Home

Verordening (EEG) nr. 3062/80 van de Raad van 25 november 1980 betreffende de sluiting van de visserij-overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Spanje

Verordening (EEG) nr. 3062/80 van de Raad van 25 november 1980 betreffende de sluiting van de visserij-overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Spanje

Verordening (EEG) nr. 3062/80 van de Raad van 25 november 1980 betreffende de sluiting van de visserij-overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Spanje

Publicatieblad Nr. L 322 van 28/11/1980 blz. 0003 - 0003
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 04 Deel 2 blz. 0022
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 04 Deel 1 blz. 0150
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 04 Deel 1 blz. 0150


VERORDENING (EEG) Nr. 3062/80 VAN DE RAAD van 25 november 1980 betreffende de sluiting van de visserij-overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Spanje

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat de Raad in zijn Resolutie van 3 november 1976 inzake bepaalde externe aspecten van het instellen van een visserijzone van 200 mijl in de Gemeenschap met ingang van 1 januari 1977, heeft besloten dat voor de exploitatie van de visbestanden in deze zone door vissersvaartuigen van derde landen de bepalingen zullen gelden van de tussen de Gemeenschap en de betrokken derde landen gesloten overeenkomsten en dat door de Gemeenschap passende overeenkomsten moeten worden gesloten om te waarborgen dat de vissers uit de Gemeenschap visrechten verkrijgen, respectievelijk behouden in de wateren van derde landen;

Overwegende dat het derhalve dienstig is de visserij-overeenkomst tussen de Gemeenschap en Spanje goed te keuren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De visserij-overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Spanje wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving bedoeld in artikel 12 van de overeenkomst (2).

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 november 1980.

Voor de Raad

De Voorzitter

Colette FLESCH

(1) PB nr. C 175 van 14.7.1980, blz. 71. (2) De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het Secretariaat-generaal van de Raad in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt.

VISSERIJ-OVEREENKOMST tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van Spanje

DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, hierna te noemen "de Gemeenschap",

EN DE REGERING VAN SPANJE,

VERWIJZEND naar de nauwe betrekkingen tussen de Gemeenschap en Spanje,

GEZIEN hun gemeenschappelijk verlangen om de instandhouding en het rationele beheer van de visbestanden in de langs hun kusten gelegen wateren te waarborgen,

MET INACHTNEMING van de werkzaamheden van de Derde Conferentie van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht,

BEVESTIGEND dat de beginselen van het internationale recht in acht moeten worden genomen bij de uitbreiding door kuststaten van de gebieden waarin de biologische rijkdommen onder hun jurisdictie vallen en bij de uitoefening binnen deze gebieden van hun soevereine rechten inzake de exploratie, de exploitatie, de instandhouding en het beheer van deze rijkdommen,

GELET op het feit dat de Gemeenschap besloten heeft dat de grenzen van de visserijzones van haar Lid-Staten, hierna te noemen "visserijzones van de Gemeenschap", zich uitstrekken tot 200 zeemijl langs de kusten van de Noordatlantische Oceaan, de Noordzee, het Skagerrak, het Kattegat en de Oostzee, met dien verstande dat het vissen binnen deze grenzen onder het gemeenschappelijk visserij-beleid van de Gemeenschap valt en dat een soortgelijke maatregel ook nog kan worden getroffen voor de andere visserijzones, inzonderheid voor de Middellandse Zee,

REKENING HOUDENDE met het feit dat Spanje met ingang van 15 maart 1978 een economische zone heeft ingesteld die zich uitstrekt tot 200 zeemijl langs de Atlantische kust en waarin Spanje zijn soevereine rechten uitoefent met het oog op de exploratie, de exploitatie, de instandhouding en het beheer van de visbestanden, en dat een soortgelijke maatregel ook nog kan worden getroffen voor de Middellandse Zee,

VERLANGENDE de beginselen en de regels vast te stellen die zullen gelden ten aanzien van hun onderlinge betrekkingen op visserijgebied,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

1. Deze overeenkomst heeft ten doel de beginselen en de regels vast te stellen die zullen gelden ten aanzien van de uitoefening van de visserij door de vaartuigen van de ene partij in de visserijzones die vallen onder de jurisdictie van de andere partij.

2. Deze overeenkomst heeft evenwel geen invloed op de visserij die wederkerig wordt uitgeoefend in "la Bidassoa" en de baai van "le Figuier" door de vissers uit de betrokken gebieden, zoals bepaald bij de overeenkomst van 14 juli 1959 tussen Spanje en Frankrijk.

Artikel 2

Elke partij verleent de vissersvaartuigen van de andere partij, overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen, toegang tot de visserijzone die onder haar jurisdictie valt.

Artikel 3

1. Elke partij bepaalt jaarlijks voor de visserijzone die onder haar jurisdictie valt, behoudens aanpassing bij onvoorziene omstandigheden en rekening houdende met de eisen inzake een rationeel beheer van de biologische rijkdommen: a) de totale vangst die wordt toegestaan voor afzonderlijke bestanden of groepen bestanden, met inachtneming van het meest betrouwbare wetenschappelijke materiaal waarover zij beschikt, de onderlinge afhankelijkheid van de bestanden, de werkzaamheden van desbetreffende internationale organisaties en alle andere relevante factoren;

b) na onderling overleg, de hoeveelheid die door de vaartuigen van de andere partij mag worden gevangen en de gebieden waarin deze hoeveelheid mag worden gevangen. Beide partijen streven naar een bevredigend evenwicht tussen de vangstmogelijkheden van de ene partij in de visserijzone die onder de jurisdictie van de andere partij valt.

