Home

81/932/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 november 1981 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG en 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

81/932/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 november 1981 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG en 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

81/932/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 november 1981 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG en 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 337 van 24/11/1981 blz. 0030 - 0030


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 november 1981 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig de Richtlijnen 72/159/EEG en 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(81/932/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 81/528/EEG (2), en met name op artikel 18, lid 3,

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 80/666/EEG (4), en met name op artikel 13,

Overwegende dat de Franse Regering overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Richtlijn 72/159/EEG mededeling heeft gedaan van de volgende regelingen:

- Ministerieel Besluit van 2 februari 1981 betreffende de toepassingsvoorwaarden van Decreet nr. 74-129 van 20 februari 1974 en de wijziging van de maximumbijstand voor de modernisering van de landbouwbedrijven,

- Ministerieel Besluit van 11 februari 1981 betreffende de toepassingsvoorwaarden van Decreet nr. 74-129 van 20 februari 1974 en de wijziging van de steun die wordt verleend voor bepaalde vormen van samenwerking in de landbouw,

- Decreet nr. 81-168 van 20 februari 1981 inzake de leningen op middellange termijn en de bijzondere leningen voor de veehouderij die worden verstrekt door het "Crédit agricole mutuel",

- Ministerieel Besluit van 20 februari 1981 inzake leningen op middellange termijn en bijzondere leningen voor de veehouderij, verstrekt door het "Crédit agricole mutuel",

- Ministerieel Besluit van 5 maart 1981 inzake de compenserende vergoeding voor bepaalde categorieën schapehouderijen in de overige probleemgebieden;

Overwegende dat de Commissie volgens artikel 18, lid 3, van Richtlijn 72/159/EEG en artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG bij beschikking moet vaststellen of met inachtneming van de medegedeelde beschikkingen de in Frankrijk bestaande voorschriften ter uitvoering van de Richtlijnen 72/159/EEG en 75/268/EEG nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap voldoen;

Overwegende dat het genoemde Decreet nr. 81-168 van 20 februari 1981 en de genoemde Ministeriële Besluiten van 2, 11 en 20 februari en van 5 maart 1981 voldoen aan de in de Richtlijnen 72/159/EEG en 75/268/EEG gestelde voorwaarden;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de financiële aspecten is geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in Frankrijk bestaande voorschriften ter uitvoering van de Richtlijnen 72/159/EEG en 75/268/EEG voldoen, met inachtneming van de in de considerans vermelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 15 van Richtlijn 72/159/EEG en aan de in artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG bedoelde gemeenschappelijke actie.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 9 november 1981.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 96 van 23. 4. 1972, blz. 1.(2) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981, blz. 41.(3) PB nr. L 128 van 19. 5. 1975, blz. 1.(4) PB nr. L 180 van 14. 7. 1980, blz. 34.