Home

Verordening (EEG) nr. 1135/81 van de Commissie van 29 april 1981 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op elastische weefsels (met uitzondering van brei- en haakwerk) van de categorie van produkten nr. 105 (codenummer 1050), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3320/80 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1135/81 van de Commissie van 29 april 1981 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op elastische weefsels (met uitzondering van brei- en haakwerk) van de categorie van produkten nr. 105 (codenummer 1050), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3320/80 van de Raad

Verordening (EEG) nr. 1135/81 van de Commissie van 29 april 1981 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op elastische weefsels (met uitzondering van brei- en haakwerk) van de categorie van produkten nr. 105 (codenummer 1050), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3320/80 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 118 van 30/04/1981 blz. 0036 - 0036


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1135/81 VAN DE COMMISSIE

VAN 29 APRIL 1981

HOUDENDE WEDERINSTELLING VAN DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN VAN TOEPASSING OP ELASTISCHE WEEFSELS ( MET UITZONDERING VAN BREI - EN HAAKWERK ) VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 105 ( CODENUMMER 1050 ) , VAN OORSPRONG UIT CHINA , WAARVOOR DE ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES GELDEN ALS BEPAALD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3320/80 VAN DE RAAD

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 3320/80 VAN DE RAAD VAN 16 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE OPENING , DE VERDELING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN COMMUNAUTAIRE TARIEFPREFERENTIES VOOR TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN EN -GEBIEDEN ( 1 ) , MET NAME OP ARTIKEL 4 ,

OVERWEGENDE DAT DE SCHORSING VAN DE INVOERRECHTEN KRACHTENS ARTIKEL 2 , LID 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING VOOR ELKE CATEGORIE VAN PRODUKTEN WORDT TOEGESTAAN BINNEN DE GRENS VAN EEN COMMUNAUTAIR PLAFOND , DAT IN KOLOM 6 IN HAAR BIJLAGE B WORDT VASTGESTELD NAAST ELK VAN DE BEGUNSTIGDE LANDEN EN GEBIEDEN DIE IN KOLOM 5 VAN DEZELFDE BIJLAGE WORDEN GENOEMD ; DAT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN BIJ INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT EEN VAN DE GENOEMDE LANDEN OF GEBIEDEN , OP ELK MOMENT OPNIEUW KAN WORDEN INGESTELD ZODRA HET BETROKKEN PLAFOND OP HET VLAK VAN DE GEMEENSCHAP WORDT BEREIKT ;

OVERWEGENDE DAT VOOR ELASTISCHE WEEFSELS ( MET UITZONDERING VAN BREI - EN HAAKWERK ) VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 105 HET PLAFOND 2,04 TON BEDRAAGT ; DAT OP 23 APRIL 1981 DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN ELASTISCHE WEEFSELS ( MET UITZONDERING VAN BREI - EN HAAKWERK ) VAN DE CATEGORIE VAN PRODUKTEN NR . 105 VAN OORSPRONG UIT CHINA , WAARVOOR DE TARIEFPREFERENTIES GELDEN , DOOR AFBOEKING HET BETROKKEN PLAFOND HEEFT BEREIKT ; DAT DERHALVE , GEZIEN DE DOELSTELLING VAN GENOEMDE VERORDENING ( EEG ) NR . 3320/80 DIE HET IN ACHT NEMEN VAN EEN PLAFOND VOORSCHRIJFT , WEDERINSTELLING VAN DE INVOERRECHTEN VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN TEN AANZIEN VAN CHINA GEBODEN IS ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

MET INGANG VAN 3 MEI 1981 WORDT DE HEFFING VAN DE INVOERRECHTEN , GESCHORST KRACHTENS VERORDENING ( EEG ) NR . 3320/80 VAN DE RAAD , WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE HIERNA VERMELDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT CHINA :

CODENUMMER*CATEGORIE*NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*NIMEXE-CODE 1981*OMSCHRIJVING*

* ( 1 ) * ( 2 ) * ( 3 ) * ( 4 ) *

1050*105*59.13*59.13-01 ; 11 ; 13 ; 15 ; 19 ; 32 ; 34 ; 35 ; 39*ELASTISCHE WEEFSELS ( MET UITZONDERING VAN BREI - EN HAAKWERK ) VAN MET RUBBERDRADEN VERBONDEN TEXTIELSTOFFEN*

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 29 APRIL 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

KARL-HEINZ NARJES

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 354 VAN 29 . 12 . 1980 , BLZ . 1 .