Home

Verordening (EEG) nr. 1312/81 van de Commissie van 15 mei 1981 tot rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1087/81 van de Commissie betreffende de verkoop, door middel van openbare inschrijving, van voor uitvoer bestemd en door bepaalde interventiebureaus opgeslagen rundvlees zonder been en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76

Verordening (EEG) nr. 1312/81 van de Commissie van 15 mei 1981 tot rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1087/81 van de Commissie betreffende de verkoop, door middel van openbare inschrijving, van voor uitvoer bestemd en door bepaalde interventiebureaus opgeslagen rundvlees zonder been en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76

Verordening (EEG) nr. 1312/81 van de Commissie van 15 mei 1981 tot rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1087/81 van de Commissie betreffende de verkoop, door middel van openbare inschrijving, van voor uitvoer bestemd en door bepaalde interventiebureaus opgeslagen rundvlees zonder been en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76

Publicatieblad Nr. L 130 van 16/05/1981 blz. 0023 - 0023


++++

( 1 ) PB NR . L 148 VAN 28 . 6 . 1968 , BLZ . 24 .

( 2 ) PB NR . L 113 VAN 25 . 4 . 1981 , BLZ . 6 .

VERORDENING ( EEG ) NR . 1312/81 VAN DE COMMISSIE VAN 15 MEI 1981 TOT RECTIFICATIE VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1087/81 VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE VERKOOP , DOOR MIDDEL VAN OPENBARE INSCHRIJVING , VAN VOOR UITVOER BESTEMD EN DOOR BEPAALDE INTERVENTIEBUREAUS OPGESLAGEN RUNDVLEES ZONDER BEEN EN HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1687/76

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ DE AKTE VAN TOETREDING VAN GRIEKENLAND , EN MET NAME OP ARTIKEL 7 , LID 3 ,

OVERWEGENDE DAT BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1087/81 ( 2 ) EEN OPENBARE INSCHRIJVING IS GEOPEND VOOR DE VERKOOP VAN RUNDVLEES ZONDER BEEN UIT DE VOORRADEN VAN HET FRANSE EN HET IERSE INTERVENTIEBUREAU ;

DAT BIJ CONTROLE IS GEBLEKEN DAT TEN GEVOLGE VAN EEN VERGISSING BIJLAGE I BIJ DIE VERORDENING NIET DEZELFDE IS ALS DE VOOR ADVIES AAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR RUNDVLEES VOORGELEGDE BIJLAGE ;

DAT DE BETROKKEN VERORDENING DERHALVE MOET WORDEN GERECTIFICEERD ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

BIJLAGE I , SUB B , TWEEDE ALINEA , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1087/81 , WORDT GELEZEN :

" - " PLATES " , " FLANKS " EN VOORVOETEN ( MET UITZONDERING VAN " CUBE ROLLS " , " SHINS " EN " BRISKETS " ) WORDEN ALS EEN GEHEEL VERPAKT IN KARTONNEN DOZEN DIE BEKLEED ZIJN MET EEN POLYETHYLEENBLAD ; IEDERE DOOS HEEFT EEN BRUTOGEWICHT VAN NIET MEER DAN 28,5 KG . " .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 25 APRIL 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 15 MEI 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

POUL DALSAGER

LID VAN DE COMMISSIE