Home

Verordening (EEG) nr. 3537/80 van de Raad van 22 december 1980 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië tot vaststelling, voor het tijdvak van 1 november 1980 tot en met 31 oktober 1981, van het aanvullend bedrag dat in mindering moet worden gebracht op de heffing die bij invoer in de Gemeenschap van toepassing is op niet-behandelde olijfolie van oorsprong uit Tunesië

Verordening (EEG) nr. 3537/80 van de Raad van 22 december 1980 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië tot vaststelling, voor het tijdvak van 1 november 1980 tot en met 31 oktober 1981, van het aanvullend bedrag dat in mindering moet worden gebracht op de heffing die bij invoer in de Gemeenschap van toepassing is op niet-behandelde olijfolie van oorsprong uit Tunesië

Verordening (EEG) nr. 3537/80 van de Raad van 22 december 1980 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië tot vaststelling, voor het tijdvak van 1 november 1980 tot en met 31 oktober 1981, van het aanvullend bedrag dat in mindering moet worden gebracht op de heffing die bij invoer in de Gemeenschap van toepassing is op niet-behandelde olijfolie van oorsprong uit Tunesië

Publicatieblad Nr. L 370 van 31/12/1980 blz. 0075
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 11 Deel 24 blz. 0099


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 3537/80 VAN DE RAAD

VAN 22 DECEMBER 1980

BETREFFENDE DE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK TUNESIE TOT VASTSTELLING , VOOR HET TIJDVAK VAN 1 NOVEMBER 1980 TOT EN MET 31 OKTOBER 1981 , VAN HET AANVULLEND BEDRAG DAT IN MINDERING MOET WORDEN GEBRACHT OP DE HEFFING DIE BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN TOEPASSING IS OP NIET-BEHANDELDE OLIJFOLIE VAN OORSPRONG UIT TUNESIE

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 113 ,

GELET OP DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK TUNESIE ( 1 ) DIE OP 1 NOVEMBER 1978 IN WERKING IS GETREDEN , INZONDERHEID OP BIJLAGE B VAN DEZE OVEREENKOMST ,

GEZIEN DE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK TUNESIE IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING TOT VASTSTELLING , VOOR HET TIJDVAK VAN 1 NOVEMBER 1980 TOT EN MET 31 OKTOBER 1981 , VAN HET AANVULLEND BEDRAG DAT IN MINDERING MOET WORDEN GEBRACHT OP DE HEFFING DIE BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN TOEPASSING IS OP NIET-BEHANDELDE OLIJFOLIE VAN ONDERVERDELING 15.07 A I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF EN VAN OORSPRONG UIT TUNESIE DIENT TE WORDEN GOEDGEKEURD ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

DE OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK TUNESIE TOT VASTSTELLING , VOOR HET TIJDVAK VAN 1 NOVEMBER 1980 TOT EN MET 31 OKTOBER 1981 , VAN HET AANVULLEND BEDRAG DAT IN MINDERING MOET WORDEN GEBRACHT OP DE HEFFING DIE BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN TOEPASSING IS OP NIET-BEHANDELDE OLIJFOLIE VAN ONDERVERDELING 15.07 A I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF EN VAN OORSPRONG UIT TUNESIE , WORDT NAMENS DE GEMEENSCHAP GOEDGEKEURD .

DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST IS ALS BIJLAGE AAN DEZE VERORDENING GEHECHT .

ARTIKEL 2

DE VOORZITTER VAN DE RAAD IS GEMACHTIGD DE PERSOON AAN TE WIJZEN DIE BEVOEGD IS DE OVEREENKOMST TE ONDERTEKENEN TEN EINDE DE GEMEENSCHAP TE BINDEN .

ARTIKEL 3

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 22 DECEMBER 1980 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

J . SANTER

( 1 ) PB NR . L 265 VAN 27 . 9 . 1978 , BLZ . 2 .