Home

Verordening (EEG) nr. 21/81 van de Commissie van 1 januari 1981 houdende vaststelling van de minimumprijs voor aan de industrie geleverde citroenen, die in Griekenland van toepassing is

Verordening (EEG) nr. 21/81 van de Commissie van 1 januari 1981 houdende vaststelling van de minimumprijs voor aan de industrie geleverde citroenen, die in Griekenland van toepassing is

Verordening (EEG) nr. 21/81 van de Commissie van 1 januari 1981 houdende vaststelling van de minimumprijs voor aan de industrie geleverde citroenen, die in Griekenland van toepassing is

Publicatieblad Nr. L 002 van 01/01/1981 blz. 0013 - 0013
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 20 blz. 0164
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 20 blz. 0164


VERORDENING (EEG) Nr. 21/81 VAN DE COMMISSIE van 1 januari 1981 houdende vaststelling van de minimumprijs voor aan de industrie geleverde citroenen, die in Griekenland van toepassing is

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Toetredingsakte van Griekenland (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 10/81 van de Raad van 1 januari 1981 houdende vaststelling, voor de sector groenten en fruit, van de algemene regels voor de toepassing van de Akte van Toetreding van Griekenland (2), en met name op artikel 9,

Overwegende dat de in Griekenland onder het voormalige nationale stelsel betaalde prijzen voor citroenen voor verwerking zouden leiden tot de vaststelling van een minimumprijs die hoger is dan de gemeenschappelijke prijs ; dat overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 10/81 van de Raad uiteindelijk voor Griekenland de gemeenschappelijke minimumprijs moet worden aangehouden ; dat derhalve de voor Griekenland geldende financiële vergoeding voor op basis van citroenen verwerkte produkten, die van de Gemeenschap van de Negen is;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de in Griekenland geproduceerde citroenen is de in Verordening (EEG) nr. 1035/77 bedoelde minimumaankoopprijs de gemeenschappelijke minimumprijs.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1981.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 1 januari 1981.

Voor de Commissie

De Voorzitter

Roy JENKINS

(1) PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17. (2) PB nr. L 1 van 1.1.1981.