Home

Verordening (EEG) nr. 2205/80 van de Commissie van 19 augustus 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten voor glutaminezuur en zouten daarvan, van post 29.23 D III, van oorsprong uit de ontwikkelingslanden ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2788/79 van de Raad tariefpreferenties werden geopend

Verordening (EEG) nr. 2205/80 van de Commissie van 19 augustus 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten voor glutaminezuur en zouten daarvan, van post 29.23 D III, van oorsprong uit de ontwikkelingslanden ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2788/79 van de Raad tariefpreferenties werden geopend

Verordening (EEG) nr. 2205/80 van de Commissie van 19 augustus 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten voor glutaminezuur en zouten daarvan, van post 29.23 D III, van oorsprong uit de ontwikkelingslanden ten behoeve waarvan bij Verordening (EEG) nr. 2788/79 van de Raad tariefpreferenties werden geopend

Publicatieblad Nr. L 220 van 21/08/1980 blz. 0011 - 0011


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2205/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 19 AUGUSTUS 1980

HOUDENDE WEDERINSTELLING VAN DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR GLUTAMINEZUUR EN ZOUTEN DAARVAN , VAN POST 29.23 D III , VAN OORSPRONG UIT DE ONTWIKKELINGSLANDEN TEN BEHOEVE WAARVAN BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2788/79 VAN DE RAAD TARIEFPREFERENTIES WERDEN GEOPEND

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2788/79 VAN DE RAAD VAN 10 DECEMBER 1979 , BETREFFENDE DE OPENING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN COMMUNAUTAIRE PREFERENTIELE TARIEFPLAFONDS VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN ( 1 ) , MET NAME OP ARTIKEL 4 , LID 2 ,

OVERWEGENDE DAT KRACHTENS ARTIKEL 1 , LID 3 , VAN GENOEMDE VERORDENING , DE SCHORSING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR ELKE CATEGORIE VAN PRODUKTEN WORDT TOEGESTAAN TOT EEN COMMUNAUTAIR PLAFOND , UITGEDRUKT IN EUROPESE REKENEENHEDEN , DAT GELIJK IS AAN DE IN BIJLAGE A VAN DE BETROKKEN VERORDENING VERMELDE BEDRAGEN ; DAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 , LID 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN OP ELK MOMENT WEER KAN WORDEN INGESTELD BIJ INVOER VAN BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ALLE LANDEN EN GEBIEDEN , MET UITZONDERING VAN DE IN BIJLAGE C VAN GENOEMDE VERORDENING BEDOELDE LANDEN , ZODRA HET BOVENVERMELDE PLAFOND OP HET VLAK VAN DE GEMEENSCHAP WORDT BEREIKT ;

OVERWEGENDE DAT VOOR GLUTAMINEZUUR EN ZOUTEN DAARVAN , HET PLAFOND VOLGENS DE OP BOVENAANGEHAALDE BASIS UITGEVOERDE BEREKENINGEN 617 000 EUROPESE REKENEENHEDEN BEDRAAGT ; DAT OP 6 AUGUSTUS 1980 DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN GENOEMDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DE LANDEN EN GEBIEDEN WAARVOOR DE TARIEFPREFERENTIES GELDEN , DOOR AFBOEKING HET BOVENVERMELDE PLAFOND HEEFT BEREIKT ; DAT DERHALVE , GEZIEN DE DOELSTELLING VAN GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 2788/79 DIE HET IN ACHT NEMEN VAN EEN PLAFOND VOORSCHRIJFT , WEDERINSTELLING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN GEBODEN IS ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

MET INGANG VAN 24 AUGUSTUS 1980 WORDT DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN , GESCHORST KRACHTENS VERORDENING ( EEG ) NR . 2788/79 VAN DE RAAD , WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE VOLGENDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ALLE BEGUNSTIGDE LANDEN EN GEBIEDEN , MET UITZONDERING VAN DIE WELKE ZIJN VERMELD IN BIJLAGE C VAN GENOEMDE VERORDENING :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*

29.23*AMINOVERBINDINGEN MET ZUURSTOFHOUDENDE GROEPEN : *

*D . AMINOZUREN : *

*III . GLUTAMINEZUUR EN ZOUTEN DAARVAN*

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 19 AGUSTUS 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 328 VAN 24 . 12 . 1979 , BLZ . 14 .