Home

Verordening (EEG) nr. 3265/80 van de Commissie van 16 december 1980 inzake een bijzondere verkoop van voor uitvoer naar Polen bestemde boter in het bezit van het Duitse interventiebureau en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2044/75 en (EEG) nr. 1687/76

Verordening (EEG) nr. 3265/80 van de Commissie van 16 december 1980 inzake een bijzondere verkoop van voor uitvoer naar Polen bestemde boter in het bezit van het Duitse interventiebureau en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2044/75 en (EEG) nr. 1687/76

Verordening (EEG) nr. 3265/80 van de Commissie van 16 december 1980 inzake een bijzondere verkoop van voor uitvoer naar Polen bestemde boter in het bezit van het Duitse interventiebureau en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2044/75 en (EEG) nr. 1687/76

Publicatieblad Nr. L 342 van 17/12/1980 blz. 0028 - 0030
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 32 blz. 0035


++++

( 1 ) PB NR . L 148 VAN 28 . 6 . 1968 , BLZ . 13 .

( 2 ) PB NR . L 204 VAN 28 . 7 . 1978 , BLZ . 6 .

( 3 ) PB NR . L 169 VAN 18 . 7 . 1968 , BLZ . 1 .

( 4 ) PB NR . L 161 VAN 29 . 6 . 1977 , BLZ . 13 .

( 5 ) PB NR . L 106 VAN 12 . 5 . 1971 , BLZ . 1 .

( 6 ) PB NR . L 190 VAN 14 . 7 . 1976 , BLZ . 1 .

( 7 ) PB NR . L 274 VAN 18 . 10 . 1980 , BLZ . 14 .

( 8 ) PB NR . L 213 VAN 11 . 8 . 1975 , BLZ . 15 .

( 9 ) PB NR . L 329 VAN 5 . 12 . 1980 , BLZ . 20 .

( 23 ) PB NR . L 342 VAN 17 . 12 . 1980 , BLZ . 28 . "

!!VERORDENING ( EEG ) NR . 3265/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 16 DECEMBER 1980

INZAKE EEN BIJZONDERE VERKOOP VAN VOOR UITVOER NAAR POLEN BESTEMDE BOTER IN HET BEZIT VAN HET DUITSE INTERVENTIEBUREAU EN HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NR . 2044/75 EN ( EEG ) NR . 1687/76

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 804/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1761/78 ( 2 ) EN MET NAME OP ARTIKEL 6 , LID 7 , EN ARTIKEL 28 ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 985/68 VAN DE RAAD VAN 15 JULI 1968 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE INTERVENTIEMAATREGELEN OP DE MARKT VOOR BOTER EN ROOM ( 3 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1272/79 ( 4 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 7 BIS ,

OVERWEGENDE DAT DE EUROPESE RAAD IN ZIJN ZITTING VAN 1 EN 2 DECEMBER 1980 TE LUXEMBURG IS OVEREENGEKOMEN AAN POLEN FACILITEITEN TE VERLENEN VOOR DE AANKOOP VAN BOTER IN DE GEMEENSCHAP ;

OVERWEGENDE DAT IN DE GEMEENSCHAP BELANGRIJKE HOEVEELHEDEN BOTER IN OPENBARE OPSLAG LIGGEN , MET NAME BIJ HET DUITSE INTERVENTIEBUREAU ; DAT HET DE EXPORTEURS VAN DE GEMEENSCHAP MOGELIJK DIENT TE WORDEN GEMAAKT BIJ HET DUITSE INTERVENTIEBUREAU BOTER TE KOPEN VOOR UITVOER NAAR POLEN VAN EEN HOEVEELHEID VAN 10 000 TON ;

OVERWEGENDE DAT TER VEREENVOUDIGING VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURES GEEN UITVOERRESTITUTIE DIENT TE WORDEN VERLEEND VOOR DE OP GROND VAN DEZE VERORDENING UITGEVOERDE BOTER EN DAT DAAROM IN EEN ADEQUATE VERLAGING VAN DE VERKOOPPRIJS DIENT TE WORDEN VOORZIEN ; DAT ER BIJ DE VASTSTELLING VAN DIE PRIJS TROUWENS REKENING MEE WORDT GEHOUDEN DAT IN VERORDENING ( EEG ) NR . 974/71 VAN DE RAAD ( 5 ) BEDOELDE MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN NIET WORDEN TOEGEPAST ;

OVERWEGENDE DAT , OM TE WAARBORGEN DAT AAN DE BOTER GEEN ANDERE BESTEMMING WORDT GEGEVEN , VANAF DE UITSLAG VAN DE BOTER TOT DE AANKOMST IN HET BETROKKEN DERDE LAND EEN CONTROLEREGELING MOET WORDEN TOEGEPAST ; DAT NAAST DE CONTROLEVOORSCHRIFTEN VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 VAN DE COMMISSIE ( 6 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2675/80 ( 7 ) , IN VERBAND MET DE BIJZONDERE AARD VAN DE MAATREGEL BIJKOMENDE VOORWAARDEN MOETEN WORDEN VASTGESTELD ;

!!OVERWEGENDE DAT OP HET VOOR TRANSACTIE OP GROND VAN DE ONDERHAVIGE VERORDENING GEBRUIKTE UITVOERCERTIFICAAT VERMELDINGEN MOETEN WORDEN AANGEBRACHT DIE AAN DE BIJZONDERE AARD VAN DE MAATREGEL ZIJN AANGEPAST ; DAT DERHALVE ARTIKEL 2 , LID 4 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2044/75 VAN DE COMMISSIE ( 8 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3137/80 ( 9 ) , DIENOVEREENKOMSTIG MOET WORDEN AANGEPAST ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

1 . IN HET KADER VAN DE LEVERANTIE V))R 1 JULI 1981 VAN 30 000 TON BOTER DOOR DE GEMEENSCHAP AAN POLEN GAAT HET DUITSE INTERVENTIEBUREAU ONDER DE IN DEZE VERORDENING VASTGESTELDE VOORWAARDEN OVER TOT DE VERKOOP VAN BOTER DIE IS AANGEKOCHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 804/68 EN DIE VANAF 1 JANUARI 1980 IS INGESLAGEN .

2 . DE OP GROND VAN DEZE VERORDENING VERKOCHTE BOTER MOET IN ONGEWIJZIGDE STAAT EN IN DE OORSPRONKELIJKE VERPAKKING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 , BINNEN DE IN ARTIKEL 3 , LID 3 , BEDOELDE TERMIJN NAAR POLEN WORDEN UITGEVOERD .

3 . DE TOTALE HOEVEELHEID BOTER DIE KRACHTENS DEZE VERORDENING MAG WORDEN VERKOCHT , WORDT BEPERKT TOT 10 000 TON .

ARTIKEL 2

1 . DE BOTER WORDT VERKOCHT AF KOELHUIS TEGEN EEN PRIJS VAN 115 ECU PER 100 KILOGRAM .

2 . ER WORDT SLECHTS VERKOCHT :

A ) IN HOEVEELHEDEN VAN TEN MINSTE 100 TON ;

B ) AAN GEINTERESSEERDEN VAN DE GEMEENSCHAP , DIE TEN GENOEGEN VAN HET INTERVENTIEBUREAU AANTONEN , DAT DE COMPETENTE POOLSE AUTORITEITEN HEN HEBBEN BELAST MET DE LEVERANTIE VAN DE BETREFFENDE HOEVEELHEID , DOOR HET VOORLEGGEN MET NAME VAN EEN MET HEN AFGESLOTEN CONTRACT DAN WEL EEN DOOR HEN AAN HUN GEGEVEN OPDRACHT .

ARTIKEL 3

1 . DE KOPER BETAALT AAN HET INTERVENTIEBUREAU , V))R DE OVERNEMING VAN DE BOTER EN BINNEN DE IN LID 2 BEDOELDE TERMIJN , VOOR ELKE HOEVEELHEID DIE HIJ VOORNEMENS IS AF TE HALEN DE IN ARTIKEL 2 , LID 1 , BEDOELDE AANKOOPPRIJS EN STELT VOOR DIE HOEVEELHEID OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 13 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 EEN UITVOERWAARBORG DIE 205 ECU PER 100 KILOGRAM BEDRAAGT .

2 . DE KOPER NEEMT DE HEM VERKOCHTE BOTER OVER V))R 1 FEBRUARI 1981 . DEZE OVERNEMING KAN IN GEDEELTEN GESCHIEDEN .

BEHOUDENS OVERMACHT WORDT , INDIEN DE KOPER DE IN LID 1 BEDOELDE BETALING NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN HEEFT VERRICHT , HET VERKOOPCONTRACT VOOR DE RESTERENDE HOEVEELHEDEN GEANNULEERD .

WANNEER DE KOPER DE IN LID 1 BEDOELDE BETALING HEEFT VERRICHT , MAAR DE BOTER NIET BINNEN DE BOVENGENOEMDE TERMIJN HEEFT OVERGENOMEN , KOMEN DE KOSTEN VAN OPSLAG VAN DE BOTER VOOR ZIJN REKENING VANAF 1 FEBRUARI 1981 .

3 . DE DOOR DE KOPER OVERGENOMEN BOTER MOET V))R 1 MAART 1981 UITGEVOERD ZIJN .

ARTIKEL 4

DE BOTER WORDT DOOR HET INTERVENTIEBUREAU GELEVERD IN VERPAKKINGEN WAAROP IN LETTERS VAN TEN MINSTE 1 CM HOOGTE DE VOLGENDE VERMELDINGEN ZIJN AANGEBRACHT :

_ " EG-BUTTER ZUR AUSFUHR NACH POLEN ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 3265/80 ) " ,

_ " MASLO Z EWG NA WYW)Z DO POLSKI ( ROZPORZADZENIE ( EWG ) NR . 3265/80 ) " .

ARTIKEL 5

1 . BEHOUDENS OVERMACHT WORDT DE IN ARTIKEL 3 , LID 1 , BEDOELDE UITVOERWAARBORG VERBEURD NAAR RATA VAN DE HOEVEELHEDEN WAARVOOR HET IN ARTIKEL 13 , LID 4 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 BEDOELDE BEWIJS NIET WORDT GELEVERD BINNEN TWAALF MAANDEN NA DE DAG WAAROP HET VERKOOPCONTRACT IS GESLOTEN .

2 . IN ANDERE GEVALLEN VAN OVERMACHT DAN BEDOELD IN ARTIKEL 11 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 TREFT HET INTERVENTIEBUREAU DE MAATREGELEN DIE HET OP GROND VAN DE AANGEVOERDE OMSTANDIGHEID NOODZAKELIJK ACHT .

ARTIKEL 6

HET DUITSE INTERVENTIEBUREAU DEELT AAN DE COMMISSIE DE VOLGENDE GEGEVENS MEDE :

A ) UITERLIJK OP DINSDAG VAN ELKE WEEK , MET BETREKKING TOT DE DAARAAN VOORAFGAANDE WEEK , DE HOEVEELHEDEN BOTER :

_ WAARVOOR EEN VERKOOPCONTRACT IS GESLOTEN ,

_ DIE OP GROND VAN DE ONDERHAVIGE VERORDENING ZIJN UITGESLAGEN ;

B ) IEDERE MAAND , DE GEVALLEN WAARIN ARTIKEL 5 , LID 2 , IS TOEGEPAST , ONDER OPGAVE VAN DE AANGEVOERDE OMSTANDIGHEDEN , DE BETROKKEN HOEVEELHEID EN DE GETROFFEN MAATREGELEN .

ARTIKEL 7

VOOR BOTER DIE WORDT VERKOCHT EN UITGEVOERD OP GROND VAN DEZE VERORDENING , WORDEN GEEN UITVOERRESTITUTIES VERLEEND EN WORDEN GEEN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN TOEGEPAST .

TEN AANZIEN VAN DEZE BOTER WORDT EVENWEL AANGENOMEN DAT AAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 2 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 754/76 IS VOLDAAN ZODRA DE DOUANEFORMALITEITEN BIJ UITVOER ZIJN VERVULD . INDIEN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN GENOEMDE VERORDENING VAN TOEPASSING IS , MOET EEN BEDRAG WORDEN BETAALD DAT GELIJK IS AAN DE WAARBORG BEDOELD IN ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN DE ONDERHAVIGE VERORDENING . HET BEDRAG WORDT BESCHOUWD ALS EEN VERBEURDE WAARBORG IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 352/78 .

ARTIKEL 8

ARTIKEL 2 , LID 4 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2044/75 WORDT GELEZEN :

" B ) WORDT , IN GEVAL VAN UITVOER OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 3265/80 , IN VAK 12 EEN VAN DE VOLGENDE VERMELDINGEN AANGEBRACHT :

_ " BESTEMMING POLEN ( VERORDENING ( EEG ) NR . 3265/80 ) "

_ " DESTINATION POLOGNE ( REGLEMENT ( CEE ) N 3265/80 ) "

_ " BESTEMMELSESLAND POLEN ( FORORDNING ( EOEF ) NR . 3265/80 ) "

_ " BESTIMMUNGSLAND POLEN ( VERORDNUNG ( EWG ) NR . 3265/80 ) "

_ " DESTINATION POLAND ( REGULATION ( EEC ) NO 3265/80 ) "

_ " DESTINAZIONE POLONIA ( REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3265/80 ) " .

ARTIKEL 9

VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76 WORDT ALS VOLGT GEWIJZIGD :

IN DE BIJLAGE WORDEN IN DEEL I " PRODUKTEN VOOR UITVOER IN DE STAAT WAARIN ZIJ UIT DE INTERVENTIEVOORRAAD ZIJN UITGESLAGEN " HET VOLGENDE PUNT EN DE BIJBEHORENDE VOETNOOT TOEGEVOEGD :

" 23 . VERORDENING ( EEG ) NR . 3265/80 VAN DE COMMISSIE VAN 16 DECEMBER 1980 INZAKE EEN BIJZONDERE VERKOOP VAN VOOR UITVOER NAAR POLEN BESTEMDE BOTER IN HET BEZIT VAN HET DUITSE INTERVENTIEBUREAU ( 23 ) .

ARTIKEL 10

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 16 DECEMBER 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER