Home

Verordening (EEG) nr. 3104/80 van de Commissie van 28 november 1980 tot negende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1393/76 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen

Verordening (EEG) nr. 3104/80 van de Commissie van 28 november 1980 tot negende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1393/76 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen

Verordening (EEG) nr. 3104/80 van de Commissie van 28 november 1980 tot negende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1393/76 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen

Publicatieblad Nr. L 324 van 29/11/1980 blz. 0063 - 0063
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 12 blz. 0199
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 31 blz. 0222
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 12 blz. 0199
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 19 blz. 0227
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 19 blz. 0227


VERORDENING (EEG) Nr. 3104/80 VAN DE COMMISSIE van 28 november 1980 tot negende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1393/76 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2930/80 (2), en met name op artikel 18, lid 7,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (4), en met name op artikel 3,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat voor ingevoerde likeurwijn krachtens artikel 1 bis van Verordening (EEG) nr. 1393/76 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1581/80 (6), bijzondere koersen worden gebruikt voor de omrekening in nationale munteenheid van de referentieprijzen franco grens; dat evenwel in ditzelfde artikel is bepaald dat de referentieprijzen franco grens voor likeurwijn van oorsprong uit Cyprus en in het land van produktie "Cyprus Sherry" genoemd, met behulp van de representatieve koers in nationale munteenheid worden omgerekend;

Overwegende enerzijds dat een bijzondere regeling is vastgesteld voor "Cyprus Sherry" genoemde likeurwijn, waarbij rekening werd gehouden met het feit dat deze wijn slechts in twee Lid-Staten kan worden verkocht als gevolg van de bijzondere economische situatie hiervan; dat anderzijds de ontwikkeling van bepaalde munteenheden het gevaar inhoudt dat de problemen bij de afzet nog zullen toenemen; dat derhalve voor deze likeurwijn de bijzondere koersen moeten worden gebruikt voor de omrekening van de referentieprijs franco grens in nationale munteenheid;

Overwegende dat om redenen van administratieve vereenvoudiging de vaststelling van de bijzondere koersen door een afzonderlijke verordening moet plaatsvinden, in plaats van door een wijziging van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 1393/76 bij iedere vaststelling;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1393/76 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 bis, lid 1, wordt als volgt gelezen:

"Artikel 1 bis

1. In afwijking van artikel 2 van Verordening nr. 129 moet voor de omrekening in nationale munteenheid van referentieprijzen franco grens voor likeurwijn in de zin van Aanvullende Aantekening 4, onder c), van Hoofdstuk 22 van het gemeenschappelijk douanetarief de in lid 2 en lid 3 bedoelde bijzondere koers worden gebruikt.".

2. Artikel 1 bis, lid 4, tweede alinea wordt geschrapt.

3. Bijlage III wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 december 1980.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 november 1980.

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 54 van 5. 3. 1979, blz. 1.(2) PB nr. L 305 van 14. 11. 1980, blz. 1.(3) PB nr. 106 van 30. 10. 1962, blz. 1553/62.(4) PB nr. L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1.(5) PB nr. L 157 van 18. 6. 1976, blz. 20.(6) PB nr. L 158 van 25. 6. 1980, blz. 12.