Home

81/26/EEG: Beschikking van de Commissie van 31 december 1980 inzake de toekenning van financiële bijstand in het kader van de aanvullende maatregelen ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (North-West of England) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

81/26/EEG: Beschikking van de Commissie van 31 december 1980 inzake de toekenning van financiële bijstand in het kader van de aanvullende maatregelen ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (North-West of England) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

81/26/EEG: Beschikking van de Commissie van 31 december 1980 inzake de toekenning van financiële bijstand in het kader van de aanvullende maatregelen ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk (North-West of England) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 044 van 17/02/1981 blz. 0022 - 0023


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 31 DECEMBER 1980

INZAKE DE TOEKENNING VAN FINANCIELE BIJSTAND IN HET KADER VAN DE AANVULLENDE MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK ( NORTH-WEST OF ENGLAND )

( SLECHTS DE TEKST IN DE ENGELSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 81/26/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2744/80 VAN DE RAAD VAN 27 OKTOBER 1980 TOT INSTELLING VAN AANVULLENDE MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK ( 1 ) ,

OVERWEGENDE DAT HET VERENIGD KONINKRIJK CONFORM ARTIKEL 4 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2744/80 EEN SPECIAAL PROGRAMMA HEEFT INGEDIEND VOOR HET NOORDWESTEN VAN ENGELAND ;

OVERWEGENDE DAT DE UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 3 VAN GENOEMDE VERORDENING IN AANMERKING KOMENDE SUBPROGRAMMA'S , DIE ZIJN VERVAT IN DIT SPECIALE PROGRAMMA EN DIE BETREKKING HEBBEN OP WEGEN , SPOORWEGEN , WATER - EN RIOOLWERKEN , TEVOREN GEBOUWDE FABRIEKEN EN TELECOMMUNICATIE BIJSTAND VERDIENEN EN DAT HET BEDRAG VAN DE FINANCIELE BIJDRAGE VAN DE GEMEENSCHAP WELKE AAN DEZE SUBPROGRAMMA'S , IN DE BIJLAGE BESCHREVEN , WORDT TOEGEKEND , RESPECTIEVELIJK 30 , 30 , 30 , 20 EN 30 % ZOU MOETEN BEDRAGEN VAN DE DOOR DE AUTORITEITEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK IN HET OP 1 APRIL 1980 INGEGANE JAAR VERRICHTE EN GERAAMDE BETALINGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE RAAD OP 6 NOVEMBER 1980 KRACHTENS ARTIKEL 5 VAN BOVENGENOEMDE VERORDENING DE COMMISSIE HEEFT GEMACHTIGD AAN HET VERENIGD KONINKRIJK IN 1980 VOORSCHOTTEN TOE TE KENNEN TOT EEN BEDRAG VAN 222,2 MILJOEN ERE , OM HET MOGELIJK TE MAKEN UITERLIJK OP 31 DECEMBER 1980 EEN VOORSCHOT VAN 200 MILJOEN ERE UIT TE KEREN ;

OVERWEGENDE DAT AAN AL DE IN DE BOVENGENOEMDE VERORDENING VERMELDE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN FINANCIELE BIJSTAND VOOR DEZE SUBPROGRAMMA'S IS VOLDAAN ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE BESCHIKKING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE WAARVAN SPRAKE IS IN ARTIKEL 7 VAN GENOEMDE VERORDENING ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

FINANCIELE BIJSTAND WORDT TOEGEKEND VOOR DE IN DE BIJLAGE OPGENOMEN SUBPROGRAMMA'S IN HET KADER VAN HET SPECIALE PROGRAMMA VOOR NORTH-WEST OF ENGLAND . HET BEDRAG , DAT VOOR IEDER SUBPROGRAMMA WORDT TOEGEKEND IS IN DEZELFDE BIJLAGE VERMELD .

EEN BEDRAG VAN 101,4 MILJOEN ERE ( CIRCA 56,9 MILJOEN POND ) WORDT VERLEEND EN TEN LASTE GEBRACHT VAN DE VOOR DIT DOEL IN DE BEGROTING 1980 OPGENOMEN KREDIETEN .

TEN AANZIEN VAN EEN BEDRAG VAN 64,3 MILJOEN ERE , DAT TEN LASTE VAN DE BEGROTING 1981 MOET WORDEN GEBRACHT , ZAL EEN BESCHIKKING WORDEN GEGEVEN ZODRA DE KREDIETEN BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT HET VERENIGD KONINKRIJK .

GEDAAN TE BRUSSEL , 31 DECEMBER 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ANTONIO GIOLITTI

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 284 VAN 29 . 10 . 1980 , BLZ . 4 .

BIJLAGE

SPECIAAL PROGRAMMA VOOR NORTH-WEST OF ENGLAND

1 . SUBPROGRAMMA : WEGEN

DOOR DE BEGROTINGSAUTORITEITEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VERRICHTE EN GERAAMDE BETALINGEN VOOR DE PERIODE VAN 1 APRIL 1980 T/M 31 MAART 1981*53 MILJOEN POND*

BEGROTINGSAUTORITEITEN : DEPARTMENT OF TRANSPORT*53 MILJOEN POND*

TOEKENNINGSBESCHIKKING*30 % *

*15,9 MILJOEN POND*

2 . SUBPROGRAMMA : SPOORWEGEN

DOOR DE BEGROTINGSAUTORITEITEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VERRICHTE EN GERAAMDE BETALINGEN VOOR DE PERIODE VAN 1 APRIL 1980 T/M 31 MAART 1981*40 MILJOEN POND*

BEGROTINGSAUTORITEITEN : BRITISH RAIL*40 MILJOEN POND*

TOEKENNINGSBESCHIKKING*30 % *

*12 MILJOEN POND*

3 . SUBPROGRAMMA : WATER - EN RIOOLWERKEN

DOOR DE BEGROTINGSAUTORITEITEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VERRICHTE EN GERAAMDE BETALINGEN VOOR DE PERIODE VAN 1 APRIL 1980 T/M 31 MAART 1981*52 MILJOEN POND*

BEGROTINGSAUTORITEITEN : NORTH-WEST WATER AUTHORITY*52 MILJOEN POND*

TOEKENNINGSBESCHIKKING*30 % *

*15,6 MILJOEN POND*

4 . SUBPROGRAMMA : TEVOREN GEBOUWDE FABRIEKEN

DOOR DE BEGROTINGSAUTORITEITEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VERRICHTE EN GERAAMDE BETALINGEN VOOR DE PERIODE VAN 1 APRIL 1980 T/M 31 MAART 1981*4 MILJOEN POND*

BEGROTINGSAUTORITEITEN : ENGLISH INDUSTRIAL ESTATES CORPORATION*4 MILJOEN POND*

TOEKENNINGSBESCHIKKING*20 % *

*0,8 MILJOEN POND*

5 . SUBPROGRAMMA : TELECOMMUNICATIE

DOOR DE BEGROTINGSAUTORITEITEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VERRICHTE EN GERAAMDE BETALINGEN VOOR DE PERIODE VAN 1 APRIL 1980 T/M 31 MAART 1981*162 MILJOEN POND*

BEGROTINGSAUTORITEITEN : POST OFFICE*162 MILJOEN POND*

TOEKENNINGSBESCHIKKING*30 % *

*48,6 MILJOEN POND