Home

Verordening (EEG) nr. 1932/80 van de Commissie van 18 juli 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten voor borstel- en bezemstelen, van hout, van post 44.25 ex B, van oorsprong uit de ontwikkelingslanden ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad tariefpreferenties werden geopend

Verordening (EEG) nr. 1932/80 van de Commissie van 18 juli 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten voor borstel- en bezemstelen, van hout, van post 44.25 ex B, van oorsprong uit de ontwikkelingslanden ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad tariefpreferenties werden geopend

Verordening (EEG) nr. 1932/80 van de Commissie van 18 juli 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten voor borstel- en bezemstelen, van hout, van post 44.25 ex B, van oorsprong uit de ontwikkelingslanden ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2789/79 van de Raad tariefpreferenties werden geopend

Publicatieblad Nr. L 186 van 19/07/1980 blz. 0041


+++++

( 1 ) PB NR . L 328 VAN 24 . 12 . 1979 , BLZ . 25 .

VERORDENING ( EEG ) NR . 1932/80 VAN DE COMMISSIE VAN 18 JULI 1980 HOUDENDE WEDERINSTELLING VAN DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR BORSTEL - EN BEZEMSTELEN , VAN HOUT , VAN POST 44.25 EX B , VAN OORSPRONG UIT DE ONTWIKKELINGSLANDEN TEN BEHOEVE WAARVAN BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD TARIEFPREFERENTIES WERDEN GEOPEND

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD VAN 10 DECEMBER 1979 BETREFFENDE DE OPENING VAN TARIEFPREFERENTIES VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN ( 1 ) , MET NAME OP ARTIKEL 4 , LID 2 ,

OVERWEGENDE DAT DE SCHORSING VAN DE INVOERRECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 1 , LID 3 , VAN GENOEMDE VERORDENING VOOR ELKE CATEGORIE VAN PRODUKTEN , MET UITZONDERING VAN BEPAALDE PRODUKTEN WAARVAN HET PLAFOND OP DE IN BIJLAGE A VAN DE BETROKKEN VERORDENING AANGEGEVEN WAARDEN IS VASTGESTELD , WORDT TOEGESTAAN TOT EEN COMMUNAUTAIR PLAFOND , UITGEDRUKT IN EUROPESE REKENEENHEDEN , DAT GELIJK IS AAN HET BEDRAG VOORTVLOEIENDE UIT DE SOM VAN , ENERZIJDS , DE WAARDE VAN DE CIF-INVOER IN DE GEMEENSCHAP IN 1977 VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT DE DOOR DEZE REGELING BEGUNSTIGDE LANDEN EN GEBIEDEN , MET UITZONDERING VAN DIE WAARVOOR REEDS ANDERE DOOR DE GEMEENSCHAP TOEGEKENDE PREFERENTIELE TARIEFSTELSELS GELDEN , EN , ANDERZIJDS , 5 % VAN DE WAARDE VAN DE CIF-INVOER IN 1977 UIT ANDERE LANDEN , ALSMEDE UIT DIE LANDEN EN GEBIEDEN WAARVOOR GENOEMDE STELSELS REEDS GELDEN ; DAT IN GEEN GEVAL HET BEDRAG VOORTVLOEIENDE UIT HET BEDRAG VAN DEZE SOM EVENWEL HOGER MAG ZIJN DAN 110 TOT 115 % VAN HET PLAFOND DAT VASTGESTELD WAS VOOR HET JAAR 1979 ; DAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 , LEDEN 1 EN 3 , VAN GENOEMDE VERORDENING DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN OP ELK MOMENT WEER KAN WORDEN INGESTELD BIJ DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ALLE LANDEN EN GEBIEDEN , MET UITZONDERING VAN DE LANDEN DIE IN BIJLAGE C VAN DEZELFDE VERORDENING ZIJN OPGENOMEN ZODRA HET BOVENVERMELDE PLAFOND OP HET VLAK VAN DE GEMEENSCHAP WORDT BEREIKT ;

OVERWEGENDE DAT VOOR BORSTEL - EN BEZEMSTELEN , VAN HOUT , HET PLAFOND VOLGENS DE OP BOVENAANGEHAALDE BASIS UITGEVOERDE BEREKENINGEN 1 222 000 EUROPESE REKENEENHEDEN BEDRAAGT ; DAT OP 15 JULI 1980 DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN GENOEMDE PRODUKTEN , VAN OORSPRONG UIT DE LANDEN EN GEBIEDEN WAARVOOR DE TARIEFPREFERENTIES GELDEN , DOOR AFBOEKING HET BOVENVERMELDE PLAFOND HEEFT BEREIKT ; DAT DERHALVE , GEZIEN DE DOELSTELLING VAN GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 DIE HET IN ACHT NEMEN VAN EEN PLAFOND VOORSCHRIJFT , WEDERINSTELLING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN GEBODEN IS ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

MET INGANG VAN 22 JULI 1980 WORDT DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN , GESCHORST KRACHTENS VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 VAN DE RAAD , WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE HIERNA VERMELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ALLE BEGUNSTIGDE LANDEN EN GEBIEDEN MET UITZONDERING VAN DE LANDEN DIE IN BIJLAGE C VAN GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 2789/79 ZIJN OPGENOMEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF * OMSCHRIJVING

44.25 EX B * BORSTEL - EN BEZEMSTELEN , VAN HOUT

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 18 JULI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE