Home

Verordening (EEG) nr. 2016/80 van de Commissie van 28 juli 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op dassen, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, van synthetische of van kunstmatige textielvezels, van de categorie van produkten nr. 85 (codenummer 0850) van oorsprong uit Hong-Kong, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 2894/79 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 2016/80 van de Commissie van 28 juli 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op dassen, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, van synthetische of van kunstmatige textielvezels, van de categorie van produkten nr. 85 (codenummer 0850) van oorsprong uit Hong-Kong, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 2894/79 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 2016/80 van de Commissie van 28 juli 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op dassen, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, van synthetische of van kunstmatige textielvezels, van de categorie van produkten nr. 85 (codenummer 0850) van oorsprong uit Hong-Kong, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 2894/79 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 196 van 30/07/1980 blz. 0028 - 0029


+++++

( 1 ) PB NR . L 332 VAN 27 . 12 . 1979 , BLZ . 1 .

VERORDENING ( EEG ) NR . 2016/80 VAN DE COMMISSIE VAN 28 JULI 1980 HOUDENDE WEDERINSTELLING VAN DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN VAN TOEPASSING OP DASSEN , ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK , VAN WOL , VAN KATOEN , VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS , VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 85 ( CODENUMMER 0850 ) VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG , WAARVOOR DE ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES GELDEN ALS BEPAALD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2894/79 VAN DE RAAD

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2894/79 VAN DE RAAD VAN 10 DECEMBER 1979 BETREFFENDE DE OPENING , DE VERDELING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN COMMUNAUTAIRE TARIEFPREFERENTIES VOOR TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN EN -GEBIEDEN ( 1 ) , MET NAME OP ARTIKEL 5 ,

OVERWEGENDE DAT DE SCHORSING VAN DE INVOERRECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING VOOR ELKE CATEGORIE VAN PRODUKTEN WORDT TOEGESTAAN BINNEN DE GRENS VAN EEN COMMUNAUTAIR PLAFOND , DAT IN KOLOM ( 6 ) IN HAAR BIJLAGE B WORDT VASTGESTELD NAAST ELK VAN BEGUNSTIGDE LANDEN EN GEBIEDEN DIE IN KOLOM ( 5 ) VAN DEZELFDE BIJLAGE WORDEN GENOEMD ; DAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN BIJ INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT EEN VAN DE GENOEMDE LANDEN OF GEBIEDEN , OP ELK MOMENT OPNIEUW KAN WORDEN INGESTELD ZODRA HET BETROKKEN PLAFOND OP HET VLAK VAN DE GEMEENSCHAP WORDT BEREIKT ;

OVERWEGENDE DAT VOOR DASSEN , ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK , VAN WOL , VAN KATOEN , VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS , VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 85, HET PLAFOND 1 TON BEDRAAGT ; DAT OP 7 JULI 1980 DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DASSEN , ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK , VAN WOL , VAN KATOEN , VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS , VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 85 , VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG , WAARVOOR DE TARIEFPREFERENTIES GELDEN , DOOR AFBOEKING HET BETROKKEN PLAFOND HEEFT BEREIKT ; DAT DERHALVE , GEZIEN DE DOELSTELLING VAN GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 2894/79 DIE HET IN ACHT NEMEN VAN EEN PLAFOND VOORSCHRIJFT , WEDERINSTELLING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN TEN AANZIEN VAN HONG-KONG GEBODEN IS ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

MET INGANG VAN 2 AUGUSTUS 1980 WORDT DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN , GESCHORST KRACHTENS VERORDENING ( EEG ) NR . 2894/79 VAN DE RAAD , WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE HIERNA VERMELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT HONG-KONG :

CODENUMMER * CATEGORIE * NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF * NIMEXE-CODE 1980 * OMSCHRIJVING

* ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 )

08.50 * 85 * 61.07 * * DASSEN :

* * * 61.07-30 ; 40 ; 90 * DASSEN , ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK , VAN WOL , VAN KATOEN , VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELVEZELS

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 28 JULI 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE