Home

81/278/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 april 1981 houdende goedkeuring van een programma inzake de afzet van niet-eetbare tuinbouwprodukten in België overeenkomstig (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

81/278/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 april 1981 houdende goedkeuring van een programma inzake de afzet van niet-eetbare tuinbouwprodukten in België overeenkomstig (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

81/278/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 april 1981 houdende goedkeuring van een programma inzake de afzet van niet-eetbare tuinbouwprodukten in België overeenkomstig (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 123 van 07/05/1981 blz. 0034 - 0034


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 1 APRIL 1981

HOUDENDE GOEDKEURING VAN EEN PROGRAMMA INZAKE DE AFZET VAN NIET-EETBARE TUINBOUWPRODUKTEN IN BELGIE OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 VAN DE RAAD

( SLECHTS DE TEKSTEN IN DE NEDERLANDSE EN DE FRANSE TAAL ZIJN AUTHENTIEK )

( 81/278/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 VAN DE RAAD VAN 15 FEBRUARI 1977 INZAKE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE TER VERBETERING VAN DE VOORWAARDEN INZAKE AFZET EN VERWERKING VAN LANDBOUWPRODUKTEN ( 1 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 5 ,

OVERWEGENDE DAT DE BELGISCHE REGERING OP 14 OKTOBER 1980 KENNIS HEEFT GEGEVEN VAN HET PROGRAMMA INZAKE DE AFZET VAN NIET-EETBARE TUINBOUWPRODUKTEN ;

OVERWEGENDE DAT HET GENOEMDE PROGRAMMA BETREKKING HEEFT OP HET CREEREN , HET UITBREIDEN EN RATIONALISEREN VAN INSTALLATIES VOOR HET UITBREIDEN EN RATIONALISEREN VAN INSTALLATIES VOOR HET VERZAMELEN , SORTEREN , BEHANDELEN , OPSLAAN , VERPAKKEN , VERKOPEN EN VERVOEREN ALSMEDE VAN INSTALLATIES VOOR DE VEILING VAN NIETEETBARE TUINBOUWPRODUKTEN MET HET DOEL TEN BEHOEVE VAN DE PRODUCENTEN EEN GUNSTIGE EN OP DUURZAAMHEID GERICHTE AFZETPOSITIE TE CREEREN ; DAT HET DERHALVE EEN PROGRAMMA IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 ;

OVERWEGENDE DAT HET PROGRAMMA IN VOLDOENDE MATE DE IN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 BEDOELDE GEGEVENS BEVAT , WAARUIT BLIJKT DAT DE IN ARTIKEL 1 VAN DIE VERORDENING GENOEMDE DOELEINDEN VOOR DE SECTOR NIET-EETBARE TUINBOUWPRODUKTEN IN BELGIE KUNNEN WORDEN BEREIKT ; DAT DE TERMIJN VOOR DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA DE IN ARTIKEL 3 , LID 1 , SUB G ) , VAN DIE VERORDENING AANGEGEVEN DUUR NIET OVERSCHRIJDT ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE BESCHIKKING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET PERMANENT COMITE VOOR DE LANDBOUWSTRUCTUUR ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET DOOR DE BELGISCHE REGERING OP 14 OKTOBER 1980 OVEREENKOMSTIG VERORDENING ( EEG ) NR . 355/77 MEDEGEDEELDE PROGRAMMA INZAKE DE AFZET VAN NIET-EETBARE TUINBOUWPRODUKTEN WORDT GOEDGEKEURD .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT HET KONINKRIJK BELGIE .

GEDAAN TE BRUSSEL , 1 APRIL 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

POUL DALSAGER

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 51 VAN 23 . 2 . 1977 , BLZ . 1 .