Home

Verordening (EEG) nr. 345/81 van de Raad van 9 februari 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1655/76 inzake de verlenging van de afwijkende regeling voor de invoer van boter uit Nieuw-Zeeland in het Verenigd Koninkrijk

Verordening (EEG) nr. 345/81 van de Raad van 9 februari 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1655/76 inzake de verlenging van de afwijkende regeling voor de invoer van boter uit Nieuw-Zeeland in het Verenigd Koninkrijk

Verordening (EEG) nr. 345/81 van de Raad van 9 februari 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1655/76 inzake de verlenging van de afwijkende regeling voor de invoer van boter uit Nieuw-Zeeland in het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 038 van 11/02/1981 blz. 0014 - 0014


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 345/81 VAN DE RAAD

VAN 9 FEBRUARI 1981

TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1655/76 INZAKE DE VERLENGING VAN DE AFWIJKENDE REGELING VOOR DE INVOER VAN BOTER UIT NIEUW-ZEELAND IN HET VERENIGD KONINKRIJK

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP HET TOETREDINGSVERDRAG VAN 1972 , INZONDERHEID OP ARTIKEL 5 , LID 2 , VAN PROTOCOL NR . 18 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT HET VERENIGD KONINKRIJK , IN AANSLUITING OP PROTOCOL NR . 18 , BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1655/76 VAN DE RAAD VAN 29 JUNI 1976 INZAKE DE VERLENGING VAN DE AFWIJKENDE REGELING VOOR DE INVOER VAN BOTER UIT NIEUW-ZEELAND IN HET VERENIGD KONINKRIJK ( 1 ) , WAS GEMACHTIGD OM , BIJ WIJZE VAN OVERGANGSMAATREGEL IN DE JAREN 1978 TOT EN MET 1980 BEPAALDE HOEVEELHEDEN BOTER UIT NIEUW-ZEELAND TEGEN BIJZONDERE VOORWAARDEN IN TE VOEREN ; DAT HET , IN AFWACHTING VAN EEN BESLISSING VAN DE RAAD OVER HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE MET BETREKKING TOT EEN NIEUWE REGELING VOOR DE INVOER VAN BOTER UIT NIEUW-ZEELAND IN DE GEMEENSCHAP , AANBEVELING VERDIENDE DE TOEPASSING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1655/76 OP 31 DECEMBER 1980 NIET TE BEEINDIGEN ;

OVERWEGENDE DAT TE DIEN EINDE BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3457/80 ( 2 ) DE GELIMITEERDE HOEVEELHEID VOOR INVOER IN JANUARI 1981 WERD VASTGESTELD OP 7 920 TON EN BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 285/81 ( 3 ) EEN HOEVEELHEID VAN 2 640 TON VOOR INVOER VAN 1 TOT EN MET 10 FEBRUARI 1981 ; DAT DE MOGELIJKHEID OM ONDER BIJZONDERE VOORWAARDEN BOTER UIT NIEUW-ZEELAND IN HET VERENIGD KONINKRIJK IN TE VOEREN OPNIEUW DIENT TE WORDEN VERLENGD VOOR EEN BEPERKTE PERIODE EN EEN GELIMITEERDE HOEVEELHEID VAN 6 600 TON DIENT TE WORDEN VASTGESTELD VOOR HET TIJDVAK VAN 1 TOT EN MET 24 FEBRUARI 1981 IN ZIJN GEHEEL ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

ARTIKEL 1 , LID 2 , LAATSTE ALINEA , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1655/76 WORDT ALS VOLGT GELEZEN :

" VOOR HET TIJDVAK VAN 1 TOT EN MET 24 FEBRUARI 1981 WORDT DE GELIMITEERDE HOEVEELHEID VASTGESTELD OP 6 600 TON . " .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP 11 FEBRUARI 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 9 FEBRUARI 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

G . BRAKS

( 1 ) PB NR . L 185 VAN 9 . 7 . 1976 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 360 VAN 31 . 12 . 1980 , BLZ . 19 .

( 3 ) PB NR . L 32 VAN 4 . 2 . 1981 , BLZ . 2 .