Home

Verordening (EEG) nr. 2753/80 van de Commissie van 28 oktober 1980 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2325/80 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het wijnoogstjaar 1979/1980 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten, alsmede van de Verordeningen (EEG) nr. 2187/79 en (EEG) nr. 2281/79 met betrekking tot de hoeveelheid tafelwijn waarvoor in het kader van de aanvullende maatregelen leveringscontracten kunnen worden gesloten

Verordening (EEG) nr. 2753/80 van de Commissie van 28 oktober 1980 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2325/80 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het wijnoogstjaar 1979/1980 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten, alsmede van de Verordeningen (EEG) nr. 2187/79 en (EEG) nr. 2281/79 met betrekking tot de hoeveelheid tafelwijn waarvoor in het kader van de aanvullende maatregelen leveringscontracten kunnen worden gesloten

Verordening (EEG) nr. 2753/80 van de Commissie van 28 oktober 1980 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2325/80 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het wijnoogstjaar 1979/1980 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten, alsmede van de Verordeningen (EEG) nr. 2187/79 en (EEG) nr. 2281/79 met betrekking tot de hoeveelheid tafelwijn waarvoor in het kader van de aanvullende maatregelen leveringscontracten kunnen worden gesloten

Publicatieblad Nr. L 284 van 29/10/1980 blz. 0030 - 0031
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 31 blz. 0125


VERORDENING (EEG) Nr. 2753/80 VAN DE COMMISSIE van 28 oktober 1980 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2325/80 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die voor het wijnoogstjaar 1979/1980 langlopende opslagcontracten voor tafelwijn hebben gesloten, alsmede van de Verordeningen (EEG) nr. 2187/79 en (EEG) nr. 2281/79 met betrekking tot de hoeveelheid tafelwijn waarvoor in het kader van de aanvullende maatregelen leveringscontracten kunnen worden gesloten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1990/80 (2), en met name op artikel 12, lid 4,

Overwegende dat in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2325/80 van de Commissie (3) is bepaald dat in het kader van de aanvullende maatregelen ten behoeve van degenen die langlopende opslagcontracten hebben gesloten, op bepaalde voorwaarden andere wijn mag worden gedistilleerd dan die waarvoor de contracten zijn gesloten ; dat twijfel is gerezen ten aanzien van de wijze waarop moet worden berekend of de hoeveelheid tafelwijn waarvoor een opslagcontract is gesloten gelijkwaardig is aan de hoeveelheid tafelwijn die ter vervanging kan worden gedistilleerd ; dat dient te worden bepaald dat volgens voornoemd artikel 3, lid 2, die gelijkwaardigheid moet bestaan tussen de hoeveelheid tafelwijn waarvoor een opslagcontract is gesloten en die voldoet aan het percentage waarvoor distillatie is toegestaan, enerzijds, en de hoeveelheid wijn van dezelfde soort waarvoor het leveringscontract wordt gesloten, anderzijds;

Overwegende dat gelijksoortige moeilijkheden zich hebben voorgedaan bij de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2187/79 (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2847/79 (5), en van Verordening (EEG) nr. 2281/79 (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2847/79 ; dat zulks dient te worden verholpen en dat daartoe die twee verordeningen dienen te worden gewijzigd in dezelfde zin als aangegeven voor Verordening (EEG) nr. 2325/80;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2187/79 wordt gelezen:

"3. Wanneer overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2186/79 andere wijn dan die waarvoor een opslagcontract is gesloten, wordt gedistilleerd, mag de hoeveelheid wijn waarvoor het leveringscontract wordt gesloten, groter zijn dan de hoeveelheid wijn waarvoor een opslagcontract is gesloten, op voorwaarde dat de totale hoeveelheid alcohol in de te distilleren wijn niet groter is dan de hoeveelheid aanwezig in de hoeveelheid wijn waarvoor een opslagcontract is gesloten en die mag worden gedistilleerd.".

Artikel 2

Artikel 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2281/79 wordt gelezen:

"Wanneer overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2186/79 andere wijn dan die waarvoor een opslagcontract is gesloten, wordt gedistilleerd, mag de hoeveelheid wijn waarvoor het leveringscontract wordt gesloten, groter zijn dan de hoeveelheid wijn waarvoor een opslagcontract is gesloten, op voorwaarde dat de totale hoeveelheid alcohol in de te distilleren wijn niet groter is dan de hoeveelheid aanwezig in de hoeveelheid wijn waarvoor een opslagcontract is gesloten en die mag worden gedistilleerd.".

Artikel 3

Artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2325/80 wordt gelezen:

"2. Distillatie mag plaatsvinden - of wel voor wijn waarvoor een langlopend opslagcontract is gesloten,

- of wel voor andere wijn van dezelfde soort geproduceerd door degene die het opslagcontract heeft gesloten.

(1) PB nr. L 54 van 5.3.1979, blz. 1. (2) PB nr. L 195 van 29.7.1980, blz. 6. (3) PB nr. L 234 van 5.9.1980, blz. 17. (4) PB nr. L 252 van 6.10.1979, blz. 14. (5) PB nr. L 322 van 18.12.1979, blz. 15. (6) PB nr. L 262 van 18.10.1979, blz. 22. In het in het tweede streepje bedoelde geval mag de hoeveelheid wijn waarvoor het in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 343/79 bedoelde contract wordt gesloten, groter zijn dan de hoeveelheid waarvoor een opslagcontract is gesloten en die voldoet aan het in artikel 2, lid 2, sub a), bedoelde percentage, op voorwaarde dat het effectief alcoholgehalte van de te distilleren wijn niet lager is dan 10 % vol en de totale hoeveelheid alcohol in deze wijn niet groter is dan de hoeveelheid aanwezig in de hoeveelheid wijn waarvoor een opslagcontract is gesloten en die mag worden gedistilleerd.".

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing met ingang van 16 september 1979.

Artikel 3 is van toepassing met ingang van 16 september 1980.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 1980.

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter