEPAALD , DAT DEZE PRIJS OP EEN VOOR DE PRODUCENTEN REDELIJK NIVEAU DIENT TE WORDEN VASTGESTELD , MET INACHTNEMING VAN DE NOODZAKELIJKE VOORZIENING VAN DE GEMEENSCHAP ; DAT HET IN DIT VERBAND DIENSTIG IS EEN EVENWICHTIGE VERHOUDING TE BEHOUDEN TUSSEN DEZE PRIJS EN DE PRIJS DIE DOOR DE PRODUCENTEN KAN WORDEN VERKREGEN IN GEVAL VAN VERVANGENDE CULTURES , MET NAME DIE VAN ANDERE OLIEHOUDENDE ZADEN ;

OVERWEGENDE DAT DE STREEFPRIJS MOET WORDEN VASTGESTELD VOOR EEN STANDAARDKWALITEIT ; DAT BIJ DE BEPALING VAN DEZE STANDAARDKWALITEIT REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE GEMIDDELDE KWALITEIT VAN HET IN DE GEMEENSCHAP GEOOGSTE PRODUKT ; DAT DE VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1979/1980 OMSCHREVEN STANDAARDKWALITEIT AAN DEZE EIS VOLDOET EN DERHALVE OOK VOOR HET VOLGENDE VERKOOPSEIZOEN KAN WORDEN AANGEHOUDEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1980/1981 WORDT DE STREEFPRIJS VOOR RICINUSZAAD VASTGESTELD OP 54,37 ECU PER 100 KILOGRAM .

ARTIKEL 2

DE IN ARTIKEL 1 VERMELDE PRIJS GELDT VOOR BONEN :

- ONVERPAKT , VAN GEZONDE HANDELSKWALITEIT ,

EN

- MET 2 % ONZUIVERHEDEN EN , VOOR BONEN IN ONGEZUIVERDE STAAT , EEN VOCHTGEHALTE VAN 14 % EN EEN OLIEGEHALTE VAN 45 % .

ARTIKEL 3

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE LUXEMBURG , 30 JUNI 1980 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

V . BALZAMO