Bij het vaststellen van deze mogelijkheden houdt elke partij rekening met: i) het belang van de instandhouding van de traditionele kenmerken van de visserij in de kustgebieden aan de grenzen;

ii) de noodzaak de moeilijkheden voor de partij waarvan de vangstmogelijkheden bij de totstandbrenging van bovengenoemd evenwicht kunnen teruglopen, zoveel mogelijk te beperken;

iii) alle andere relevante factoren.

2. Elke partij kan alle andere maatregelen treffen met het oog op de instandhouding en het rationele beheer van de bestanden in de visserijzone die onder haar jurisdictie valt. De maatregelen die aldus worden getroffen na de jaarlijkse vaststelling van de vangstmogelijkheden van de andere partij mogen niet van dien aard zijn dat zij de daadwerkelijke uitoefening van de visserij in gevaar brengen.

Artikel 4

Elke partij kan besluiten dat de visserij in de visserijzone die onder haar jurisdictie valt door vaartuigen van de andere partij uitsluitend mag worden uitgeoefend indien daarvoor een vergunning is afgegeven.

De bevoegde autoriteiten van elke partij geven aan de andere partij kennis van de naam, het registratienummer en andere relevante kenmerken van de vissersvaartuigen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd om in de visserijzone van de andere partij te vissen. Deze bepaling geldt eveneens voor elk vaartuig dat een vissersvaartuig moet helpen of bijstaan bij de uitvoering van taken die rechtstreeks verband houden met de visserij-activiteit van dit vaartuig. De andere partij geeft vergunningen af naar gelang van de vangstmogelijkheden die zijn verleend overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 1, sub b).

Artikel 5

Vissersvaartuigen van een partij, die vissen in de visserijzone die onder de jurisdictie van de andere partij valt, houden zich aan de maatregelen inzake instandhouding en toezicht en aan de andere bepalingen met betrekking tot de visserij in die zone. Van nieuwe maatregelen, voorwaarden of bepalingen wordt naar behoren vooraf kennis gegeven.

Artikel 6

Elke partij neemt de nodige maatregelen om te waarborgen dat haar vissersvaartuigen zich houden aan de bepalingen van deze overeenkomst en aan de andere daarmee verband houdende maatregelen.

Artikel 7

Elke partij kan overeenkomstig het internationale recht binnen de visserijzone die onder haar jurisdictie valt maatregelen treffen om te waarborgen dat vaartuigen van de andere partij zich aan de bepalingen van deze overeenkomst houden.

Artikel 8

De partijen verbinden zich tot samenwerking om een passend beheer en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee te waarborgen en het in dit verband vereiste wetenschappelijk onderzoek te vergemakkelijken, in het bijzonder ten aanzien van: a) visbestanden binnen de visserijzones die onder de jurisdictie van beide partijen vallen ten einde zoveel mogelijk te komen tot harmonisatie van de maatregelen tot regeling van het vissen op deze bestanden;

b) visbestanden van gemeenschappelijk belang binnen de visserijzones die onder de jurisdictie van beide partijen vallen en in de aangrenzende zones.

Artikel 9

De partijen komen overeen overleg te plegen inzake vraagstukken betreffende de toepassing en de goede werking van deze overeenkomst of bij geschillen over de uitleg of de toepassing van deze overeenkomst.

Artikel 10

Geen enkele bepaling uit deze overeenkomst doet afbreuk aan of loopt vooruit op de standpunten van de partijen met betrekking tot de vraagstukken inzake het zeerecht.

Artikel 11

Deze overeenkomst is van toepassing op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap onder de in dat Verdrag gestelde voorwaarden van toepassing is, enerzijds, en op het grondgebied van Spanje, anderzijds.

Artikel 12

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de partijen elkaar ervan kennis geven dat de hiertoe vereiste procedures zijn voltooid. In afwachting van de inwerkingtreding wordt zij voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening.

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van vijf jaar ingaande op de datum van inwerkingtreding. Indien de overeenkomst niet door een der partijen wordt beëindigd door opzegging ten minste zes maanden vóór het verstrijken van deze periode, blijft zij van kracht voor telkens een periode van vijf jaar, tenzij ten minste zes maanden vóór het verstrijken van een periode kennisgeving van opzegging wordt gedaan.

Artikel 13

De partijen komen overeen deze overeenkomt aan een onderzoek te onderwerpen na afloop van de onderhandelingen over een multilateraal verdrag, die worden gevoerd in het kader van de Derde Conferentie van de Verenigde Naties inzake het Zeerecht.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april nitten hundrede og firs i to eksemplarer på dansk, engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, tysk og spansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April neunzehnhundertachtzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year one thousand nine hundred and eighty, in duplicate in the Danish, Dutch, English, French, German, Italian and Spanish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Bruxelles, le quinze avril mil neuf cent quatre-vingts, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et espagnole, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Bruxelles, il quindici aprile millenovecentoottanta in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnuola, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Gedaan te Brussel, op vijftien april negentienhonderd tachtig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse en de Spaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Hecho en Bruselas a quinze de abril de mil novecientos ochenta en dos ejemplares en lengua española, alemana, danesa, francesa, inglesa, italiana y neerlandesa, dando fe cada uno de estos textos.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber,

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità europee,

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas, >PIC FILE= "T0016458">

For regeringen for Spanien,

Für die Regierung von Spanien,

For the Government of Spain,

Pour le gouvernement de l'Espagne,

Per il governo di Spagna,

Voor de Regering van Spanje,

En nombre del Gobierno de España, >PIC FILE= "T0016459">