Home

Verordening (EEG) nr. 936/81 van de Raad van 27 maart 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2527/80 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden

Verordening (EEG) nr. 936/81 van de Raad van 27 maart 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2527/80 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden

Verordening (EEG) nr. 936/81 van de Raad van 27 maart 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2527/80 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden

Publicatieblad Nr. L 096 van 08/04/1981 blz. 0001 - 0001


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 936/81 VAN DE RAAD

VAN 27 MAART 1981

TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2527/80 HOUDENDE TECHNISCHE MAATREGELEN VOOR DE INSTANDHOUDING VAN DE VISBESTANDEN

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2527/80 ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 21 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT VERORDENING ( EEG ) NR . 2527/80 SLECHTS GELDIG IS TOT EN MET 30 APRIL 1981 , IN AFWACHTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE ANDERE MAATREGELEN INZAKE HET VISSERIJBELEID ;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT , AANGEZIEN DE RAAD DEZE MAATREGELEN NIET TIJDIG HEEFT GETROFFEN , VERORDENING ( EEG ) NR . 2527/80 DIENT TE WORDEN VERLENGD , TEN EINDE DE BESCHERMING VAN DE VISGRONDEN EN DE EVENWICHTIGE EXPLOITATIE VAN DE VISBESTANDEN NIET IN GEVAAR TE BRENGEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

IN ARTIKEL 22 , TWEEDE ALINEA , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2527/80 WORDT DE DATUM VAN 30 APRIL 1981 VERVANGEN DOOR DIE VAN 30 JUNI 1981 .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP 1 MEI 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 27 MAART 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

G . BRAKS

( 1 ) PB NR . L 258 VAN 1 . 10 . 1980 , BLZ . 1 .