Home

81/609/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 mei 1981 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd tot verlenging van bepaalde te nemen beschermende maatregelen ten aanzien van verse bananen van oorsprong uit bepaalde derde landen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

81/609/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 mei 1981 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd tot verlenging van bepaalde te nemen beschermende maatregelen ten aanzien van verse bananen van oorsprong uit bepaalde derde landen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

81/609/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 mei 1981 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd tot verlenging van bepaalde te nemen beschermende maatregelen ten aanzien van verse bananen van oorsprong uit bepaalde derde landen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 226 van 12/08/1981 blz. 0016


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

VAN 27 MEI 1981

WAARBIJ HET VERENIGD KONINKRIJK WORDT GEMACHTIGD TOT VERLENGING VAN BEPAALDE TE NEMEN BESCHERMENDE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN VERSE BANANEN VAN OORSPRONG UIT BEPAALDE DERDE LANDEN

( SLECHTS DE TEKST IN DE ENGELSE TAAL IS AUTHENTIEK )

( 81/609/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 115 , EERSTE ALINEA ,

GEZIEN BESCHIKKING 80/1158/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 28 NOVEMBER 1980 ( 1 ) WAARBIJ HET VERENIGD KONINKRIJK WORDT GEMACHTIGD VERSE BANANEN , VAN POST 08.01 B I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT BEPAALDE DERDE LANDEN VAN DE ZOGENAAMDE " DOLLARZONE " ( 2 ) EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN ,

OVERWEGENDE DAT DEZE BESCHIKKING VERVALT OP 31 MEI 1981 EN DAT DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK OP DATUM VAN 7 MEI 1981 EEN VERZOEK BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HEEFT INGEDIEND OM TE WORDEN GEMACHTIGD TOT VERLENGING VAN TE NEMEN BESCHERMENDE MAATREGELEN BEDOELD IN BOVENGENOEMDE BESCHIKKING ;

OVERWEGENDE DAT UIT DE INLICHTINGEN DIE DE COMMISSIE ONTVANGEN HEEFT , BLIJKT DAT BEPAALDE ACS - EN LGO-LANDEN DIE DE TRADITIONELE LEVERANCIERS VAN HET VERENIGD KONINKRIJK ZIJN , NOG ALTIJD DE GEVOLGEN ONDERVINDEN VAN DE NATUURRAMPEN VAN 1980 EN DAT ZIJ HET GEBRUIKELIJKE NIVEAU VAN HUN LEVERINGEN AAN HET VERENIGD KONINKRIJK BIJLANGE NIET BEREIKEN ;

OVERWEGENDE DAT , HIERDOOR , DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE COMMISSIE TOT BOVENGENOEMDE BESCHIKKING GELEID HEBBEN FUNDAMENTEEL NIET VERANDERD ZIJN , VAN DIEN AARD DAT EEN ONBEPERKT VRIJ VERKEER HET MARKTEVENWICHT IN GEVAAR ZOU BRENGEN ALSOOK DE TRADITIONELE VOORDELEN VAN DE ACS-LANDEN OP DE MARKTEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK , BEDOELD IN PROTOCOL NR . 4 , DAT AAN DE OP 31 OKTOBER 1979 ONDERTEKENDE OVEREENKOMST VAN LOME IS GEHECHT ;

OVERWEGENDE DAT ER ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN AANLEIDING IS HET VERENIGD KONINKRIJK KRACHTENS ARTIKEL 115 , LID 1 , VAN HET VERDRAG TE MACHTIGEN TOT VERLENGING VAN BESCHERMENDE MAATREGELEN VOOR EEN BEPERKTE PERIODE BEDOELD IN BOVENGENOEMDE BESCHIKKING 80/1158/EEG VAN 28 NOVEMBER 1980 ;

OVERWEGENDE DAT , ZOALS VOORZIEN IN BESCHIKKING 80/1158/EEG , ER AANLEIDING IS OM HET TRADITIONEEL TOEGELATEN VRIJE VERKEER IN HET VERENIGD KONINKRIJK TE VRIJWAREN ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

ARTIKEL 1

HET VERENIGD KONINKRIJK WORDT GEMACHTIGD TOT VERLENGING VAN TE NEMEN BESCHERMENDE MAATREGELEN BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN BESCHIKKING 80/1158/EEG TEN AANZIEN VAN VERSE BANANEN VAN OORSPRONG UIT DE IN BIJLAGE GENOEMDE DERDE LANDEN EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT . EEN DERGELIJKE MACHTIGING MAG GEEN BETREKKING HEBBEN OP EEN HOEVEELHEID TEN BEDRAGE VAN 8 % VAN DE RECHTSTREEKSE INVOER UIT BOVENGENOEMDE DERDE LANDEN , DIE NOODZAKELIJK GEACHT WORDT OM DE AANVULLENDE BEHOEFTEN OP DE MARKT VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VOOR DE PERIODE VAN 1 JUNI 1981 TOT EN MET 31 DECEMBER 1981 TE DEKKEN , DIE NIET GEDEKT WORDEN DOOR INVOER UIT DE ACS - EN LGO-LANDEN .

DEZE HOEVEELHEID MOET OVER DE AANVRAGERS VAN EEN INVOERVERGUNNING WORDEN VERDEELD VOLGENS DE TRADITIONALE DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN TOEGEPASTE CRITERIA EN PRAKTIJKEN .

ARTIKEL 2

DEZE BESCHIKKING IS VAN TOEPASSING VAN 1 JUNI 1981 TOT EN MET 31 DECEMBER 1981 .

ARTIKEL 3

DEZE BESCHIKKING IS GERICHT TOT HET VERENIGD KONINKRIJK .

GEDAAN TE BRUSSEL , 27 MEI 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 343 VAN 18 . 12 . 1980 , BLZ . 41 .

( 2 ) BOLIVIA , CANADA , COLOMBIA , COSTA RICA , CUBA , EL SALVADOR , ECUADOR , DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA , GUATEMALA , NICARAGUA , PANAMA , FILIPPIJNEN , DE DOMINICAANSE REPUBLIEK , VENEZUELA , HONDURAS , HAITI , MEXICO .