Home

81/670/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 1981 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,Ortec-Economy Energy Dispersive System, model 5200 M" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

81/670/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 1981 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,Ortec-Economy Energy Dispersive System, model 5200 M" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

81/670/EEG: Beschikking van de Commissie van 23 juli 1981 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,Ortec-Economy Energy Dispersive System, model 5200 M" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

Publicatieblad Nr. L 244 van 27/08/1981 blz. 0042 - 0042


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 23 juli 1981 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd "Ortec-Economy Energy Dispersive System, model 5200 M" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd (81/670/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1027/79 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2784/79 van de Commissie van 12 december 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1798/75 (3), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat, bij schrijven van 28 januari 1981, Duitsland de Commissie heeft verzocht de procedure in te leidén geregeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2784/79 om vast te stellen of het apparaat genaamd "Ortec-Economy Energy Dispersive System, model 5200 M", bestemd om gebruikt te worden bij het onderzoek naar de vervaardiging en de karakterisering van monokristallen bestemd voor fysische onderzoeken, al dan niet als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd en, indien het antwoord bevestigend luidt, of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2784/79 op 26 mei 1981 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep van deskundigen is bijeengekomen in het kader van het Comité douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het bedoelde apparaat een spectrometer is ; dat dit apparaat, gezien zijn objectieve technische kenmerken zoals het zeer hoge oplossend vermogen alsmede het gebruik dat ervan wordt gemaakt, bijzonder geschikt is voor het wetenschappelijk onderzoek ; dat bovendien soortgelijke apparaten hoofdzakelijk gebruikt worden bij wetenschappelijke activiteiten ; dat het dientengevolge als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd;

Overwegende evenwel dat, op grond van de door de Lid-Staten verzamelde inlichtingen, is gebleken dat apparaten van gelijke wetenschappelijke waarde als genoemd apparaat en geschikt voor hetzelfde gebruik momenteel in de Gemeenschap worden vervaardigd ; dat dit in het bijzonder het geval is met de apparaten "EDX-290" en "System 860" vervaardigd door Link Systems Ltd, Halifax Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SE, Verenigd Koninkrijk,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het apparaat genaamd "Ortec-Economy Energy Dispersive System, model 5200 M", waarop de aanvraag van Duitsland van 28 januari 1981 betrekking heeft, mag niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden ingevoerd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 23 juli 1981.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie (1) PB nr. L 184 van 15.7.1975, blz. 1. (2) PB nr. L 134 van 31.5.1979, blz. 1. (3) PB nr. L 318 van 13.12.1979, blz. 32.