Home

Verordening (EEG) nr. 1892/80 van de Commissie van 14 juli 1980 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Benelux van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Verordening (EEG) nr. 1892/80 van de Commissie van 14 juli 1980 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Benelux van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Verordening (EEG) nr. 1892/80 van de Commissie van 14 juli 1980 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Benelux van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. L 184 van 17/07/1980 blz. 0040 - 0041
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 11 Deel 20 blz. 0003


+++++

( 1 ) PB NR . L 345 VAN 31 . 12 . 1979 , BLZ . 1 .

VERORDENING ( EEG ) NR . 1892/80 VAN DE COMMISSIE VAN 14 JULI 1980 BETREFFENDE DE REGELING VAN TOEPASSING OP DE INVOER IN DE BENELUX VAN BEPAALDE TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE VOLKSREPUBLIEK CHINA

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GEZIEN VERORDENING ( EEG ) NR . 3061/79 VAN DE RAAD VAN 20 DECEMBER 1979 BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN TOEPASSING OP DE INVOER VAN BEPAALDE TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE VOLKSREPUBLIEK CHINA ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 11 , LEDEN 4 EN 5 ,

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 11 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 3061/79 DE VOORWAARDEN VOOR DE INSTELLING VAN KWANTITATIEVE MAXIMA WORDEN INGESTELD ; DAT DE INVOER IN DE BENELUX VAN PARKA'S ( CATEGORIE 21 ) VAN OORSPRONG UIT CHINA HET IN LID 3 VAN GENOEMD ARTIKEL BEDOELDE NIVEAU HEEFT OVERSCHREDEN ;

OVERWEGENDE DAT OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 11 , LID 5 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 3061/79 OP 7 JULI 1980 AAN CHINA EEN VERZOEK OM OVERLEG TER KENNIS IS GEBRACHT ; DAT DE BETROKKEN PRODUKTEN , IN AFWACHTING VAN DE RESULTATEN VAN HET ALDUS INGELEIDE OVERLEG , VOORLOPIG ONDERWORPEN ZIJN AAN EEN KWANTITATIEF MAXIMUM ;

OVERWEGENDE DAT DE BETROKKEN PRODUKTEN , DIE TUSSEN 1 JANUARI 1980 EN DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING UIT CHINA ZIJN UITGEVOERD , IN MINDERING MOETEN WORDEN GEBRACHT OP HET INGESTELDE KWANTITATIEVE MAXIMUM ;

OVERWEGENDE DAT DIT KWANTITATIEVE MAXIMUM GEEN BELEMMERING VORMT VOOR DE INVOER VAN DE ONDER DIT MAXIMUM VALLENDE PRODUKTEN DIE VOOR DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING UIT CHINA ZIJN VERZONDEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

DE INVOER IN DE BENELUX VAN DE PRODUKTEN VAN DE IN DE BIJLAGE GENOEMDE CATEGORIE , VAN OORSPRONG UIT CHINA , IS ONDERWORPEN AAN HET KWANTITATIEVE MAXIMUM ALS NEERGELEGD IN DEZELFDE BIJLAGE , ZULKS ONDER VOORBEHOUD VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 2 .

ARTIKEL 2

1 . ER WORDT OVERGEGAAN TOT HET IN HET VRIJE VERKEER BRENGEN VAN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PRODUKTEN DIE VOOR DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING UIT CHINA NAAR DE BENELUX ZIJN VERZONDEN EN DIE NOG NIET IN HET VRIJE VERKEER ZIJN GEBRACHT , ZULKS OP VOORWAARDE DAT EEN INSCHEPINGSCERTIFICAAT WORDT OVERGELEGD WAARUIT BLIJKT DAT DE VERZENDING WERKELIJK VOOR DIE DATUM HEEFT PLAATSGEVONDEN .

2 . ALLE HOEVEELHEDEN PRODUKTEN DIE OP OF NA 1 JANUARI 1980 UIT CHINA ZIJN VERZONDEN EN IN HET VRIJE VERKEER ZIJN GEBRACHT , WORDEN IN MINDERING GEBRACHT OP HET VASTGESTELDE KWANTITATIEVE MAXIMUM . DIT VOORLOPIGE KWANTITATIEVE MAXIMUM VORMT ECHTER GEEN BELEMMERING VOOR DE INVOER VAN DE ONDER DIT MAXIMUM VALLENDE DOCH VOOR DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DEZE VERORDENING VERZONDEN PRODUKTEN .

ARTIKEL 3

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING TOT DE INWERKINGTREDING VAN EEN DEFINITIEVE VERORDENING DIE NA BEEINDIGING VAN HET INGESTELDE OVERLEG WORDT AANGENOMEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 14 JULI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER

BIJLAGE : ZIE PB .