Home

Verordening (EEG) nr. 2612/80 van de Commissie van 10 oktober 1980 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Verordening (EEG) nr. 2612/80 van de Commissie van 10 oktober 1980 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Verordening (EEG) nr. 2612/80 van de Commissie van 10 oktober 1980 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Publicatieblad Nr. L 268 van 11/10/1980 blz. 0024


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2612/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 10 OKTOBER 1980

HOUDENDE WEDERINVOERING VAN DE HEFFING VAN DOUANERECHTEN TEN AANZIEN VAN DERDE LANDEN VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT JOEGOSLAVIE

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP DE INTERIMOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE SOCIALISTISCHE FEDERATIEVE REPUBLIEK JOEGOSLAVIE ( 1 ) , IN HET BIJZONDER OP PROTOCOL NR . 1 ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1662/80 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1980 TOT VASTSTELLING VAN MAXIMA EN INSTELLING VAN EEN COMMUNAUTAIR TOEZICHT OP DE INVOER VAN BEPAALDE GOEDEREN VAN OORSPRONG UIT JOEGOSLAVIE ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 1 ,

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 1 VAN VOORNOEMD PROTOCOL WORDT BEPAALD DAT DE INVOER VAN DE HIERNA GENOEMDE PRODUKTEN TEGEN EEN VERLAAGD DOUANERECHT , VOLGENS ARTIKEL 2 VAN DE INTERIMOVEREENKOMST GEBONDEN IS AAN HET NAAST IEDER PRODUKT AANGEGEVEN JAARLIJKSE MAXIMUM , WAARBOVEN DE TEN OPZICHTE VAN DERDE LANDEN GELDENDE DOUANERECHTEN WEDEROM KUNNEN WORDEN INGESTELD :

** ( IN TON ) *

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*MAXIMUM*

74.07*BUIZEN EN PIJPEN ( OOK INDIEN NIET AFGEWERKT ) EN HOLLE STAVEN , VAN KOPER*825*

OVERWEGENDE DAT DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DEZE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT JOEGOSLAVIE HET EERDER GENOEMDE MAXIMUM HEEFT BEREIKT ; DAT DE MARKTSITUATIE IN DE GEMEENSCHAP HET NOODZAKELIJK MAAKT DE DOUANERECHTEN VAN TOEPASSING TEN AANZIEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT DERDE LANDEN WEDER IN TE STELLEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

VAN 14 OKTOBER TOT 31 DECEMBER 1980 WORDT DE HEFFING VAN DE DOUANERECHTEN TEN AANZIEN VAN DERDE LANDEN WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE NAVOLGENDE PRODUKTEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*OORSPRONG*

74.07*BUIZEN EN PIJPEN ( OOK INDIEN NIET AFGEWERKT ) EN HOLLE STAVEN VAN KOPER*JOEGOSLAVIE*

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 10 OKTOBER 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 130 VAN 27 . 5 . 1980 , BLZ . 2 .

( 2 ) PB NR . L 164 VAN 27 . 6 . 1980 , BLZ . 3 .